1000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

 Từ

Phiên âm

Dịch nghĩa

A

– able (adj)

/ ˈeibəl /
có năng lượng, có tài
– abandon ( v )
/ əˈbæn. dən /
bỏ, từ bỏ
– about ( adv )
/ əˈbaʊt /
khoảng chừng, về
– above ( adv )
/ əˈbʌv /
ở trên, lên trên
– act ( n, v )
/ ækt /
hành vi, hành vi, cử chỉ, đối xử
– add ( v )
/ æd /
cộng, thêm vào
– afraid ( adj )
/ əˈfreɪd /
sợ, sợ hãi, hoảng sợ
– after ( adv )
/ ˈɑːf. tər /
sau, đằng sau, sau khi
– again ( adv )
/ əˈɡen /
lại, nữa, lần nữa
– against ( prep )
/ əˈɡenst /
chống lại, phản đối
– age ( n )
/ eɪdʒ /
tuổi
– ago ( adv )
/ əˈɡəʊ /
trước đây
– agree ( v )
/ əˈɡriː /
đồng ý chấp thuận, ưng ý
– air ( n )
/ eər /
không khí, bầu không khí, khoảng trống
– all ( det, pron, adv )
/ ɔːl /
toàn bộ
– allow ( v )
/ əˈlaʊ /
được cho phép, để cho
– also ( adv )
/ ˈɔːl. səʊ /
cũng, cũng vậy, cũng thế
– always ( adv )
/ ˈɔːl. weɪz /
luôn luôn
– among ( prep )
/ əˈmʌŋ /
giữa, ở giữa
– an
/ æn /
( từ cổ, nghĩa cổ ) ; ( thông tục ) ; ( tiếng địa phương ) nếu
– and ( conj )
/ ænd /

– anger ( n )
/ ˈæŋ. ɡər /
sự tức giận, sự khó chịu
– animal ( n )
/ ˈæn. ɪ. məl /
động vật hoang dã, quái vật
– answer ( n, v )
/ ˈɑːn. sər /
sự vấn đáp ; vấn đáp
– any ( det, pron, adv )
/ ˈen. i /
một người, vật nào đó ; bất kể ; một chút ít nào, tí nào
– appear ( v )
/ əˈpɪər /
Open, hiện ra, trình diện
– apple ( n )
/ ˈæp. əl /
quả táo
– are
/ ɑːr /
chúng tôi
– area ( n )
/ ˈeə. ri. ə /
diện tích quy hoạnh, mặt phẳng
– arm ( n, v )
/ ɑːm /
cánh tay ; vũ trang, trang bị ( vũ khí )
– arrange ( v )
/ əˈreɪndʒ /
sắp xếp, sắp xếp, sửa soạn
– arrive ( v ( + at in ) )
/ əˈraɪv /
đến, tới nơi
– art ( n )
/ ɑːt /
thẩm mỹ và nghệ thuật, mỹ thuật
– as ( prep, adv, conj )
/ æz /
như ( as you know … )
– ask ( v )
/ ɑːsk /
hỏi
– at ( prep )
/ æt /
ở tại ( chỉ vị trí )
– atom ( n )
/ ˈæt. əm /
nguyên tử
B
– baby ( n )
/ ˈbeɪ. bi /
đứa bé mới sinh ; trẻ thơ
– back ( n, adj, adv, v )
/ bæk /
sống lưng, về phía sau, trở lại
– bad ( adj )
/ bæd /
xấu, tồi
– ball ( n )
/ bɔːl /
quả bóng
– band ( n )
/ bænd /
băng, đai, nẹp
– ngân hàng ( n )
/ bæŋk /
bờ ( sông … ), đê
– bar ( n )
/ bɑːr /
quán bán rượu
– base ( n, v )
/ beɪs /
cơ sở, cơ bản, nền móng ; đặt tên, đặt cơ sở trên cái gì
– basic ( adj )
/ ˈbeɪ. sɪk /
cơ bản, cơ sở
– bat ( n )
/ bæt /
( thể dục, thể thao ) gây ( đánh bóng chày, crikê ) ; ( từ cổ, nghĩa cổ ) vợt ( quần vợt )
– be ( v )
/ biː /
thì, là
– bear ( v )
/ beər /
mang, cầm, vác, đeo, ôm
– beat ( n, v )
/ biːt /
tiếng đập, sự đập ; đánh đập, đấm
– beauty ( n )
/ ˈbjuː. ti /
vẻ đẹp, cái đẹp ; người đẹp
– bed ( n )
/ bed /
cái giường
– been ( v )
/ biːn /
thì, là
– before ( prep, conj, adv )
/ bɪˈfɔːr /
trước, đằng trước
– began ( v )
/ bɪˈɡæn /
mở màn, mở màn, khởi đầu
– begin ( v )
/ bɪˈɡɪn /
khởi đầu, khởi đầu
– behind ( prep, adv )
/ bɪˈhaɪnd /
sau, ở đằng sau
– believe ( v )
/ bɪˈliːv /
tin, tin cậy
– bell ( n )
/ bel /
cái chuông, tiếng chuông
– best ( adj )
/ best /
tốt nhất
– better ( adj )
/ ˈbet. ər /
tốt hơn
– between ( prep, adv )
/ bɪˈtwiːn /
giữa, ở giữa
– big ( adj )
/ bɪɡ /
to, lớn
– bird ( n )
/ bɜːd /
Con chim
– bit ( n )
/ bɪt /
miếng, mảnh
– black ( adj, n )
/ blæk /
đen ; màu đen
– block ( n, v )
/ blɒk /
khối, tảng ( đá ) ; làm ngăn cản, ngăn ngừa
– blood ( n )
/ blʌd /
máu, huyết ; sự tàn sát, chem giết
– blow ( v, n )
/ bləʊ /
nở hoa ; sự nở hoa
– blue ( adj, n )
/ bluː /
xanh, màu xanh
– board ( n, v )
/ bɔːd /
tấm ván ; lát ván, lót ván
– boat ( n )
/ bəʊt /
tàu, thuyền
– body toàn thân ( n )
/ ˈbɒd. i /
thân thể, thân xác
– bone ( n )
/ bəʊn /
xương
– book ( n, v )
/ bʊk /
sách ; ghi chép
– born ( v )
/ bɔːn /
sinh, đẻ
– both ( det, pron )
/ bəʊθ /
cả hai
– bottom ( n, adj )
/ ˈbɒt. əm /
phần dưới cùng, thấp nhất ; cuối, sau cuối
– bought ( v )
/ bɔːt /
mua
– box ( n )
/ bɒks /
hộp, thùng
– boy ( n )
/ bɔɪ /
con trai, thiếu niên
– branch ( n )
/ brɑːntʃ /
ngành ; nhành cây, nhánh tuy nhiên, ngả đường
– bread ( n )
/ bred /
bánh mỳ
– break ( v, n )
/ breɪk /
bẻ gãy, đập vỡ ; sự gãy, sự vỡ
– bright ( adj )
/ braɪt /
sáng, sáng chói
– bring ( v )
/ brɪŋ /
mang, cầm, xách lại
– broad ( adj )
/ brɔːd /
rộng
– broke ( v )
/ brəʊk /
khánh kiệt, túng quẫn, nghèo nàn
– brother ( n )
/ ˈbrʌð. ər /
anh, em trai
– brought ( v )
/ brɔːt /
cầm lại, đem lại, mang lại, xách lại, đưa lại
– brown ( adj, n )
/ braʊn /
nâu, màu nâu
– build ( v )
/ bɪld /
kiến thiết xây dựng
– burn ( v )
/ bɜːn /
đốt, đốt cháy, thắp, nung, thiêu
– busy ( adj )
/ ˈbɪz. i /
bận, bận rộn
– but ( conj )
/ bʌt /
nhưng
– buy ( v )
/ baɪ /
mua
– by ( prep, adv )
/ baɪ /
bởi, bằng
C
– call ( v, n )
/ kɔːl /
gọi ; tiếng kêu, tiếng gọi
– came ( v )
/ keɪm /
khung chì ( để ) lắp kinh ( cửa )
– camp ( n, v )
/ kæmp /
trại, chỗ cắm trại ; cắm trại, hạ trại
– can ( modal v, n )
/ kæn /
hoàn toàn có thể ; nhà tù, nhà giam, bình, ca đựng
– capital ( n, adj )
/ ˈkæp. ɪ. təl /
TP. hà Nội, tiền vốn ; đa phần, chính yếu, cơ bản
– captain ( n )
/ ˈkæp. tɪn /
người đứng đầu, người chỉ huy, thủ lĩnh
– car ( n )
/ kɑːr /
xe hơi
– card ( n )
/ kɑːd /
thẻ, thiếp
– care ( n, v )
/ keər /
sự chăm nom, chăm nom ; chăm nom
– carry ( v )
/ ˈkær. i /
mang, vác, khuân chở
– case ( n )
/ keɪs /
vỏ, ngăn, túi
– cat ( n )
/ kæt /
con mèo
– catch ( v )
/ kætʃ /
bắt lấy, nắm lấy, tóm lấy, chộp lấy
– caught ( v )
/ kɔːt /
sự bắt, sự nắm lấy ; cái bắt, cái vồ, cái chộp
– cause ( n, v )
/ kɔːz /
nguyên do, nguyên do ; gây ra, gây nên
– cell ( n )
/ sel /
ô, ngăn
– cent ( n )
/ sent /
đồng xu ( = 1/100 đô la )
– center ( từ Mỹ, nghĩa Mỹ )
/ ˈsen. tər /
( như ) centre
– century ( n )
/ ˈsen. tʃər. i /
thế kỷ
– certain ( adj, pron )
/ ˈsɜː. tən /
chắc như đinh
– chair ( n )
/ tʃeər /
ghế
– chance ( n )
/ tʃɑ : ns /
sự như mong muốn
– change ( v, n )
/ tʃeɪndʒ /
biến hóa, sự biến hóa, sự đổi khác
– character ( n )
/ ˈkær. ək. tər /
tính cách, đặc tính, nhân vật
– charge ( n, v )
/ tʃɑːdʒ /
trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm ; giao trách nhiệm, giao việc
– chart ( n, v )
/ tʃɑːt /
đồ thị, biểu đồ ; vẽ đồ thị, lập biểu đồ
– check ( v, n )
/ tʃek /
kiểm tra ; sự kiểm tra
– chick ( n )
/ tʃɪk /
gà con ; chim con
– chief ( adj, n )
/ tʃiːf /
trọng điểm, chính yếu ; thủ lĩnh, lãnh tụ, người đứng đầu, xếp
– child ( n )
/ tʃaɪld /
đứa bé, đứa trẻ
– children ( n )
/ ˈtʃɪl. drən /
đứa bé, đứa trẻ
– choose ( v )
/ tʃuːz /
chọn, lựa chọn
– chord
/ kɔːd /
( thơ ca ) dây ( đàn hạc )
– circle ( n )
/ ˈsɜː. kəl /
đường tròn, hình tròn trụ
– city ( n )
/ ˈsɪt. i /
thành phố
– claim ( v, n )
/ kleɪm /
yên cầu, yêu sách ; sự yên cầu, sự yêu sách, sự thỉnh cầu
– class ( n )
/ klɑːs /
lớp học
– clean ( adj, v )
/ kliːn /
sạch, thật sạch
– clear ( adj, v )
/ klɪər /
vệ sinh, quét dọn
– climb ( v )
/ klaɪm /
leo, trèo
– clock ( n )
/ klɒk /
đồng hồ đeo tay
– close ( adj, v )
/ kləʊz /
đóng kín, eo hẹp, che đậy, đóng, khép, kết thúc, chấm hết
– clothe
/ kləʊð /
mặc quần áo cho
– cloud ( n )
/ klaʊd /
mây, đám mây
– coast ( n )
/ kəʊst /
sự lao dốc ; bờ biển
– coat ( n )
/ kəʊt /
áo choàng
– cold ( adj, n )
/ kəʊld /
lạnh, sự lạnh lẽo, lạnh nhạt
– collect ( v )
/ kəˈlekt /
sưu tập, tập trung chuyên sâu lại
– colony ( n )
/ ˈkɒl. ə. ni /
thuộc địa
– color ( n )
/ ˈkʌl. ər /
( như ) colour
– column ( n )
/ ˈkɒl. əm /
cột, mục ( báo )
– come ( v )
/ kʌm /
đến, tới, đi đến, đi tới
– common ( adj )
/ ˈkɒm. ən /
công, công cộng, thường thì, thông dụng
– company ( n )
/ ˈkʌm. pə. ni /
công ty
– compare ( v )
/ kəmˈpeər /
so sánh, so sánh
– complete ( adj, v )
/ kəmˈpliːt /
hoàn thành xong, xong
– condition ( n )
/ kənˈdɪʃ. ən /
điều kiện kèm theo, tình cảnh, tình thế
– connect ( v )
/ kəˈnekt /
liên kết, nối
– consider ( v )
/ kənˈsɪd. ər /
xem xét, xem xét ; chú ý, chăm sóc, chú ý quan tâm đến
– consonant
/ ˈkɒn. sə. nənt /
( âm nhạc ) thuận tai, êm ái, du dương
– contain ( v )
/ kənˈteɪn /
bao hàm, tiềm ẩn, gồm có
– continent ( n )
/ ˈkɒn. tɪ. nənt /
lục địa, đại lục ( lục địa Bắc Mỹ )
– continue ( v )
/ kənˈtɪn. juː /
liên tục, làm tiếp
– control ( n, v )
/ kənˈtrəʊl /
sự tinh chỉnh và điều khiển, quyền hành, quyền lực tối cao, quyền chỉ huy
– cook ( v, n )
/ kʊk /
nấu ăn, người nấu ăn
– cool ( adj, v )
/ kuːl /
thoáng mát, tỉnh bơ ; làm mát
– copy ( n, v )
/ ˈkɒp. i /
bản sao, bản chép lại ; sự sao chép ; sao chép, bắt chước
– corn
/ kɔːn /
hai ( chân )
– corner ( n )
/ ˈkɔː. nər /
góc ( tường, nhà, phố … )
– correct ( adj, v )
/ kəˈrekt /
đúng, đúng chuẩn ; sửa, sửa chữa thay thế
– cost ( n, v )
/ kɒst /
giá, ngân sách ; trả giá, phải trả
– cotton ( n )
/ ˈkɒt. ən /
bông, chỉ, sợi
– could ( v )
/ kʊd /
hoàn toàn có thể, có năng lực
– count ( v )
/ kaʊnt /
đếm, tính
– country ( n )
/ ˈkʌn. tri /
nước, vương quốc, quốc gia
– course ( n )
/ kɔːs /
tiến trình, quy trình diễn tiến ; sân chạy đua
– cover ( v, n )
/ ˈkʌv. ər /
phủ bọc, bao trùm ; vỏ, vỏ bọc
– cow ( n )
/ kaʊ /
con bò cái
– crease
/ kriːs /
nếp nhăn, nếp gấp
– create ( v )
/ kriˈeɪt /
phát minh sáng tạo, tạo nên
– crop ( n )
/ krɒp /
vụ mùa
– cross ( n, v )
/ krɒs /
cây Thánh Giá, nỗi thống khổ ; sự băng qua ; băng qua, vượt qua
– crowd ( n )
/ kraʊd /
đám đông
– cry ( v, n )
/ kraɪ /
khóc, kêu la ; sự khóc, tiếng khóc, sự kêu la
– current ( adj, n )
/ ˈkʌr. ənt /
hiện hành, thông dụng, lúc bấy giờ ; dòng ( nước ), luống ( gió )
– cut ( v, n )
/ kʌt /
cắt, chặt ; sự cắt
D
– dad ( n )
/ dæd /
bố, cha
– dance ( n, v )
/ dɑːns /
sự nhảy múa, sự khiêu vũ ; nhảy múa, khiêu vũ
– danger ( n )
/ ˈdeɪn. dʒər /
sự nguy hại, mối hiểm nghèo ; rủi ro tiềm ẩn, mối rình rập đe dọa
– dark ( adj, n )
/ dɑːk /
tối, tối tăm ; bóng tối, ám muội
– day ( n )
/ deɪ /
ngày, ban ngày
– dead ( adj )
/ ded /
chết, tắt
– giảm giá ( v, n )
/ diːl /
phân phát, phân phối ; sự thanh toán giao dịch, thỏa thuận hợp tác mua và bán
– dear ( adj )
/ dɪər /
thân, thân yêu, thân mến ; kính thưa, thưa
– death ( n )
/ deθ /
sự chết, cái chết
– decide ( v )
/ dɪˈsaɪd /
quyết định hành động, xử lý, phân xử
– decimal
/ ˈdes. ɪ. məl /
( toán học ) thập phân
– deep ( adj, adv )
/ diːp /
sâu, khó lường, huyền bí
– degree ( n )
/ dɪˈɡriː /
mức độ, trình độ ; bằng cấp ; độ
– depend ( + on, upon )
/ dɪˈpend /
nhờ vào, tuỳ thuộc, tuỳ thuộc
– describe ( v )
/ dɪˈskraɪb /
diễn đạt, miêu tả, diễn đạt
– desert ( n, v )
/ ˈdez. ət /
sa mạc ; công lao, giá trị ; rời bỏ, bỏ trốn
– design ( n, v )
/ dɪˈzaɪn /
sự phong cách thiết kế, kế hoạch, đề cương. phác thảo ; phác họa, phong cách thiết kế
– determine ( v )
/ dɪˈtɜː. mɪn /
xác lập, định rõ ; quyết định hành động
– develop ( v )
/ dɪˈvel. əp /
tăng trưởng, lan rộng ra ; trình diễn, bày tỏ
– dictionary ( n )
/ ˈdɪk. ʃən. ər. i /
từ điển
– die ( v )
/ daɪ /
chết, từ trần, quyết tử
– differ ( ( thường ) + from )
/ ˈdɪf. ər /
khác, không giống
– difficult ( adj )
/ ˈdɪf. ɪ. kəlt /
khó, khó khăn vất vả, gay go
– direct ( adj, v )
/ daɪˈrekt /
trực tiếp, thẳng, thẳng thắn ; gửi, viết cho ai, điều khiển và tinh chỉnh
– discuss ( v )
/ dɪˈskʌs /
bàn luận, tranh luận
– distant
/ ˈdɪs. tənt /
xa, cách, xa cách
– divide ( v )
/ dɪˈvaɪd /
chia, chia ra, phân ra
– division ( n )
/ dɪˈvɪʒ. ən /
sự chia, sự phân loại, sự phân loại
– do ( v )
/ də / / du / / duː /
làm, làm
– doctor ( n )
/ ˈdɒk. tər /
Dr ) ) bác sĩ y khoa, tiến sỹ
– does ( v )
/ dʌz /
hươu cái, hoãng cái ; nai cái
– dog ( n )
/ dɒɡ /
chó
– dollar ( n )
/ ˈdɒl. ər /
đô la Mỹ
– done
/ dʌn /
xong, hoàn thành xong, đã triển khai
– door ( n )
/ dɔːr /
cửa, cửa ra vào
– double ( adj, det, adv, v )
/ ˈdʌb. əl /
đôi, hai, kép ; cái gấp đôi, lượng gấp đôi ; làm gấp đôi
– down ( adv, prep )
/ daʊn /
xuống
– draw ( v )
/ drɔː /
vẽ, kéo
– dream ( n, v )
/ driːm /
giấc mơ, mơ
– dress ( n, v )
/ dres /
Váy liền thân
– drink ( n, v )
/ drɪŋk /
đồ uống ; uống
– drive ( v, n )
/ draɪv /
lái, đua xe ; cuộc đua xe ( điều khiển và tinh chỉnh
– drop ( v, n )
/ drɒp /
chảy nhỏ giọt, rơi, rớt ; giọt ( nước, máu … ) ;
– dry ( adj, v )
/ draɪ /
khô, cạn ; làm khô, sấy khô
– duck ( n )
/ dʌk /
con vịt, vịt cái
– during ( prep )
/ ˈdʒʊə. rɪŋ /
trong lúc, trong thời hạn
E
– each ( det, pron )
/ iːtʃ /
mỗi
– ear ( n )
/ ɪər /
tai
– early ( adj, adv )
/ ˈɜː. li /
sớm
– earth ( n )
/ ɜːθ /
đất, toàn cầu
– ease ( n, v )
/ iːz /
sự thanh thản, sự tự do ; làm thanh thản, làm yên tâm, làm dễ chịu và thoải mái
– east ( n, adj, adv )
/ iːst /
hướng đông, phía đông, ( thuộc ) đông, ở phía đông
– eat ( v )
/ iːt /
ăn
– edge ( n )
/ edʒ /
lưỡi, cạnh sắc
– effect ( n )
/ ɪˈfekt /
hiệu ứng, hiệu suất cao, tác dụng
– egg ( n )
/ eɡ /
trứng
– eight
/ eɪt /
tám
– either ( det, pron, adv )
/ ˈaɪ. ðər /
mỗi, một ; cũng phải thế
– electric ( adj )
/ iˈlek. trɪk /
( thuộc ) điện, có điện, phát điện
– element ( n )
/ ˈel. ɪ. mənt /
yếu tố, nguyên tố
– else ( adv )
/ els /
khác, nữa ; nếu không
– end ( n, v )
/ end /
số lượng giới hạn, sự kết thúc ; kết thúc, chấm hết
– enemy ( n )
/ ˈen. ə. mi /
quân địch, quân địch
– energy ( n )
/ ˈen. ə. dʒi /
nguồn năng lượng, nghị lực, sinh lực
– engine ( n )
/ ˈen. dʒɪn /
máy, động cơ
– enough ( det, pron, adv )
/ ɪˈnʌf /
đủ
– enter ( v )
/ ˈen. tər /
đi vào, gia nhập
– equal ( adj, n, v )
/ ˈiː. kwəl /
ngang, bằng ; người ngang hàng, ngang tài, sức ; bằng, ngang
– equate
/ ɪˈkweɪt /
làm cân đối, san bằng
– especially ( adv )
/ ɪˈspeʃ. əl. i /
đặc biệt quan trọng là, nhất là
– even ( adv, adj )
/ ˈiː. vən /
ngay cả, ngay, lại còn ; phẳng phiu, điềm đạm, ngang bằng
– evening ( n )
/ ˈiːv. nɪŋ /
buổi chiều, tối
– sự kiện ( n )
/ ɪˈvent /
vấn đề, sự kiện
– ever ( adv )
/ ˈev. ər /
từng, từ trước tới giờ
– every ( det )
/ ˈev. ri /
mỗi, mọi
– exact ( adj )
/ ɪɡˈzækt /
đúng mực, đúng
– example ( n )
/ ɪɡˈzɑːm. pəl /
thí dụ, ví dụ
– except ( prep, conj )
/ ɪkˈsept /
trừ ra, không kể ; trừ phi
– excite ( v )
/ ɪkˈsaɪt /
kích thích, kích động
– exercise ( n, v )
/ ˈek. sə. saɪz /
bài tập, sự thi hành, sự triển khai ; làm, thi hành, thực thi
– expect ( v )
/ ɪkˈspekt /
chờ đón, mong ngóng ; liệu trước
– experience ( n, v )
/ ɪkˈspɪə. ri. əns /
kinh nghiệm tay nghề ; trải qua, nếm mùi
– experiment ( n, v )
/ ɪkˈsper. ɪ. mənt /
cuộc thí nghiệm ; thí nghiệm
– eye ( n )
/ aɪ /
mắt
F
– face ( n, v )
/ feɪs /
mặt, thể diện ; đương đầu, đối phó, đương đầu
– fact ( n )
/ fækt /
việc, vấn đề, sự kiện
– fair ( adj )
/ feər /
hài hòa và hợp lý, công minh ; thuận tiện
– fall ( v, n )
/ fɔːl /
rơi, ngã, sự rơi, ngã
– family ( n, adj )
/ ˈfæm. əl. i /
mái ấm gia đình, thuộc mái ấm gia đình
– famous ( adj )
/ ˈfeɪ. məs /
nổi tiếng
– far ( adv, adj )
/ fɑːr /
xa
– farm ( n )
/ fɑːm /
trang trại
– fast ( adj, adv )
/ fɑːst /
nhanh
– fat ( adj, n )
/ fæt /
béo, béo bở ; mỡ, chất béo
– father ( n )
/ ˈfɑː. ðər /
cha ( bố )
– favor
/ ˈfeɪ. vər /
thiện ý ; sự quý mến
– fear ( n, v )
/ fɪər /
sự sợ hãi, e sợ ; sợ, quan ngại
– feed ( v )
/ fiːd /
cho ăn, nuôi
– feel ( v )
/ fiːl /
cảm thấy
– feet ( n )
/ fiːt /
chân, bàn chân ( người, thú … )
– fell ( v )
/ fel /
da lông ( của quái vật )
– felt ( v )
/ felt /
nỉ, phớt
– few ( det, adj, pron )
/ fjuː /
ít, vài ; một chút ít, một vài
– field ( n )
/ fiːld /
cánh đồng, bãi chiến trường
– fig ( n )
/ fɪɡ /
( thực vật học ) quả sung ; quả vả
– fight ( v, n )
/ faɪt /
đấu tranh, chiến đấu ; sự đấu tranh, cuộc chiến đấu
– figure ( n, v )
/ ˈfɪɡ. ər /
hình dáng, nhân vật ; tưởng tượng, miêu tả
– fill ( v )
/ fɪl /
làm đấy, lấp kín
– final ( adj, n )
/ ˈfaɪ. nəl /
sau cuối, cuộc đấu chung kết
– find ( v )
/ faɪnd /
tìm, tìm thấy
– fine ( adj )
/ faɪn /
tốt, giỏi
– finger ( n )
/ ˈfɪŋ. ɡər /
ngón tay
– finish ( v, n )
/ ˈfɪn. ɪʃ /
kết thúc, triển khai xong ; sự kết thúc, phần cuối
– fire ( n, v )
/ faɪər /
lửa ; đốt cháy
– first ( det )
/ ˈfɜːst /
thứ nhất, tiên phong, trước hết ; người, vật tiên phong, thứ nhất
– fish ( n, v )
/ fɪʃ /
cá, món cá ; câu cá, bắt cá
– fit ( v, adj )
/ fɪt /
hợp, vừa ; thích hợp, xứng danh
– five
/ faɪv /
năm
– flat ( adj, n )
/ flæt /
bằng phẳng, bẹt, nhẵn ; dãy phòng, căn phòng, mặt phẳng
– floor ( n )
/ flɔːr /
sàn, tầng ( nhà )
– flow ( n, v )
/ fləʊ /
sự chảy ; chảy
– flower ( n )
/ flaʊər /
hoa, bông, đóa, cây hoa
– fly ( v, n )
/ flaɪ /
bay ; sự bay, quãng đường bay
– follow ( v )
/ ˈfɒl. əʊ /
đi theo sau, theo, tiếp theo
– food ( n )
/ fuːd /
đồ ăn, thức, món ăn
– foot ( n )
/ fʊt /
chân, bàn chân
– for ( prep )
/ fɔːr /
cho, dành cho …
– force ( n, v )
/ fɔːs /
sức mạnh ; ép buộc, cưỡng ép
– forest ( n )
/ ˈfɒr. ɪst /
rừng
– form ( n, v )
/ fɔːm /
hình thể, hình dạng, hình thức ; làm thành, được tạo thành
– forward ( adv, adj )
/ ˈfɔː. wəd /
về tương lai, sau này ở phía trước, tiến về phía trước ; ở phía trước, tiến về phía trước
– found ( v )
/ faʊnd /
( q. k of find ) tìm, tìm thấy
– four
/ fɔːr /
bốn
– fraction
/ ˈfræk. ʃən /
( toán học ) phân số
– không tính tiền ( adj, v, adv )
/ friː /
không tính tiền, tự do, giải phóng, trả tự do
– fresh ( adj )
/ freʃ /
tươi, tươi tắn
– friend ( n )
/ frend /
người bạn
– from ( prep )
/ frɒm /
từ
– front ( n, adj )
/ frʌnt /
mặt ; đằng trước, về phía trước
– fruit ( n )
/ fruːt /
quả, trái cây
– full ( adj )
/ fʊl /
đầy, không thiếu
– fun ( n, adj )
/ fʌn /
sự vui đùa, sự vui thích ; vui nhộn
G
– game ( n )
/ ɡeɪm /
game show
– garden ( n )
/ ˈɡɑː. dən /
vườn
– gas ( n )
/ ɡæs /
khí, hơi đốt
– gather ( v )
/ ˈɡæð. ər /
tập hợp ; hái, lượm, tích lũy
– gave ( v )
/ ɡeɪv /
cho, biếu, khuyến mãi ngay, ban
– general ( adj )
/ ˈdʒen. ər. əl /
chung, chung chung ; tổng
– gentle ( adj )
/ ˈdʒen. təl /
hiền lành, dịu dàng êm ả, nhẹ nhàng
– get ( v )
/ ɡet /
được, có được
– girl ( n )
/ ɡɜːl /
con gái
– give ( v )
/ ɡɪv /
cho, biếu, Tặng
– glad ( adj )
/ ɡlæd /
vui vẻ, sung sướng
– glass ( n )
/ ɡlɑːs /
kính, thủy tinh, cái cốc, ly
– go ( v )
/ ɡəʊ /
đi
– gold ( n, adj )
/ ɡəʊld /
vàng ; bằng vàng
– gone
/ ɡɒn /
đã đi, đã đi khỏi ; đã trôi qua, đã qua
– good ( adj, n )
/ ɡʊd /
tốt, hay, tuyệt ; điều tốt, điều thiện
– got ( v )
/ ɡɒt /

– govern ( v )
/ ˈɡʌv. ən /
cầm quyền, quản lý
– grand ( adj )
/ ɡrænd /
to lớn, vĩ đại
– grass ( n )
/ ɡrɑːs /
cỏ ; bãi cỏ, đồng cỏ
– gray ( adj, v, n )
/ ɡreɪ /
xám, hoa râm ( tóc )
– great ( adj )
/ ɡreɪt /
to, lớn, vĩ đại
– green ( adj, n )
/ ɡriːn /
xanh lá cây
– grew ( v )
/ ɡruː /
mọc, mọc lên ( cây cối ) ; mọc mầm, đâm chồi nẩy nở
– ground ( n )
/ ɡraʊnd /
mặt đất, đất, bãi đất
– group ( n )
/ ɡruːp /
nhóm
– grow ( v )
/ ɡrəʊ /
mọc, mọc lên
– guess ( v, n )
/ ɡes /
đoán, phỏng đoán ; sự đoán, sự ước đạt
– guide ( n, v )
/ ɡaɪd /
điều hướng dẫn, người hướng dẫn ; dẫn đường, chỉ đường
– gun ( n )
/ ɡʌn /
súng
H
– had ( v )
/ hæd /

– hair ( n )
/ heər /
tóc
– half ( n, det, pron, adv )
/ hɑːf /
một nửa, phần chia đôi, nửa giờ ; nửa
– hand ( n, v )
/ hænd /
tay, bàn tay ; trao tay, truyền cho
– happen ( v )
/ ˈhæp. ən /
xảy ra, xảy đến
– happy ( adj )
/ ˈhæp. i /
vui sướng, niềm hạnh phúc
– hard ( adj, adv )
/ hɑːd /
cứng, rắn, khắc nghiệt ; rất là nỗ lực, tích cực
– has
/ hæz /

– hat ( n )
/ hæt /
cái mũ
– have ( v, auxiliary v )
/ hæv /

– he ( pron )
/ hiː /
nó, anh ấy, ông ấy
– head ( n, v )
/ hed /
cái đầu ( người thú ) ; chỉ huy, lãnh đại, đứng vị trí số 1
– hear ( v )
/ hɪər /
nghe
– heard ( v )
/ hə : d /
nghe
– heart ( n )
/ hɑːt /
tim, trái tim
– heat ( n, v )
/ hiːt /
hơi nóng, sức nóng
– heavy ( adj )
/ ˈhev. i /
nặng, nặng nề
– held ( v )
/ held /
khoang ( của tàu thuỷ )
– help ( v, n )
/ help /
trợ giúp ; sự giúp sức
– her ( pron, det )
/ hɜːr /
nó, chị ấy, cô ấy, bà ấy
– here ( adv )
/ hɪər /
đây, ở đây
– high ( adj, adv )
/ hɪər /
cao, ở mức độ cao
– hill ( n )
/ hɪl /
đồi
– him ( pron )
/ hɪm /
nó, hắn, ông ấy, anh ấy
– his ( det, pron )
/ hɪz /
của nó, của hắn, của ông ấy, của anh ấy ; cái của nó, cái của hắn, cái của ông ấy, cái của anh ấy
– history ( n )
/ ˈhɪs. tər. i /
lịch sử vẻ vang, sử học
– hit ( v, n )
/ hɪt /
đánh, đấm, ném trúng ; đòn, cú đấm
– hold ( v, n )
/ həʊld /
cầm, nắm, giữ ; sự cầm, sự nắm giữ
– hole ( n )
/ həʊl /
lỗ, lỗ trống ; hang
– home ( n, adv )
/ həʊm /
nhà ; ở tại nhà, nước mình
– hope ( v, n )
/ həʊp /
kỳ vọng ; nguồn kỳ vọng
– horse ( n )
/ hɔːs /
ngựa
– hot ( adj )
/ hɒt /
nóng, nóng giãy
– hour ( n )
/ aʊər /
giờ
– house ( n )
/ haʊs /
nhà, căn nhà, toàn nhà
– how ( adv )
/ haʊ /
thế nào, như thế nào, làm thế nào, ra sao
– huge ( adj )
/ hjuːdʒ /
to lớn, khổng lồ
– human ( adj, n )
/ ˈhjuː. mən /
( thuộc ) con người, loài người
– hundred
/ ˈhʌn. drəd /
trăm
– hunt ( v )
/ hʌnt /
săn, đi săn
– hurry ( v, n )
/ ˈhʌr. i /
sự hấp tấp vội vàng, sự hối hả
I
– I ( n )
/ aɪ /
một ( chữ số La mã ) ; tôi
– ice ( n )
/ aɪs /
băng, nước đá
– idea ( n )
/ aɪˈdɪə /
sáng tạo độc đáo, ý niệm
– if ( conj )
/ ɪf /
nếu, nếu như
– imagine ( v )
/ ɪˈmædʒ. ɪn /
tưởng tượng, tưởng tượng ; tưởng rằng, cho rằng
– in ( prep, adv )
/ ɪn /
ở, tại, trong ; vào
– inch ( n )
/ ɪntʃ /
insơ ( đơn vị chức năng đo chiều dài Anh bằng 2, 54 cm )
– include ( v )
/ ɪnˈkluːd /
gồm có, tính cả
– indicate ( v )
/ ˈɪn. dɪ. keɪt /
chỉ, cho biết ; bộc lộ, trình diễn ngắn gọn
– industry ( n )
/ ˈɪn. də. stri /
công nghiệp, kỹ nghệ
– insect ( n )
/ ˈɪn. sekt /
sâu bọ, côn trùng nhỏ
– instant ( adj )
/ ˈɪn. stənt /
lúc, chốc lát
– instrument ( n )
/ ˈɪn. strə. mənt /
dụng cụ âm nhạc khí
– interest ( n, v )
/ ˈɪn. trəst /
sự thú vị, sự chăm sóc, quan tâm ; làm chăm sóc, làm quan tâm
– invent ( v )
/ ɪnˈvent /
ý tưởng, sáng tạo
– iron ( n, v )
/ aɪən /
sắt ; bọc sắt
– is
/ ɪz /

– island ( n )
/ ˈaɪ. lənd /
hòn hòn đảo
– it ( pron, det )
/ ɪt /
cái đó, điều đó, con vật đó
J
– job ( n )
/ dʒɒb /
việc, việc làm
– join ( v )
/ dʒɔɪn /
gia nhập, tham gia ; nối, chắp, ghép
– joy ( n )
/ dʒɔɪ /
niềm vui, sự vui mừng
– jump ( v, n )
/ dʒʌmp /
nhảy ; sự nhảy, bước nhảy
– just ( adv )
/ dʒʌst /
đúng, vừa đủ ; vừa mới, chỉ
K
– keep ( v )
/ kiːp /
giữ, giữ lại
– kept ( v )
/ kept /
giữ, giữ lại
– key ( n, adj )
/ kiː /
chìa khóa, khóa, thuộc ( khóa )
– kill ( v )
/ kɪl /
giết, tàn phá
– kind ( n, adj )
/ kaɪnd /
loại, giống ; tử tế, có lòng tốt
– king ( n )
/ kɪŋ /
vua, quốc vương
– knew
/ njuː /
biết ; hiểu biết
– know ( v )
/ nəʊ /
biết
L
– lady ( n )
/ ˈleɪ. di /
tình nhân, vợ, quý bà, tiểu thư
– lake ( n )
/ leɪk /
hồ
– land ( n, v )
/ lænd /
đất, đất canh tác, đất đai
– language ( n )
/ ˈlæŋ. ɡwɪdʒ /
ngôn từ
– large ( adj )
/ lɑːdʒ /
rộng, lớn, to
– last ( det, adv, n, v )
/ lɑːst /
lầm cuối, sau cuối ; người sau cuối ; sau cuối, rốt hết ; lê dài
– late ( adj, adv )
/ leɪt /
trễ, muộn
– laugh ( v, n )
/ lɑːf /
cười ; tiếng cười
– law ( n )
/ lɔː /
luật
– lay ( v )
/ leɪ /
xếp, đặt, sắp xếp
– lead ( v, n )
/ liːd /
chỉ huy, dẫn dắt ; sự chỉ huy, sự hướng dẫn
– learn ( v )
/ lɜːn /
học, nghiên cứu và điều tra
– least ( det, pron, adv )
/ liːst /
tối thiểu ; tối thiểu
– leave ( v )
/ liːv /
bỏ đi, rời đi, để lại
– led ( v )
/ led /
chỉ huy, dẫn dắt ; sự chỉ huy, sự hướng dẫn
– left ( adj, adv, n )
/ left /
bên trái ; về phía trái
– leg ( n )
/ leɡ /
chân ( người, thú, bàn … )
– length ( n )
/ leŋθ /
chiều dài, độ dài
– less ( det, pron, adv )
/ les /
nhỏ bé, ít hơn ; số lượng ít hơn
– let ( v )
/ let /
được cho phép, để cho
– letter ( n )
/ ˈlet. ər /
thư ; vần âm, mẫu tự
– level ( n, adj )
/ ˈlev. əl /
trình độ, cấp, vị trí ; bằng, ngang bằng
– lie ( v, n )
/ laɪ /
nói dối ; lời nói dối, sự gián trá
– life ( n )
/ laɪf /
đời, sự sống
– lift ( v, n )
/ lɪft /
giơ lên, nhấc lên ; sự nâng, sự nhấc lên
– light ( n, adj, v )
/ laɪt /
ánh sáng ; nhẹ, nhẹ nhàng ; đốt, thắp sáng
– like ( prep, v, conj )
/ laɪk /
giống như ; thích ; như
– line ( n )
/ laɪn /
dây, đường, tuyến
– liquid ( n, adj )
/ ˈlɪk. wɪd /
chất lỏng ; lỏng, êm ái, du dương, không vững
– list ( n, v )
/ lɪst /
list ; ghi vào list
– listen ( v )
/ ˈlɪs. ən /
nghe, lắng nghe
– little ( adj, det, pron, adv )
/ ˈlɪt. əl /
nhỏ, bé, chút ít ; không nhiều ; một chút ít
– live ( v )
/ lɪv /
sống
– locate ( v )
/ ləʊˈkeɪt /
xác lập vị trí, xác định
– log
/ lɒɡ /
khúc gỗ mới đốn, khúc gỗ mới xẻ
– lone
/ ləʊn /
( thơ ca ) hiu quạnh
– long ( adj, adv )
/ lɒŋ /
dài, xa ; lâu
– look ( v, n )
/ lʊk /
nhìn ; cái nhìn
– lost ( adj )
/ lɒst /
thua, mất
– lot ( n )
/ lɒt /
thăm, việc rút thăm ; sự chọn bằng cách rút thăm
– loud ( adj, adv )
/ laʊd /
to, inh ỏi, ầm ĩ ; to, lớn ( nói )
– love ( adj )
/ lʌv /
Yêu
– low ( adj, adv )
/ ləʊ /
thấp, bé, lùn
M
– machine ( n )
/ məˈʃiːn /
máy, máy móc
– made ( v )
/ meɪd /
làm, hoàn thành xong, thực thi
– magnet ( n )
/ ˈmæɡ. nət /
nam châm từ
– main ( adj )
/ meɪn /
chính, đa phần, trọng điểm nhất
– major ( adj )
/ ˈmeɪ. dʒər /
lớn, nhiều hơn, trọng đại, đa phần
– make ( v, n )
/ meɪk /
làm, sản xuất ; sự sản xuất
– man ( n )
/ mæn /
con người ; đàn ông
– many ( det, pron )
/ ˈmen. i /
nhiều
– map ( n )
/ mæp /
map
– mark ( n, v )
/ mɑːk /
dấu, nhãn, nhãn mác ; ghi lại, ghi dấu
– market ( n )
/ ˈmɑː. kɪt /
chợ, thị trường ;
– mass ( n, adj )
/ mæs /
khối, khối lượng ; quần chúng, đại chúng
– master ( n. )
/ ˈmɑː. stər /
chủ, gia chủ, thầy giáo, thạc sĩ
– match ( n, v )
/ mætʃ /
trận tranh tài, đối thủ cạnh tranh, đối phương ; đối chọi, sánh được
– material ( n, adj )
/ məˈtɪə. ri. əl /
nguyên vật liệu ; vật chất, hữu hình
– matter ( n, v )
/ ˈmæt. ər /
chất, vật chất ; có ý nghĩa, có đặc thù quan trọng
– may ( n )
/ meɪ /
tháng 5
– me ( pron )
/ miː /
tôi, tao, tớ
– mean ( v )
/ miːn /
nghĩa, có nghĩa là
– meant
/ ment /
khoảng chừng giữa, trung độ, trung gian, trung dung
– measure ( v, n )
/ ˈmeʒ. ər /
đo, thống kê giám sát ; sự giám sát, đơn vị chức năng giám sát ;
– meat ( n )
/ miːt / ,
thịt
– meet ( v )
/ miːt /
gặp, gặp gỡ
– melody
/ ˈmel. ə. di /
giai điệu
– men ( n )
/ men /
Những người đàn ông
– metal ( n )
/ ˈmet. əl /
sắt kẽm kim loại
– method ( n )
/ ˈmeθ. əd /
chiêu thức, phương pháp

– middle (n, adj)

/ ˈmɪd. l ̩ /
giữa, ở giữa
– might ( modal v )
/ maɪt /
hoàn toàn có thể, có lẽ rằng
– mile ( n )
/ maɪl /
dặm ( thống kê giám sát )
– milk ( n )
/ mɪlk /
sữa
– million
/ ˈmɪl. jən /
triệu
– mind ( n, v )
/ maɪnd /
tâm lý, ý thức, trí tuệ ; quan tâm, chú ý, chăm nom, chăm sóc
– mine ( pron, n )
/ maɪn /
của tôi
– minute ( n )
/ ˈmɪn. ɪt /
phút
– miss ( n )
/ mɪs /
cô gái, thiếu nữ
– mix ( v, n )
/ mɪks /
pha, trộn lẫn ; sự trộn lẫn
– modern ( adj )
/ ˈmɒd. ən /
tân tiến, tân tiến
– molecule
/ ˈmɒl. ɪ. kjuːl /
( hoá học ) phân tử
– moment ( n )
/ ˈməʊ. mənt /
chốc, lát
– money ( n )
/ ˈmʌn. i /
tiền
– month ( n )
/ mʌnθ /
tháng
– moon ( n )
/ muːn /
mặt trăng
– more ( det, pron, adv )
/ mɔːr /
hơn, nhiều hơn
– morning ( n. )
/ ˈmɔː. nɪŋ /
buổi sáng
– most ( det, pron, adv )
/ məʊst /
lớn nhất, nhiều nhất ; nhất, hơn cả
– mother ( n )
/ ˈmʌð. ər /
mẹ
– motion ( n )
/ ˈməʊ. ʃən /
sự hoạt động, sụ di động
– mount ( v, n )
/ maʊnt /
leo, trèo ; núi
– mountain ( n )
/ ˈmaʊn. tɪn /
núi
– mouth ( n )
/ maʊθ /
miệng
– move ( v, n )
/ muːv /
vận động và di chuyển, hoạt động ; sự chuyển dời, sự hoạt động
– much ( det, pron, adv )
/ mʌtʃ /
nhiều, lắm
– multiply ( v )
/ ˈmʌl. tɪ. plaɪ /
nhân lên, làm tăng lên nhiều lần ; sinh sôi nảy nở
– music ( n )
/ ˈmjuː. zɪk /
nhạc, âm nhạc
– must ( modal v )
/ mʌst /
phải, cần, nên làm
– my ( det )
/ maɪ /
của tôi
N
– name ( n, v )
/ neɪm /
tên ; đặt tên, gọi tên
– nation ( n )
/ ˈneɪ. ʃən /
dân tộc bản địa, vương quốc
– natural ( adj )
/ ˈnætʃ. ər. əl /
( thuộc ) tự nhiên, vạn vật thiên nhiên
– nature ( n )
/ ˈneɪ. tʃər /
tự nhiên, vạn vật thiên nhiên
– near ( adj, adv, prep )
/ nɪər /
gần, cận ; ở gần
– necessary ( adj )
/ ˈnes. ə. ser. i /
cần, thiết yếu, thiết yếu
– neck ( n )
/ nek /
cổ
– need ( v, modal v, n )
/ niːd /
cần, yên cầu ; sự cần
– neighbor ( n )
/ ˈneɪ. bər /
Hàng xóm
– never ( adv )
/ ˈnev. ər /
không khi nào, không khi nào
– new ( adj )
/ njuː /
mới, mới mẻ và lạ mắt, mới lạ
– next ( adj, adv, n )
/ nekst /
sát, gần, bên cạnh ; lần sau, tiếp nữa
– night ( n )
/ naɪt /
đêm, tối
– nine
/ naɪn /
chín
– no ( det )
/ nəʊ /
không
– noise ( n )
/ nɔɪz /
tiếng ồn, sự huyên náo
– noon ( n )
/ nuːn /
trưa, buổi trưa
– nor ( conj, adv )
/ nɔːr /
cũng không
– north ( n, adj, adv )
/ nɔːθ /
phía bắc, phương bắc
– nose ( n )
/ nəʊz /
mũi
– note ( n, v )
/ nəʊt /
lời ghi, lời ghi chép ; ghi chú, ghi chép
– nothing ( pron )
/ ˈnʌθ. ɪŋ /
không gì, không cái gì
– notice ( n, v )
/ ˈnəʊ. tɪs /
thông tin, yết thị ; chú ý quan tâm, chú ý, phân biệt
– noun ( ngôn ngữ học )
/ naʊn /
danh từ
– now ( adv )
/ naʊ /
giờ đây, hiện giờ, lúc bấy giờ
– number ( n )
/ ˈnʌm. bər /
số
– numeral ( thuộc )
/ ˈnjuː. mə. rəl /
số
O
– object ( n, v )
/ ˈɒb. dʒɪkt /
vật, vật thể ; phản đối, chống lại
– observe ( v )
/ əbˈzɜːv /
quan sát, theo dõi
– occur ( v )
/ əˈkɜːr /
xảy ra, xảy đến, Open
– ocean ( n )
/ ˈəʊ. ʃən /
đại dương
– of ( prep )
/ əv /
của
– off ( adv, prep )
/ ɒf /
tắt ; khỏi, cách, rời
– offer ( v, n )
/ ˈɒf. ər /
biếu, Tặng, cho ; sự trả giá
– office ( n )
/ ˈɒf. ɪs /
cơ quan, văn phòng, bộ
– often ( adv )
/ ˈɒf. ən /
thường, hay, luôn
– oh ( exclamation )
/ əʊ /
chao, ôi chao, chà, này ..
– oil ( n )
/ ɔɪl /
dầu
– old ( adj )
/ əʊld /
già
– on ( prep, adv )
/ ɒn /
trên, ở trên ; liên tục, tiếp nối
– once ( adv, conj )
/ wʌns /
một lần ; khi mà, ngay khi, một khi
– one ( number, det, pron )
/ wʌn /
một ; một người, một vật nào đó
– only ( adj, adv )
/ ˈəʊn. li /
chỉ có 1, duy nhất ; chỉ, mới
– open ( adj, v )
/ ˈəʊ. pən /
mở, ngỏ ; mở, khởi đầu, khai mạc
– operate ( v )
/ ˈɒp. ər. eɪt /
hoạt động giải trí, tinh chỉnh và điều khiển
– opposite ( adj, adv, n, prep )
/ ˈɒp. ə. zɪt /
đối nhau, ngược nhau ; trước mặt, đối lập ; điều trái ngược
– or
/ ɔːr /
vàng ( ở huy hiệu )
– order ( n, v )
/ ˈɔː. dər /
thứ, bậc ; ra lệnh
– organ ( n )
/ ˈɔː. ɡən /
đàn óoc gan
– original ( adj, n )
/ əˈrɪdʒ. ɪ. nəl /
( thuộc ) gốc, nguồn gốc, căn nguyên ; nguyên bản
– other ( adj, pron )
/ ˈʌð. ər /
khác
– our ( det )
/ aʊər /
của tất cả chúng ta, thuộc tất cả chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình
– out ( adv )
/ aʊt /
ngoài, ở ngoài, ra ngoài
– over ( adv, prep )
/ ˈəʊ. vər /
bên trên, vượt qua ; lên, lên trên
– own ( adj, pron, v )
/ əʊn /
của chính mình, tự mình ; nhận, nhìn nhận
– oxygen ( hoá học )
/ ˈɒk. sɪ. dʒən /
Oxy
P
– page ( n ( abbr p ) )
/ peɪdʒ /
trang ( sách )
– paint ( n, v )
/ peɪnt /
sơn, vôi màu ; sơn, quét sơn
– pair ( n )
/ peər /
đôi, cặp
– paper ( n )
/ ˈpeɪ. pər /
giấy
– paragraph ( n )
/ ˈpær. ə. ɡrɑːf /
đoạn văn
– parent ( n )
/ ˈpeə. rənt /
cha, mẹ
– part ( n )
/ pɑːt /
phần, bộ phận
– particular ( adj )
/ pəˈtɪk. jʊ. lər /
riêng không liên quan gì đến nhau, riêng biệt
– party ( n )
/ ˈpɑː. ti /
tiệc, buổi liên hoan ; đảng
– pass ( v )
/ pɑːs /
qua, vượt qua, ngang qua
– past ( adj, n, prep, adv )
/ pɑːst /
quá khứ, dĩ vãng ; quá, qua
– path ( n )
/ pɑːθ /
đường mòn ; hướng đi
– pattern ( n )
/ ˈpæt. ən /
mẫu, khuôn mẫu
– pay ( v, n )
/ peɪ /
trả, giao dịch thanh toán, nộp ; tiền lương
– people ( n )
/ ˈpiː. pl ̩ /
dân tộc bản địa, dòng giống ; người
– perhaps ( adv )
/ pəˈhæps /
hoàn toàn có thể, có lẽ rằng
– period ( n )
/ ˈpɪə. ri. əd /
kỳ, thời kỳ, thời hạn ; thời đại
– person ( n )
/ ˈpɜː. sən /
con người, người
– phrase ( n )
/ freɪz /
câu ; thành ngữ, cụm từ
– pick ( v )
/ pɪk /
cuốc ( đất ) ; đào, khoét ( lỗ )
– picture ( n )
/ ˈpɪk. tʃər /
bức vẽ, bức họa
– piece ( n )
/ piːs /
mảnh, mẩu ; đồng xu tiền
– pitch ( n )
/ pɪtʃ /
sân ( chơi những môn thể thao ) ; đầu hắc ín
– place ( n, v )
/ pleɪs /
nơi, khu vực ; trung tâm vui chơi quảng trường
– plain ( adj )
/ pleɪn /
ngay thật, đơn thuần, chất phác
– plan ( n, v )
/ plæn /
map, kế hoạch ; vẽ map, lập kế hoạch, dự kiến
– plane ( n )
/ pleɪn /
mặt phẳng, mặt phẳng
– planet ( n )
/ ˈplæn. ɪt /
hành tinh
– plant ( n, v )
/ plɑːnt /
thực vật, sự mọc lên ; trồng, gieo
– play ( v, n )
/ pleɪ /
chơi, đánh ; sự đi dạo, game show, trận đấu
– please ( v )
/ pliːz /
làm sung sướng, thỏa mãn nhu cầu, mong … vui vẻ, xin mời
– plural ( ngôn ngữ học )
/ ˈplʊə. rəl /
ở số nhiều, ( thuộc ) số nhiều
– poem ( n )
/ ˈpəʊ. ɪm /
bài thơ
– point ( n, v )
/ pɔɪnt /
point mũi nhọn, điểm ; vót, làm nhọn, chấm ( câu .. )
– poor ( adj )
/ pɔːr /
nghèo
– popular ( adj )
/ ˈpɒp. jʊ. lər /
có tính đại chúng, ( thuộc ) nhân dân ; được nhiều người ưu thích
– populate ( np )
/ ˈpɒp. jʊ. leɪt /
ở, cư trú ( một vùng )
– port ( n )
/ pɔːt /
cảng
– pose ( v, n )
/ pəʊz /
đưa ra, đề ra, đặt ; sự đặt, đề ra
– position ( n )
/ pəˈzɪʃ. ən /
vị trí, chỗ
– possible ( adj )
/ ˈpɒs. ə. bl ̩ /
hoàn toàn có thể, hoàn toàn có thể thực thi
– post ( n, v )
/ pəʊst /
thư, bưu kiện ; gửi thư
– pound ( n )
/ paʊnd /
pao – đơn vị chức năng thống kê giám sát
– power ( n )
/ paʊər /
năng lực, năng lực, năng lượng ; sức mạnh, nội lực ; quyền lực tối cao
– practice ( n )
/ ˈpræk. tɪs /
thực hành thực tế, thực tiễn
– prepare ( v )
/ prɪˈpeər /
sửa soạn, chuẩn bị sẵn sàng
– present ( adj, n, v )
/ ˈprez. ənt /
xuất hiện, hiện hữu ; lúc bấy giờ, hiện thời ; bày tỏ, ra mắt, trình diễn
– press ( n, v )
/ pres /
sự ép, sự nén, sự ấn ; ép, nén, bóp, ấn
– pretty ( adv, adj )
/ ˈprɪt. i /
khá, vừa phải ; xinh, xinh xắn ; đẹp
– print ( v, n )
/ prɪnt /
in, xuất bản ; sự in ra
– probable ( adj )
/ ˈprɒb. ə. bl ̩ /
hoàn toàn có thể, có năng lực
– problem ( n )
/ ˈprɒb. ləm /
yếu tố, điều khó xử lý
– process ( n, v )
/ ˈprəʊ. ses /
quy trình, sự tiến triển, quá trình ; chế biến, gia công, giải quyết và xử lý
– produce ( v )
/ prəˈdjuːs /
sản xuất, sản xuất
– product ( n )
/ ˈprɒd. ʌkt /
mẫu sản phẩm
– proper ( adj )
/ ˈprɒp. ər /
đúng, thích đáng, thích hợp
– property ( n )
/ ˈprɒp. ə. ti /
gia tài, của cải ; đất đai, nhà cửa, bất động sản
– protect ( v )
/ prəˈtekt /
bảo vệ, che chở
– prove ( v )
/ pruːv /
chứng tỏ, chứng tỏ
– provide ( v )
/ prəˈvaɪd /
chuẩn bị sẵn sàng không thiếu, dự trữ ; cung ứng, chu cấp
– pull ( v, n )
/ pʊl /
lôi, kéo, giật ; sự lôi kéo, sự giật
– push ( v, n )
/ pʊʃ /
xô đẩy ; sự xô đẩy
– put ( v )
/ pʊt /
đặt, để, cho vào
Q
– quart
/ kwɔːt /
góc tư galông, lít Anh ( bằng 1, 135 lít )
– question ( n, v )
/ ˈkwes. tʃən /
câu hỏi ; hỏi, phỏng vấn
– quick ( adj )
/ kwɪk /
nhanh
– quiet ( adj )
/ kwaɪət /
lặng, yên lặng, yên tĩnh
– quite ( adv )
/ kwaɪt /
trọn vẹn, hầu hết
– quotient
/ ˈkwəʊ. ʃənt /
( toán học ) số thương
R
– race ( n, v )
/ reɪs /
loài, chủng, giống ; cuộc đua ; đua
– radio ( n )
/ ˈreɪ. di. əʊ /
sóng vô tuyến, radio
– rail ( n )
/ reɪl /
đường ray
– rain ( n, v )
/ reɪn /
mưa, cơn mưa ; mưa
– raise ( v )
/ reɪz /
nâng lên, đưa lên, ngẩng lên
– ran ( v )
/ ræn /
Chạy
– range ( n )
/ reɪndʒ /
dãy, hàng, loại ; khoanh vùng phạm vi, trình độ
– rather ( adv )
/ ˈrɑː. ðər /
thà .. còn hơn, thích … hơn
– reach ( v )
/ riːtʃ /
đến, đi đến, tới
– read ( v )
/ riːd /
đọc
– ready ( adj )
/ ˈred. i /
chuẩn bị sẵn sàng
– real ( adj )
/ rɪəl /
thực, thực tiễn, có thật
– reason ( n )
/ ˈriː. zən /
nguyên do, lý lẽ
– receive ( v )
/ rɪˈsiːv /
nhận, lĩnh, thu
– record ( n, v )
/ rɪˈkɔːd /
bản ghi, sự ghi, bản thu, sự thu ; thu, ghi chép
– red ( adj, n )
/ red /
đỏ ; màu đỏ
– region ( n )
/ ˈriː. dʒən /
vùng, miền
– remember ( v )
/ rɪˈmem. bər /
nhớ, nhớ lại
– repeat ( v )
/ rɪˈpiːt /
nhắc lại, lặp lại
– reply ( n, v )
/ rɪˈplaɪ /
sự vấn đáp, sự hồi âm ; vấn đáp, hồi âm
– represent ( v )
/ ˌrep. rɪˈzent /
miêu tả, tưởng tượng ; đại diện thay mặt, đại diện thay mặt
– require ( v )
/ rɪˈkwaɪər /
yên cầu, nhu yếu, lao lý
– rest ( n, v )
/ rest /
sự nghỉ ngơi, lúc nghỉ ; nghỉ, nghỉ ngơi
– result ( n, v )
/ rɪˈzʌlt /
hiệu quả ; bởi, do .. mà ra, hiệu quả là …
– rich ( adj )
/ rɪtʃ /
giàu, giàu sang
– ride ( v, n )
/ raɪd /
đi, cưỡi ( ngựa ) ; sự đi, đường đi
– right ( adj, adv, n )
/ raɪt /
thẳng, phải, tốt ; ngay, đúng ; điều thiện, điều phải, tốt, bên phải
– ring ( n, v )
/ rɪŋ /
chiếc nhẫn, đeo nhẫn cho ai
– rise ( n, v )
/ raɪz /
sự lên, sự tăng lương, thăng cấp ; dậy, đứng lên, mọc ( mặt trời ), thành đạt
– river ( n )
/ ˈrɪv. ər /
sông
– road ( n )
/ rəʊd /
con đường, đường phố
– rock ( n )
/ rɒk /
đá
– roll ( n, v )
/ rəʊl /
cuốn, cuộn, sự lăn tròn ; lăn, cuốn, quấn, cuộn
– room ( n )
/ ruːm /
phòng, buồng
– root ( n )
/ ruːt /
gốc, rễ
– rope ( n )
/ rəʊp /
dây cáp, dây thừng, xâu, chuỗi
– rose ( n )
/ rəʊz /
hoa hồng ; cây hoa hồng
– round ( adj, adv, prep, n )
/ raʊnd /
tròn, vòng quanh, xung quanh
– row ( n )
/ rəʊ /
hàng, dây
– rub ( v )
/ rʌb /
cọ xát, xoa bóp, nghiền, tán
– rule ( n, v )
/ ruːl /
quy tắc, điều lệ, luật lệ ; quản lý, chỉ huy, tinh chỉnh và điều khiển
– run ( v, n )
/ rʌn /
chạy ; sự chạy
S
– safe ( adj )
/ seɪf /
bảo đảm an toàn, chắc như đinh, đáng tin
– said ( v )
/ sed /
nói
– sail ( v, n )
/ seɪl /
đi tàu, thuyền, nhổ neo ; buồm, cánh buồm, chuyến đi bằng thuyền buồm
– salt ( n )
/ sɒlt /
muối
– same ( adj, pron )
/ seɪm /
túc tắc, đơn điệu ; cũng như thế, vẫn cái đó
– sand ( n )
/ sænd /
cát
– sat ( v )
/ sæt /
ngồi
– save ( v )
/ seɪv /
cứu, lưu
– saw ( v )
/ sɔː /
nhìn
– say ( v )
/ seɪ /
nói
– scale ( n )
/ skeɪl /
vảy ( cá .. )
– school ( n )
/ skuːl /
Trường học
– science ( n )
/ saɪəns /
khoa học, khoa học tự nhiên
– score ( n, v )
/ skɔːr /
điểm số, bản thắng, tỷ số ; đạt được, thành công xuất sắc, cho điểm
– sea ( n )
/ siː /
biển
– search ( n, v )
/ sɜːtʃ /
sự tìm kiếm, sự thăm dò, sự tìm hiểu ; tìm kiếm, thăm dò, tìm hiểu
– season ( n )
/ ˈsiː. zən /
mùa
– seat ( n )
/ siːt /
ghế, chỗ ngồi
– second ( det, adv, n )
/ ˈsek. ənd /
thứ hai, ở vị trí thứ 2, thứ nhì ; người về nhì
– section ( n )
/ ˈsek. ʃən /
mục, phần
– see ( v )
/ siː /
nhìn, nhìn thấy, quan sát
– seed ( n )
/ siːd /
hạt, hạt giống
– seem
/ siːm /
có vẻ như như, có vẻ như, coi bộ
– segment ( n )
/ ˈseɡ. mənt /
đoạn, khúc, đốt, miếng ;
– select ( v )
/ sɪˈlekt /
lựa chọn, tinh lọc
– self ( n )
/ self /
bản thân mình
– sell ( v )
/ sel /
bán
– send ( v )
/ send /
gửi, phái đi
– sense ( n )
/ sens /
giác quan, tri giác, cảm xúc
– sent ( v )
/ sent /
gửi, sai, phái, cho đi ( ( cũng ) scend )
– sentence ( n )
/ ˈsen. təns /
câu
– separate ( adj, v )
/ ˈsep. ər. ət /
khác nhau, riêng không liên quan gì đến nhau ; làm rời, tách ra, chia tay
– serve ( v )
/ sɜːv /
ship hàng, phụng sự
– set ( n, v )
/ set /
bộ, bọn, đám, lũ ; đặt để, sắp xếp
– settle ( v )
/ ˈset. l ̩ /
xử lý, dàn xếp, hòa giải, đặt, sắp xếp
– seven
/ ˈsev. ən /
bảy
– several ( det, pron )
/ ˈsev. ər. əl /
vài
– shall ( modal v )
/ ʃæl /
Dự kiến tương lai : sẽ
– shape ( n, v )
/ ʃeɪp /
hình, hình dạng, hình thù
– share ( v, n )
/ ʃeər /
góp phần, tham gia, san sẻ ; phần góp phần, phần tham gia, phần san sẻ
– sharp ( adj )
/ ʃɑːp /
sắc, nhọn, bén
– she ( pron )
/ ʃiː /
nó, bà ấy, chị ấy, cô ấy …
– sheet ( n )
/ ʃiːt /
chăn, khăn trải giường ; lá, tấm, phiến, tờ
– shell ( n )
/ ʃel /
vỏ, mai ; vẻ vẻ bên ngoài
– shine ( v )
/ ʃaɪn /
chiếu sáng, tỏa sáng
– ship ( n )
/ ʃɪp /
tàu, tàu thủy
– shoe ( n )
/ ʃuː /
giày
– shop ( n, v )
/ ʃɒp /
shop ; đi mua hầng, đi chợ
– shore ( n )
/ ʃɔːr /
bờ ( biển, hồ lớn ), bờ biển
– short ( adj )
/ ʃɔːt /
ngắn, cụt
– should ( modal v )
/ ʃʊd /
nên
– shoulder ( n )
/ ˈʃəʊl. dər /
vai
– shout ( v, n )
/ ʃaʊt /
hò hét, reo hò ; sự hô hoán, sự hò reo
– show ( v, n )
/ ʃəʊ /
trình diễn, tọa lạc ; sự trình diễn, sự bày tỏ
– side ( n )
/ saɪd /
mặt, mặt phẳng
– sight ( n )
/ saɪt /
cảnh đẹp ; sự nhìn
– sign ( n, v )
/ saɪn /
dấu, tín hiệu, kí hiệu lưu lại, viết ký hiệu
– silent ( adj )
/ ˈsaɪ. lənt /
im re, yên tĩnh
– silver ( n, adj )
/ ˈsɪl. vər /
bạc, đồng bạc ; làm bằng bạc, trắng như bạc
– similar ( adj )
/ ˈsɪm. ɪ. lər /
giống như, tựa như như
– simple ( adj )
/ ˈsɪm. pl ̩ /
đơn, đơn thuần, thuận tiện
– since ( prep, conj, adv )
/ sɪns /
từ, từ khi ; từ khi, từ lúc đó ; từ đó, từ lúc ấy
– sing ( v )
/ sɪŋ /
hát, ca hát
– single ( adj )
/ ˈsɪŋ. ɡl ̩ /
đơn, đơn độc, đơn lẻ
– sister ( n )
/ ˈsɪs. tər /
chị, em gái
– sit ( v )
/ sɪt /
ngồi
– six
/ sɪks /
sáu
– size ( n )
/ saɪz /
cỡ
– skill ( n )
/ skɪl /
kiến thức và kỹ năng, kỹ sảo
– skin ( n )
/ skɪn /
da, vỏ
– sky ( n )
/ skaɪ /
trời, khung trời
– slave ( n )
/ sleɪv /
người nô lệ ( đen và bóng )
– sleep ( v, n )
/ sliːp /
ngủ ; giấc ngủ
– slip ( v )
/ slɪp /
trượt, tuột, trôi qua, chạy qua
– slow ( adj )
/ sləʊ /
chậm, chậm trễ
– small ( adj )
/ smɔːl /
nhỏ, bé
– smell ( v, n )
/ smel /
ngửi ; sự ngửi, khứu giác
– smile ( v, n )
/ smaɪl /
cười, mỉm cười ; nụ cười, vẻ tươi cười
– snow ( n, v )
/ snəʊ /
tuyết ; tuyết rơi
– so ( adv, conj )
/ səʊ /
như vậy, như vậy ; vì vậy, thế cho nên, do đó cho nên vì thế
– soft ( adj )
/ sɒft /
mềm, dẻo
– soil ( n )
/ sɔɪl /
đất trồng ; vết bẩn
– soldier ( n )
/ ˈsəʊl. dʒər /
lính, quân nhân
– solution ( n )
/ səˈluː. ʃən /
sự xử lý, giải pháp
– solve ( v )
/ sɒlv /
giải, lý giải, xử lý
– some ( det, pron )
/ sʌm, səm /
một it, một vài
– son ( n )
/ sʌn /
con trai
– tuy nhiên ( n )
/ sɒŋ /
bài hát
– soon ( adv )
/ suːn /
sớm, chẳng bao lâu nữa
– sound ( n, v )
/ saʊnd /
âm thanh ; nghe
– south ( n, adj, adv )
/ saʊθ /
phương Nam, hướng Nam ; ở phía Nam ; hướng về phía Nam
– space ( n )
/ speɪs /
khoảng chừng trống, khoảng cách
– speak ( v )
/ spiːk /
nói
– special ( adj )
/ ˈspeʃ. əl /
đặc biệt quan trọng, riêng không liên quan gì đến nhau
– speech ( n )
/ spiːtʃ /
sự nói, năng lực nói, lời nói, cách nói, bài nói
– speed ( n )
/ spiːd /
vận tốc, tốc độ
– spell ( v, n )
/ spel /
đánh vần ; sự lôi cuốn, sự điệu đàng, mê hồn
– spend ( v )
/ spend /
tiêu, xài
– spoke ( v )
/ spəʊk /
nói
– spot ( n )
/ spɔt /
dấu, đốm, vết
– spread ( v )
/ spred /
trải, căng ra, bày ra ; truyền bá
– spring ( n )
/ sprɪŋ /
mùa xuân
– square ( adj, n )
/ skweər /
vuông, vuông vắn ; dạng hình vuông vắn, hình vuông vắn
– stand ( v, n )
/ stænd /
đứng, sự đứng
– star ( n, v )
/ stɑːr /
ngôi sao 5 cánh, dán sao, trang trí hình sao, lưu lại sao
– start ( v, n )
/ stɑːt /
mở màn, khởi động ; sự mở màn, sự khởi đầu, khởi hành
– state ( n, adj, v )
/ steɪt /
nhà nước, vương quốc, chính quyền sở tại ; ( thuộc ) nhà nước, có tương quan đến nhà nước ; phát biểu, công bố
– station ( n )
/ ˈsteɪ. ʃən /
trạm, điểm, đồn
– stay ( v, n )
/ steɪ /
ở lại, lưu lại ; sự ở lại, sự lưu lại
– stead ( n )
/ sted /
có ích cho ai, có lợi cho ai ; chuẩn bị sẵn sàng giúp sức ai
– steam ( n )
/ stiːm /
hơi nước
– steel ( n )
/ stiːl /
thép, ngành thép
– step ( n, v )
/ step /
bước ; bước, bước đi
– stick ( v, n )
/ stɪk /
đâm, thọc, chọc, cắm, dính ; cái gậy, qua củi, cán
– still ( adv, adj )
/ stɪl /
đứng yên ; vẫn, vẫn còn
– stone ( n )
/ stəʊn /
đá
– stood ( v )
/ stʊd /
sự dừng lại, sự đứng lại
– stop ( v, n )
/ stɒp /
dừng, ngừng, nghỉ, thôi ; sự dừng, sự ngừng, sự đỗ lại
– store ( n, v )
/ stɔːr /
shop, kho hàng ; tích trữ, cho vào kho
– story ( n )
/ ˈstɔː. ri /
chuyện, câu truyện
– straight ( adv, adj )
/ streɪt /
thẳng, không cong
– strange ( adj )
/ streɪndʒ /
lạ lẫm, chưa quen
– stream ( n )
/ striːm /
dòng suối
– street ( n )
/ striːt /
phố, đườmg phố
– stretch ( v )
/ stretʃ /
căng ra, duỗi ra, lê dài ra
– string ( n )
/ strɪŋ /
dây, sợi dây
– strong ( adj )
/ strɒŋ /
khỏe, mạnh, bền, vững, chắc như đinh
– student ( n )
/ ˈstjuː. dənt /
sinh viên
– study ( n, v )
/ ˈstʌd. i /
sự học tập, sự nghiên cứu và điều tra ; học tập, nghiên cứu và điều tra
– subject ( n )
/ ˈsʌb. dʒekt /
chủ đề, đề tài ; chủ ngữ
– substance ( n )
/ ˈsʌb. stəns /
vật liệu ; thực chất ; nội dung
– subtract ( toán học )
/ səbˈtrækt /
trừ
– success ( n )
/ səkˈses /
sự thành công xuất sắc, sự thành đạt
– such ( det, pron )
/ sʌtʃ /
như thế, như vậy, như là
– sudden ( adj )
/ ˈsʌd. ən /
thình lình, bất ngờ đột ngột
– suffix ( ngôn ngữ học )
/ ˈsʌf. ɪks /
hậu tố
– sugar ( n )
/ ˈʃʊɡ. ər /
đường
– suggest ( v )
/ səˈdʒest /
ý kiến đề nghị, đề xuất kiến nghị ; gợi
– suit ( n, v )
/ suːt /
bộ com lê, phục trang ; thích hợp, quen, hợp với
– summer ( n )
/ ˈsʌm. ər /
mùa hè
– sun ( n )
/ sʌn /
mặt trời
– supply ( n, v )
/ səˈplaɪ /
sự cung ứng, nguồn phân phối ; cung ứng, phân phối, tiếp tế
– tư vấn ( n, v )
/ səˈpɔːt /
sự chống đỡ, sự ủng hộ ; chống đỡ, ủng hộ
– sure ( adj, adv )
/ ʃɔːr /
chắc như đinh, xác nhận
– surface ( n )
/ ˈsɜː. fɪs /
mặt, mặt phẳng
– surprise ( n, v )
/ səˈpraɪz /
sự quá bất ngờ, sự giật mình ; làm kinh ngạc, gây giật mình
– swim ( v )
/ swɪm /
lượn lờ bơi lội
– syllable ( n )
/ ˈsɪl. ə. bl ̩ /
âm tiết
– symbol ( n )
/ ˈsɪm. bəl /
hình tượng, ký hiệu
– system ( n )
/ ˈsɪs. təm /
mạng lưới hệ thống, chính sách
T
– table ( n )
/ ˈteɪ. bl ̩ /
cái bàn
– tail ( n )
/ teɪl /
đuôi, đoạn cuối
– take ( v )
/ teɪk /
/ teɪk /
– talk ( v, n )
/ tɔːk /
trò chuyện, trò chuyện ; cuộc trò chuyện, cuộc bàn luận
– tall ( adj )
/ tɔːl /
cao
– teach ( v )
/ tiːtʃ /
dạy
– team ( n )
/ tiːm /
đội, nhóm
– teeth
/ tiːθ /
răng
– tell ( v )
/ tel /
nói, nói với
– temperature ( n )
/ ˈtem. prə. tʃər /
nhiệt độ
– ten
/ ten /
mười, chục
– term ( n )
/ tɜːm /
số lượng giới hạn, kỳ hạn, khóa, kỳ học
– test ( n, v )
/ test /
bài kiểm tra, sự thử nghiệm, xét nghiệm ; kiểm tra, xét nghiệm, thử nghiệm
– than ( prep, conj )
/ ðæn /
hơn
– thank ( v )
/ θæŋk /
cám ơn
– that ( det, pron, conj )
/ ðæt /
người ấy, đó, vật ấy, đó ; rằng, là
– the ( art )
/ ðiː /
cái, con, người …
– their ( det )
/ ðeər /
của chúng, của chúng nó, của họ
– them ( pron )
/ ðem /
chúng, chúng nó, họ
– then ( adv )
/ ðen /
khi đó, lúc đó, tiếp đó
– there ( adv )
/ ðeər /
ở nơi đó, tại nơi đó
– these
/ ðiːz /
này
– they ( pron )
/ ðeɪ /
chúng, chúng nó, họ ; những cái ấy
– thick ( adj )
/ θɪk /
dày ; đậm
– thin ( adj )
/ θɪn /
mỏng dính, mảnh
– thing ( n )
/ θɪŋ /
cái, đồ, vật
– think ( v )
/ θɪŋk /
nghĩ, tâm lý
– third
/ θɜːd /
thứ ba
– this ( det, pron )
/ ðɪs /
cái này, điều này, việc này
– those
/ ðəʊz /
Những, cái đó
– though ( conj, adv )
/ ðəʊ /
dù, dù rằng, mặc dầu ; mặc dầu, tuy nhiên, tuy nhiên
– thought ( n )
/ θɔːt /
sự tâm lý, năng lực tâm lý ; ý nghĩ, tư tưởng, tư duy
– thousand
/ ˈθaʊ. zənd /
nghìn
– three
/ θriː /
ba
– through ( prep, adv )
/ θruː /
qua, xuyên qua
– throw ( v )
/ θrəʊ /
ném, vứt, quăng
– thus ( adv )
/ ðʌs /
như vậy, như vậy, do đó
– tie ( v, n )
/ taɪ /
buộc, cột, trói ; dây buộc, daay trói, dây giày
– time ( n )
/ taɪm /
thời hạn, thì giờ
– tiny ( adj )
/ ˈtaɪ. ni /
rất nhỏ, nhỏ bé
– tire ( v )
/ taɪər /
làm stress, trở nên mệt nhọc ; lốp, vỏ xe
– to ( prep )
/ tuː /
theo hướng, tới
– together ( adv )
/ təˈɡeð. ər /
cùng nhau, cùng với
– told ( v )
/ təʊld /
nói, nói với, nói lên, nói ra
– tone ( n )
/ təʊn /
tiếng, giọng
– too ( adv )
/ tuː /
cũng
– took ( n )
/ tʊk /
sự cầm, sự nắm, sự lấy
– tool ( n )
/ tuːl /
dụng cụ, vật dụng
– top ( n, adj )
/ tɒp /
chóp, đỉnh ; đứng đầu, trên hết
– total ( adj, n )
/ ˈtəʊ. təl /
tổng số, hàng loạt ; tổng số, hàng loạt số lượng
– touch ( v, n )
/ tʌtʃ /
sờ, mó, tiếp xúc ; sự sờ, sự mó, sự tiếp xúc
– toward ( từ cổ, nghĩa cổ )
/ təˈwɔ : dz /
dễ bảo, dễ dạy, ngoan
– town ( n )
/ taʊn /
thị xã, thị xã, thành phố nhỏ
– track ( n )
/ træk /
phần của đĩa ; đường mòn, đường đua
– trade ( n, v )
/ treɪd /
thương mại, kinh doanh ; kinh doanh, trao đổi
– train ( n, v )
/ treɪn /
xe lửa, tàu hỏa ; dạy, rèn luyện, giảng dạy
– travel ( v )
/ ˈtræv. əl /
đi lại, đi du lịch, chuyển dời ; sự đi, những chuyến đi
– tree ( n )
/ triː /
cây
– triangle ( n )
/ ˈtraɪ. æŋ. ɡl ̩ /
hình tam giác
– trip ( n, v )
/ trɪp /
cuộc đi dạo, cuộc du ngoạn ; đi dạo, du ngoạn
– trouble ( n )
/ ˈtrʌb. l ̩ /
điều lo ngại, điều muộn phiền
– truck ( n )
/ trʌk /
rau quả tươi
– true ( adj )
/ truː /
đúng, thật
– try ( v )
/ traɪ /
thử, nỗ lực
– tube ( n )
/ tjuːb /
ống, tuýp
– turn ( v, n )
/ tɜːn /
quay, xoay, vặn ; sự quay, vòng xoay
– twenty
/ ˈtwen. ti /
hai mươi
– two
/ tuː /
hai, đôi
– type ( n, v )
/ taɪp /
loại, kiểu, mẫu ; phân loại, xếp loại
U
– under ( prep, adv )
/ ˈʌn. dər /
dưới, ở dưới ; ở phía dưới, về phía dưới
– unit ( n )
/ ˈjuː. nɪt /
đơn vị chức năng
– until ( conj, prep )
/ ənˈtɪl /
trước khi, cho đến khi
– up ( adv, prep )
/ ʌp /
ở trên, lên trên, lên
– us ( pron )
/ ʌs /
chúng tôi, tất cả chúng ta ; tôi và anh
– use ( v, n )
/ juːz /
sử dụng, dùng ; sự dùng, sự sử dụng
– usual ( adj )
/ ˈjuː. ʒu. əl /
thường thì, thường dùng
V
– valley ( n )
/ ˈvæl. i /
thung lũng
– value ( n, v )
/ ˈvæl. juː /
giá trị, ước tính, định giá
– vary ( v )
/ ˈveə. ri /
biến hóa, làm cho khác nhau, biến hóa
– verb ( ngôn ngữ học )
/ vɜːb /
động từ
– very ( adv )
/ ˈver. i /
rất, lắm
– view ( n, v )
/ vjuː /
sự nhìn, tầm nhìn ; nhìn thấy, xem, quan sát
– village ( n )
/ ˈvɪl. ɪdʒ /
làng, xã
– visit ( v, n )
/ ˈvɪz. ɪt /
đi thăm hỏi động viên, đến chơi, thăm quan ; sự đi thăm, sự thăm viếng
– voice ( n )
/ vɔɪs /
tiếng, giọng nói
– vowel ( ngôn ngữ học )
/ vaʊəl /
nguyên âm
W
– wait ( v )
/ weɪt /
chờ đón
– walk ( v, n )
/ wɔːk /
đi, đi bộ ; sự đi bộ, sự đi dạo
– wall ( n )
/ wɔːl /
tường, vách
– want ( v )
/ wɒnt /
muốn
– war ( n )
/ wɔːr /
cuộc chiến tranh
– warm ( adj, v )
/ wɔːm /
ấm, ấm cúng ; làm cho nóng, đung nóng
– was
/ wɒz /
thì, là
– wash ( v )
/ wɒʃ /
rửa, giặt
– watch ( v, n )
/ wɒtʃ /
nhìn, theo dõi, quan sát ; sự canh gác, sự canh phòng
– water ( n )
/ ˈwɔː. tər /
nước
– wave ( n )
/ weɪv /
sóng, gợn nước ; gợn sóng, uốn thành sóng
– way ( n )
/ ˈweɪ /
đường, đường đi
– we ( pron )
/ wiː /
chúng tôi, tất cả chúng ta
– wear ( v )
/ weər /
mặc, mang, đeo
– weather ( n )
/ ˈweð. ər /
thời tiết
– week ( n )
/ wiːk /
tuần, tuần lễ
– weight ( n )
/ weɪt /
khối lượng
– well ( adv, adj )
/ wel /
tốt, giỏi ; ôi, may quá !
– went ( v )
/ went /
đi
– were
/ wɜːr /
thì, là
– west ( n, adj, adv )
/ west /
phía Tây, theo phía tây, về hướng tây
– what ( pron, det )
/ wɒt /
gì, thế nào
– wheel ( n )
/ wiːl /
bánh xe
– when ( adv, pron, conj )
/ wen /
khi, lúc, vào lúc nào
– where ( adv, conj )
/ weər /
đâu, ở đâu ; nơi mà
– whether ( conj )
/ ˈweð. ər /
có .. không ; có … chăng ; không biết có .. không
– which ( pron, det )
/ wɪtʃ /
nào, bất kỳ .. nào ; ấy, đó
– while ( conj, n )
/ waɪl /
trong lúc, trong khi ; lúc, chốc, lát
– white ( adj, n )
/ waɪt /
trắng ; màu trắng
– who ( pron )
/ huː /
ai, người nào, kẻ nào, người như thế nào
– whole ( adj, n )
/ həʊl /
bình an vô sự, không suy suyển, không hư hỏng ; hàng loạt, toàn bộ, toàn thể
– whose ( det, pron )
/ huːz /
của ai
– why ( adv )
/ waɪ /
tại sao, vì sao
– wide ( adj )
/ waɪd /
rộng, to lớn
– wife ( n )
/ waɪf /
vợ
– wild ( adj )
/ waɪld /
dại, hoang
– will ( modal v, n )
/ wɪl /
sẽ ; ý chí, dự tính
– win ( v )
/ wɪn /
chiếm, đọat, thu được
– wind ( n )
/ wɪnd /
gió
– window ( n )
/ ˈwɪn. dəʊ /
hành lang cửa số
– wing ( n )
/ wɪŋ /
cánh, sự bay, sự cất cánh
– winter ( n )
/ ˈwɪn. tər /
mùa đông
– wire ( n )
/ waɪər /
dây ( sắt kẽm kim loại )
– wish ( v, n )
/ wɪʃ /
ước, mong ước ; sự mong ước, lòng mong ước
– with ( prep )
/ wɪð /
với, cùng
– woman ( n )
/ ˈwʊm. ən /
đàn bà, phụ nữ
– women ( n )
/ ˈwɪm. ɪn /
Những người phụ nữ
– wonder ( v )
/ ˈwʌn. dər /
kinh ngạc, lấy làm lạ, kinh ngạc
– won’t ( n )
/ wəʊnt /
Sẽ không
– wood ( n )
/ wʊd /
gỗ
– word ( n )
/ wɜːd /
từ
– work ( v, n )
/ wɜːk /
thao tác, sự thao tác
– world ( n )
/ wɜːld /
quốc tế
– would ( n )
/ wʊd /
Sẽ
– write ( v )
/ raɪt /
viết
– written ( adj )
/ ˈrɪt. ən /
viết ra, được thảo ra
– wrong ( adj, adv )
/ rɒŋ /
sai
– wrote ( v )
/ rəʊt /
viết
Y
– yard ( n )
/ jɑːd /
Iat, thước Anh ( bằng 0, 914 mét ), sân
– year ( n )
/ jɪər /
năm
– yellow ( adj )
/ ˈjel. əʊ /
vàng
– yes
/ jes /
vâng, phải, dạ, được, ừ, có, có chứ
– yet ( adv )
/ jet /
còn, hãy còn, còn nữa
– you ( pron )
/ juː /
anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày ; những anh, những chị, những ông, những bà, những ngài
– young ( adj )
/ jʌŋ /

trẻ, trẻ tuổi, thiếu niên, thanh niên

– your ( det )
/ jɔːr /
của anh, của chị, của ngài, của mày ; của những anh, của những chị, của những ngài, của

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *