500 từ vựng tiếng Trung thông dụng thường gặp nhất

Danh sách 500 từ vựng tiếng Trung hay gặp dưới đây đã được sắp xếp theo thứ tự ABC, đây là cách ghi nhớ nhanh và hiệu suất cao mà luyenthingoaingu.com hướng dẫn bạn .

A ( 3 chữ )

ǎi 矮 [ ải / nụy ] lùn. ài 愛 ( 爱 ) [ ái ] yêu. ān 安 [ an ] yên ổn .

B ( 30 chữ )

bā 八 [ bát ] 8 .

bǎ 把 [ bả ] quai cầm, cán .

bà 爸 [ bá ] tiếng gọi cha .

bái 白 [ bạch ] trắng .

bǎi 百 [ bách ] 100 .

bài 拜 [ bái ] lạy .

bān 般 [ ban ] bộ phận, loại .

bàn 半 [ bán ] phân nửa .

bàn 辦 ( 办 ) [ bạn / biện ] thao tác .

bāo 包 [ bao ] bọc lại .

bǎo 保 [ bảo ] bảo vệ .

bào 報 ( 报 ) [ báo ] báo cáo giải trình, tờ báo .

běi 北 [ bắc ] phía bắc .

bèi 備 ( 备 ) [ bị ] vừa đủ, sẵn sàng chuẩn bị .

běn 本 [ bản ] gốc. bǐ 比 [ tỉ ] so sánh .

bǐ 筆 ( 笔 ) [ bút ] cây bút .

bì 必 [ tất ] ắt hẳn .

biān 編 ( 编 ) [ biên ] biên soạn .

biàn 便 [ tiện ] tiện nghi .

biàn 變 ( 变 ) [ biến ] đổi khác .

biāo 標 ( 标 ) [ tiêu ] mốc, tiềm năng .

biǎo 表 [ biểu ] biểu lộ .

bié 別 [ biệt ] ly biệt, đừng .

bīng 兵 [ binh ] lính, binh khí .

bìng 病 [ bệnh ] bịnh tật .

bō 波 [ ba ] sóng nước .

bù 不 [ bất ] không .

bù 布 [ bố ] vải .

bù 部 [ bộ ] bộ phận .

C ( 25 chữ )

cài 菜 [ thái ] rau .

céng 層 ( 层 ) [ tằng ] những tầng lớp .

chá 查 [ tra ] kiểm tra .

chǎn 產 ( 产 ) [ sản ] sinh sản, sản xuất .

cháng 常 [ thường ] thường hay .

cháng 長 ( 长 ) [ trường / trưởng ] dài, lớn .

chǎng 場 ( 场 ) [ trường ] bãi đất rộng .

chē 車 ( 车 ) [ xa ] xe .

chéng 城 [ thành ] thành trì .

chéng 成 [ thành ] trở thành .

chéng 程 [ trình ] hành trình dài, trình độ .

chéng 乘 [ thừa / thặng ] đi ( xe / ngựa ), cỗ xe .

chǐ 齒 ( 齿 ) [ xỉ ] răng. chí 持 [ trì ] cầm giữ .

chóng 蟲 ( 虫 ) [ trùng ] côn trùng nhỏ .

chū 出 [ xuất ] xuất ra .

chú 除 [ trừ ] trừ bỏ .

chù 處 ( 处 ) [ xứ ] nơi chốn .

chūn 春 [ xuân ] mùa xuân .

cí 詞 ( 词 ) [ từ ] từ ngữ .

cǐ 此 [ thử ] này .

cì 次 [ thứ ] lần, thứ .

cōng 聰 ( 聪 ) [ thông ] mưu trí .

cóng 從 ( 从 ) [ tòng / tùng ] theo .

cuì 存 [ tồn ] còn lại, giữ lại .

D ( 43 chữ )

dǎ 打 [ đả ] đánh .

dà 大 [ đại ] lớn .

dāi 呆 [ ngai ] đần độn .

dài 帶 ( 带 ) [ đái ] đeo, mang .

dài 代 [ đại ] đời, thế hệ .

dàn 但 [ đãn ] nhưng .

dāng 當 ( 当 ) [ đáng / đương ] đáng .

dǎng 黨 ( 党 ) [ đảng ] đảng phái .

dāo 刀 [ đao ] con dao .

dǎo 倒 [ hòn đảo ] lộn ngược .

dǎo 導 ( 导 ) [ đạo ] dẫn dắt, chỉ huy .

dào 道 [ đạo ] con đường ; đạo l ‎ ý .

dào 到 [ đáo ] tới .

dé 德 [ đức ] đức tính .

dé 得 [ đắc ] được .

de 的 [ đích ] mục tiêu .

děi 得 [ đắc ] ( trợ từ ) .

dēng 燈 ( 灯 ) [ đăng ] đèn .

děng 等 [ đẳng ] bằng nhau ; chờ đón .

dí 敵 ( 敌 ) [ địch ] kẻ địch .

dǐ 底 [ để ] đáy, nền .

dì 地 [ địa ] đất. dì 第 [ đệ ] thứ tự .

dì 弟 [ đệ ] em trai .

diǎn 點 ( 点 ) [ điểm ] điểm, chấm .

diàn 電 ( 电 ) [ điện ] điện lực .

diào 調 ( 调 ) [ điều / điệu ] điều, điệu .

dīng 丁 [ đinh ] con trai ( tráng đinh ), can thứ 4 trong 10 can .

dǐng 頂 ( 顶 ) [ đỉnh ] đỉnh đầu .

dìng 定 [ định ] cố định và thắt chặt, yên định .

dōng 東 ( 东 ) [ đông ] hướng đông .

dōng 冬 [ đông ] mùa đông .

dǒng 懂 [ đổng ] hiểu rõ .

dòng 動 ( 动 ) [ động ] hoạt động giải trí .

dōu 都 [ đô ] đều .

dǒu 斗 [ đẩu ] cái đấu .

dū 都 [ đô ] kinh đô .

dū 督 [ đốc ] xét việc của cấp dưới .

dù 度 [ độ ] mức độ .

dù 肚 [ đỗ ] cái bụng .

duì 隊 ( 队 ) [ đội ] đội ngũ .

duì 對 ( 对 ) [ đối ] đối đáp ; đúng ; đôi .

duō 多 [ đa ] nhiều .

E ( 4 chữ )

ér 而 [ nhi ] mà .

ér 兒 ( 儿 ) [ nhi ] trẻ con. ér 爾 ( 尔 ) [ nhĩ ] mi, mày, ngươi .

èr 二 [ nhị ] 2, số hai .

F ( 15 chữ )

fā 發 ( 发 ) [ phát ] phát ra .

fǎ 法 [ pháp ] phép tắc .

fǎn 反 [ phản ] trở lại ; trái ngược .

fāng 方 [ phương ] cách, phép tắc .

fáng 房 [ phòng ] gian phòng .

fàng 放 [ phóng ] thả ra, đặt để, bỏ đi .

fēi 非 [ phi ] sai, trái .

fèi 費 ( 费 ) [ phí ] hao phí, phí tổn .

fēn 分 [ phân ] phân loại .

fèn 分 [ phận ] chức phận ; thành phần .

fēng 風 ( 风 ) [ phong ] gió .

fó 佛 [ phật ] bậc giác ngộ, « bụt » .

fú 服 [ phục ] y phục ; phục tùng .

fù 附 [ phụ ] nương vào, phụ thuộc vào .

fù 付 [ phó ] phó thác .

fù 復 ( 复 ) [ phục ] trở lại, báo đáp .

G ( 27 chữ )

gǎi 改 [ cải ] cải cách, sửa đổi .

gài 概 [ khái ] bao quát, đại khái .

gàn 乾 ( 干 ) [ can ] khô ráo .

gē 哥 [ ca ] anh ( tiếng gọi anh ruột ) .

gé 格 [ cách ] phương pháp, xem xét .

gé 革 [ cách ] da, bỏ đi, cách mạng .

gè 個 ( 个 ) [ cá ] cái, chiếc, cá lẻ .

gè 各 [ những ] mỗi một .

gēn 根 [ căn ] rễ, gốc gác .

gēng 更 [ canh ] canh ( = 1/5 đêm ) .

gèng 更 [ cánh ] càng thêm .

gōng 工 [ công ] người thợ, công tác làm việc .

gōng 功 [ công ] công phu, công hiệu. gōng 公 [ công ] chung, công cộng .

gòng 共 [ cộng ] cộng lại, gộp chung .

gǒu 狗 [ cẩu ] chó .

gù 固 [ cố ] vững chắc, cố nhiên .

guǎi 拐 [ quải ] lừa dối ; cây gậy .

guān 觀 ( 观 ) [ quan / quán ] quan sát .

guān 關 ( 关 ) [ quan ] quan hệ .

guǎn 管 [ quản ] ống quản ; quản l ‎ ý .

guāng 光 [ quang ] ánh sáng, quang .

guǎng 廣 ( 广 ) [ quảng ] rộng .

guī 規 ( 规 ) [ quy ] quy tắc .

guó 國 ( 国 ) [ quốc ] nước, vương quốc .

guǒ 果 [ quả ] trái cây ; hiệu quả .

guò 過 ( 过 ) [ quá ] vượt quá ; lỗi .

H ( 27 chữ )

hái 還 ( 还 ) [ hài ] còn hơn, cũng .

hǎi ( 海 ) [ hải ] biển .

hàn 漢 ( 汉 ) [ hán ] Hán tộc .

hǎo 好 [ hảo ] tốt đẹp .

hào 號 ( 号 ) [ hiệu ] số hiệu .

hào浩 [ hạo ] lớn ; bát ngát .

hé 和 [ hoà ] hoà hợp .

hé 合 [ hợp ] hợp lại, tương thích ;

hěn 很 [ ngận ] rất, lắm .

hóng 紅 ( 红 ) [ hồng ] màu đỏ .

hóu 猴 [ hầu ] con khỉ .

hòu 後 ( 后 ) [ hậu ] ở sau, phía sau .

hǔ 虎 [ hổ ] cọp .

huá 華 ( 华 ) [ hoa ] đẹp ; Nước Trung Hoa. huà 畫 ( 画 ) [ hoạ ] tranh, vẽ tranh .

huà 劃 ( 划 ) [ hoạch ] kế hoạch ; phân loại ; nét bút ( của chữ Hán ) .

huà 化 [ hoá ] biến hoá .

huà 話 ( 话 ) [ thoại ] lời nói ;

huài 壞 ( 坏 ) [ hoại ] hư, xấu .

huán 還 ( 还 ) [ hoàn ] trở lại, trả lại .

huàn 換 ( 换 ) [ hoán ] đổi khác, tráo ;

huí 回 [ hồi ] trở lại, một hồi, một lần .

huì 會 ( 会 ) [ hội ] tụ hội, dịp, hoàn toàn có thể, hiểu .

hūn 婚 [ hôn ] hôn nhân gia đình .

huó 活 [ hoạt ] sống ; hoạt động giải trí .

huǒ 火 [ hoả ] lửa .

huò 或 [ hoặc ] hoặc là .

J ( 43 chữ )

jī 基 [ cơ ] nền, cơ bản, cơ sở .

jī 機 ( 机 ) [ cơ ] máy móc ; thời cơ .

jī 雞 ( 鸡 ) [ kê ] con gà .

jí 極 ( 极 ) [ cực ] rất, lắm ; cùng tận .

jí 及 [ cập ] đến ; kịp ; cùng .

jí 級 ( 级 ) [ cấp ] cấp bậc .

jǐ 幾 ( 几 ) [ kỷ ] mấy ? [ cơ ] cơ hồ .

jǐ 己 [ kỷ ] bản thân ; can thứ 6 .

jì 計 ( 计 ) [ kế ] kế toán ; mưu kế .

jì 記 ( 记 ) [ ký ] ghi chép .

jiā 家 [ gia ] nhà .

jiā 加 [ gia ] thêm vào .

jiā 嘉 [ gia ] tốt đẹp ; khen .

jiān 間 ( 间 ) [ gian ] ở giữa ; gian nhà .

jiàn 見 ( 见 ) [ kiến ] thấy ; kỹ năng và kiến thức .

jiàn 件 [ kiện ] món, ( điều ) kiện .

jiàn 建 [ kiến ] thiết kế xây dựng, kiến trúc .

jiāng 將 ( 将 ) [ tương ] sắp, sẽ .

jiào 叫 [ khiếu ] kêu, gọi .

jiào 教 [ giáo ] dạy ; tôn giáo .

jiào 較 ( 较 ) [ giảo ] so sánh .

jiē 接 [ tiếp ] đảm nhiệm ; tiếp xúc. jiē 街 [ nhai ] đường phố .

jiē 階 [ giai ] bậc thềm .

jié 結 ( 结 ) [ kết ] tác dụng ; link ; hết .

jiě 解 [ giải ] lý giải ; cởi ; giải thoát .

jiě 姐 [ thư ] tiếng gọi chị, tiểu thư .

jīn 斤 [ cân ] một cân ( = 16 lạng ) .

jīn 金 [ kim ] vàng ; sắt kẽm kim loại .

jǐn 緊 ( 紧 ) [ khẩn ] gấp, khẩn cấp .

jìn 進 ( 进 ) [ tiến ] tiến tới .

jìn 近 [ cận ] gần .

jīng 京 [ kinh ] kinh đô .

jīng 經 ( 经 ) [ kinh ] trải qua ; tầm cỡ .

jǐng 井 [ tỉnh ] cái giếng .

jiū 究 [ cứu ] điều tra và nghiên cứu ; truy cứu .

jiǔ 九 [ cửu ] 9 .

jiù 舊 ( 旧 ) [ cựu ] xưa cũ ; cố cựu .

jiù 就 [ tựu ] tựu thành, nên việc .

jù 具 [ cụ ] đủ, dụng cụ .

jué 覺 ( 觉 ) [ giác ] cảm xúc, giác ngộ .

jué 決 ( 决 ) [ quyết ] quyết định hành động .

jūn 軍 ( 军 ) [ quân ] quân đội .

K ( 13 chữ )

kǎ 卡 [ ca ] phiên âm « car, card » .

kāi 開 ( 开 ) [ khai ] mở ra .

kàn 看 [ khan, khán ] xem .

kǎo 考 [ khảo ] khảo cứu ; sống lâu .

ke 軻 [ kha ] tên thầy Mạnh Tử .

kě 可 [ khả ] hoàn toàn có thể .

kè 克 [ khắc ] khắc phục. kè 客 [ khách ] khách khứa .

kè 課 ( 课 ) [ khoá ] bài học kinh nghiệm .

kǒng 孔 [ khổng ] cái lỗ ; họ Khổng .

kǒng 恐 [ khủng ] sợ hãi, làm cho ai sợ .

kuài 快 [ khoái ] nhanh ; vui ; sắc bén .

kuǎn 款 [ khoản ] khoản đãi ; khoản tiền .

L ( 32 chữ )

lā 拉 [ lạp ] kéo .

lái 來 ( 来 ) [ lai ] đến .

lán 籃 ( 篮 ) [ lam ] cái giỏ xách .

làng 浪 [ lãng ] sóng nước .

láo 勞 ( 劳 ) [ lao ] khó khăn vất vả ; lao động .

lǎo 老 [ lão ] già nua .

lè 樂 ( 乐 ) [ lạc ] vui tươi, khoái lạc .

le 了 [ liễu ] trợ từ ; liǎo xong, rõ ràng .

léi 雷 [ lôi ] sấm nổ .

lǐ 理 [ lý ] lý lẽ, đạo lý .

lǐ 里 [ lý ] dặm ; bên trong .

lǐ 裡 [ lý ] bên trong .

lǐ 禮 ( 礼 ) [ lễ ] lễ phép, nghi lễ .

lì 利 [ lợi ] quyền lợi, sắc bén .

lì 立 [ lập ] đứng ; lập thành .

lì 力 [ lực ] công sức của con người. lì 厲 ( 厉 ) [ lệ ] tàn ác ; mạnh dữ ,

lián 連 ( 连 ) [ liên ] liền nhau ; link .

liáng 良 [ lương ] tốt đẹp ; lương hảo .

liǎng 兩 ( 两 ) [ lưỡng ] 2 ; một lạng .

liàng 量 [ lượng ] đo lường và thống kê ; sức chứa .

liào 料 [ liệu ] đo lường và thống kê ; tài liệu ; vật tư .

lín 林 [ lâm ] rừng .

lǐng 領 ( 领 ) [ lãnh, lĩnh ] cổ áo ; chỉ huy .

liú 流 [ lưu ] trôi chảy .

liù 六 [ lục ] 6 .

lóng 龍 ( 龙 ) [ long ] con rồng .

lóu 樓 ( 楼 ) [ lâu ] cái lầu .

lǚ 旅 [ lữ ] đi chơi xa ; quân lữ .

lǜ 綠 ( 绿 ) [ lục ] màu xanh lá .

lù 路 [ lộ ] đường đi .

lùn 論 ( 论 ) [ luận ] bàn luận, bàn luận

M ( 23 chữ )

mā 媽 ( 妈 ) [ ma ] tiếng gọi mẹ .

má 麻 [ ma ] cây gai .

mǎ 馬 ( 马 ) [ mã ] ngựa .

ma 嗎 ( 吗 ) [ ma ] trợ từ nghi vấn .

māo 貓 [ miêu ] con mèo .

máo 毛 [ mao ] lông .

mào 冒 [ mạo ] trùm lên ; mạo phạm .

me 麼 ( 么 ) [ ma ] trợ từ nghi vấn .

méi 霉 [ mai ] nấm mốc .

méi 煤 [ môi ] than đá .

méi 沒 [ mộ ] không có ; mất đi .

měi 每 [ mỗi ] mỗi một. měi 美 [ mỹ ] đẹp .

mèi 妹 [ muội ] em gái .

mén 們 ( 们 ) [ môn ] ngữ vĩ ( chỉ số nhiều ), như wǒmen 我們 [ ngã môn ] ( chúng tôi ) .

mèng 夢 ( 梦 ) [ mộng ] giấc mộng .

mǐ 米 [ mễ ] lúa gạo .

miàn 面 [ diện ] mặt .

mín 民 [ dân ] dân chúng .

míng 明 [ minh ] sáng .

mìng 命 [ mệnh ] mệnh lệnh, số mệnh .

mó 摩 [ ma ] ma sát, cọ xát .

mò 末 [ mạt ] ngọn, cuối chót .

N ( 17 chữ )

nǎ 哪 [ nả ] nào ? : năli 哪里 [ nả lý ] ở đâu ?

nà 那 [ ná ] kia, đó, ấy .

nài 耐 [ nại ] chịu đựng

nán 南 [ nam ] hướng nam .

nán 男 [ nam ] con trai, đàn ông .

nǎo 腦 ( 脑 ) [ não ] não, bộ óc .

ne 呢 [ ni ] trợ từ ( tiếng đệm ) .

nèi 內 [ nội ] bên trong .

néng 能 [ năng ] năng lượng ; tài cán ; hoàn toàn có thể. nǐ 你 [ nễ ] mày, mi, anh / chị ( xưng hô thân thiện như « you » tiếng Anh ) .

nǐn 您 [ nâm ] ông / bà ( tôn kính hơn 你 ) .

nián 年 [ niên ] năm .

niàn 念 [ niệm ] nhớ tưởng, đọc .

niú 牛 [ ngưu ] con trâu ; sao Ngưu .

nóng 農 ( 农 ) [ nông ] nghề nông .

nǔ 努 [ nỗ ] cố gắng nỗ lực, nỗ lực .

nǚ 女 [ nữ ] đàn bà, con gái, phụ nữ .

P. ( 9 chữ )

pái 排 [ bài ] bày ra ; hàng dãy ; diệt trừ .

pàng 胖 [ bạng ] mập béo ( dáng người ) .

péng 朋 [ bằng ] bạn hữu .

pī 批 [ phê ] vả ; đánh bằng tay ; phê bình .

pí 脾 [ tỳ ] lá lách. pián 便 [ tiện ] tiện lợi, thuận tiện .

pīn 拼 [ bính ] ghép lại ; liều lĩnh .

píng 平 [ bình ] phẳng phiu ; hoà bình .

pò 破 [ phá ] phá vỡ, rách nát .

Q. ( 17 chữ )

qī 期 [ kỳ ] kỳ hạn, thời kỳ .

qī 七 [ thất ] 7 .

qí 其 [ kỳ ] ( của ) nó / chúng nó ; ấy ; đó .

qǐ 起 [ khởi ] nổi dậy, mở màn .

qì 器 [ khí ] vật dụng, máy móc .

qì 氣 ( 气 ) [ khí ] hơi thở, khí .

qián 前 [ tiền ] trước .

qíng 情 [ tình ] tình cảm .

qǐng 請 ( 请 ) [ thỉnh ] mời mọc. qiú 球 [ cầu ] hình cầu, quả banh .

qū 區 ( 区 ) [ khu ] vùng, khu vực .

qǔ 取 [ thủ ] lấy ; đạt được ; chọn .

qǔ 曲 [ khúc ] khúc hát ; cong ; gẫy .

qù 趣 [ thú ] mê hoặc, hứng thú .

qù 去 [ khứ ] đi ; đã qua ; khử bỏ .

quán 全 [ toàn ] toàn vẹn, cả thảy .

qún 群 [ quần ] bầy đoàn ; quần thể .

R ( 8 chữ )

rán 然 [ nhiên ] tự nhiên ; đúng .

rè 熱 ( 热 ) [ nhiệt ] nóng, nhiệt độ .

rén 人 [ nhân ] người .

rèn 任 [ nhiệm / nhậm ] trách nhiệm ; nhận. rèn 認 ( 认 ) [ nhận ] nhận thức .

rì 日 [ nhật ] mặt trời ; ngày .

rú 如 [ như ] giống như, nếu như .

rù 入 [ nhập ] vào .

S ( 43 chữ )

sài 賽 ( 赛 ) [ tái / trại ] thi đua .

sān 三 [ tam ] 3 .

shān 山 [ sơn / san ] núi .

shàn 善 [ thiện ] lành, tốt .

shàng 上 [ thượng ] trên ; [ thướng ] lên .

shāo 燒 ( 烧 ) [ thiêu ] đốt .

shǎo 少 [ thiếu / thiểu ] nhỏ ; ít .

shé 蛇 [ xà ] con rắn .

shè 社 [ xã ] thần đất ; hội ; xã hội .

shēn 深 [ thâm ] sâu ; kín ; sẫm ; lâu dài hơn .

shén 什 [ thập ] 10 ; nào ? gì ?

shēng 生 [ sinh ] sống ; mới ; sinh ra .

shéi 誰 ( 谁 ) [ thuỳ ] ai ? người nào ?

shī 師 ( 师 ) [ sư ] thầy ; đông đúc ; noi theo .

shí 十 [ thập ] 10 .

shí 石 [ thạch ] đá .

shí 實 ( 实 ) [ thực ] thật ; vừa đủ ; trái cây .

shí 時 ( 时 ) [ thời ] thời hạn ; thời vận .

shǐ 使 [ sử / sứ ] sai khiến ; sử dụng ; sứ giả .

shì 識 ( 识 ) [ thức ] hiểu biết ; kỹ năng và kiến thức .

shì 式 [ thức ] phép ; công thức ; hình thức .

shì 示 [ thị ] bảo cho biết ; cáo thị. shì 是 [ thị ] đúng ; tiếng « vâng » chấp thuận đồng ý ; đó .

shì 室 [ thất ] nhà ; đơn vị chức năng công tác làm việc ; vợ ( chính thất : vợ chính thức ) .

shì 事 [ sự ] vấn đề ; ship hàng .

shì 世 [ thế ] đời ; đời người ; quốc tế .

shì 試 ( 试 ) [ thí ] thử ; thi tuyển ( khảo thí ) .

shōu 收 [ thâu / thu ] thu vào ; tích lũy .

shǒu 手 [ thủ ] tay ; người gây ra ( hung thủ ) .

shòu 壽 [ thọ ] sống lâu .

shòu 瘦 [ sấu / sậu ] gầy ốm ; ( thịt ) nạc ; chật .

shū 舒 [ thư ] duỗi ra ; thoải mái và dễ chịu ; thư thả .

shǔ 鼠 [ thử ] con chuột ( lão thử ) .

shǔ 屬 ( 属 ) [ thuộc ] thuộc về ; quen thuộc .

shù 數 ( 数 ) [ số ] số mục ; shǔ [ sổ ] đếm .

shuǐ 水 [ thuỷ ] nước ; sông ngòi .

shuō 說 ( 说 ) [ thuyết ] nói ; thuyết phục .

sī 思 [ tư / tứ ] ý nghĩ ; tâm lý ; nghĩ đến .

sī 私 [ tư ] riêng tư ; chiếm làm của riêng .

sī 司 [ tư / ty ] quản trị ; nha môn ; công ty .

sì 四 [ tứ ] 4 .

suàn 算 [ toán ] giám sát ; kể đến .

suǒ 所 [ sở ] nơi chốn ; sở dĩ ; chiếm hữu .

T ( 27 chữ )

tā 他 [ tha ] nó, hắn ; ( kẻ / việc ) khác .

tā 它 [ tha ] cái đó ( chỉ vật phẩm ) .

tā 她 [ tha ] cô / bà ấy .

tài 太 [ thái ] rất, quá ; rất lớn .

tán 談 ( 谈 ) [ đàm ] trò chuyện .

táng 堂 [ đường ] sảnh đường ; tỏa nắng rực rỡ .

táng 糖 [ đường ] đường ( chất ngọt ) .

tè 特 [ đặc ] đặc biệt quan trọng ; rực rỡ .

téng 疼 [ đông ] đau đớn ; thương xót .

tī 梯 [ thê ] cái thang .

tí 提 [ đề ] nâng lên ( đề bạt, tôn vinh ) .

tí 題 ( 题 ) [ đề ] chủ đề, yếu tố .

tǐ 體 ( 体 ) [ thể ] thân thể ; hình dáng .

tiān 天 [ thiên ] ông Trời ; khung trời ; ngày .

tiáo 條 ( 条 ) [ điều ] cành ; lao lý .

tīng 聽 ( 听 ) [ thính ] nghe ; nghe lời .

tíng 停 [ đình ] dừng lại ; đình trệ .

tíng 庭 [ đình ] cái sân ; nhà lớn .

tōng 通 [ thông ] thông suốt ; giao thông vận tải .

tóng 同 [ đồng ] cùng nhau .

tǒng 統 ( 统 ) [ thống ] tiếp nối đuôi nhau ( truyền thống lịch sử ) ; thống nhất .

tóu 頭 ( 头 ) [ đầu ] đầu ; đứng đầu .

tú 圖 ( 图 ) [ đồ ] đồ hoạ ; toán tính ( ý đồ ) .

tǔ 土 [ thổ ] đất .

tù 兔 [ thố ] con thỏ .

tuán 團 ( 团 ) [ đoàn ] bầy đoàn ; đoàn thể .

tuì 退 [ thoái ] lùi lại ( thoái lui ) ; kém ; cùn .

W ( 15 chữ )

wài 外 [ ngoại ] bên ngoài .

wán 完 [ hoàn ] xong ( hoàn tất ) ; đủ .

wàn 萬 ( 万 ) [ vạn ] 10000 ; nhiều ; rất .

wáng 王 [ vương ] vua ( gồm | và 三, ý nói vua phải thông suốt « thiên-địa-nhân » ) .

wǎng 往 [ vãng ] đã qua ( ≠ lái 來 [ lai ] lại ) .

wàng 望 [ vọng ] vọng trông ; 15 âm lịch .

wěi 委 [ uỷ ] giao việc ( uỷ thác ) ; nguồn cơn. wèi 為 ( 为 ) [ vi ] làm ; [ vị ] vì ( ai / cái gì ) .

wèi 位 [ vị ] chỗ ; vị trí ; ( những / chư ) vị .

wén 文 [ văn ] vẻ sáng đẹp ( văn vẻ ) .

wèn 問 ( 问 ) [ vấn ] hỏi han .

wǒ 我 [ ngã ] tôi ; bản ngã .

wú 無 ( 无 ) [ vô ] không .

wǔ 五 [ ngũ ] 5 .

wù 物 [ vật ] vật phẩm ; sự vật ; vật chất .

X ( 33 chữ )

xī 西 [ tây ] hướng tây .

xī 希 [ hi / hy ] ít có ( hy hữu ) ; kỳ vọng .

xī 息 [ tức ] hơi thở ; tin tức ; dừng ; tiền lãi .

xí 席 [ tịch ] chỗ ngồi ; cái chiếu .

xí 習 ( 习 ) [ tập ] rèn luyện, tập tành .

xì 系 [ hệ ] cùng một mối ( mạng lưới hệ thống ) .

xià 下 [ hạ ] dưới ; [ há ] đi xuống .

xiān 先 [ tiên ] trước ( tiên sinh 先生 ) ; đã mất ( tiên đế 先帝, tiên phụ 先父 ) .

xiǎn 險 ( 险 ) [ hiểm ] nguy khốn .

xiàn 現 ( 现 ) [ hiện ] hiện ra ; hiện tại .

xiàn 綫 ( 线 ) [ tuyến ] sợi ; tuyến đường .

xiāng 相 [ tương ] lẫn nhau ; xiàng [ tướng ] tướng mạo ; quan tướng .

xiǎng 想 [ tưởng ] nghĩ ngợi ; muốn .

xiàng 像 [ tượng ] hình ; hình vẽ ; giống .

xiàng 向 [ hướng ] hướng về ; hướng .

xiàng 象 [ tượng ] con voi ; hình tượng .

xiǎo 小 [ tiểu ] nhỏ .

xiē 些 [ ta ] một vài .

xiè 謝 ( 谢 ) [ tạ ] cám ơn ; héo tàn ( tàn tạ ) ; phủ nhận khách ( tạ khách ) ; chia tay ( tạ từ ) .

xīn 新 [ tân ] mới lạ .

xīn 心 [ tâm ] quả tim ; tấm lòng ; tâm lý .

xīng 興 ( 兴 ) [ hưng ] thịnh vượng ; xìng [ hứng ] hứng khởi, hứng thú .

xíng 行 [ hành ] đi ; được ; háng [ hàng ] giòng, hàng lối ; cửa tiệm .

xíng 型 [ hình ] khuôn đúc ; quy mô .

xíng 形 [ hình ] hình dáng, hình thức .

xìng 姓 [ tính ] họ ; ( bách tính : 100 họ ) .

xìng 性 [ tính / tánh ] bản tính ; giới tính .

xiōng 兄 [ huynh ] anh ( ruột ) ; anh .

xiū 休 [ hưu ] nghỉ ngơi ; về hưu ; bỏ vợ ; đừng, chớ ; tốt đẹp ( cát khánh ) .

xiū 修 [ tu ] kiến thiết xây dựng ; sửa chữa thay thế ( tu lý ) .

xuǎn 選 ( 选 ) [ tuyển ] lựa chọn .

xué 學 ( 学 ) [ học ] học hỏi, học tập .

xuě 雪 [ tuyết ] tuyết lạnh ; rửa ( tuyết sỉ 雪恥 : rửa sạch mối nhục ) .

Y ( 47 chữ )

yā 壓 ( 压 ) [ áp ] ép ; sức nén ( áp lực đè nén ) .

yà 亞 ( 亚 ) [ á ] thứ 2 ( á hậu ) ; châu Á .

yán 研 [ nghiên ] điều tra và nghiên cứu ; mài nhẹ .

yán 嚴 ( 严 ) [ nghiêm ] nghiêm khắc .

yàn 驗 ( 验 ) [ nghiệm ] thí nghiệm ; kinh nghiệm tay nghề ; hiệu nghiệm .

yáng 羊 [ dương ] con dê .

yáng 陽 [ dương ] khí dương ( ≠ âm ) ; nam ; mặt trời ; cõi sống ( dương thế ) .

yàng 樣 ( 样 ) [ dạng ] hình dạng .

yào 要 [ yếu ] quan trọng ; cần phải ; muốn .

yě 也 [ dã ] cũng ; « vậy » ( hư từ ) .

yè 業 ( 业 ) [ nghiệp ] nghề ; sự nghiệp .

yī 一 [ nhất ] một ; cùng ( nhất tâm, nhất trí )

yí 移 [ di ] dời, biến hóa .

yí 宜 [ nghi ] nên, phải ; thích nghi .

yǐ 已 [ dĩ ] đã rồi .

yǐ 以 [ dĩ ] để mà ; làm ; xem như ( dĩ vi ) .

yì 意 [ ý ] sáng tạo độc đáo ; quan điểm .

yì 義 ( 义 ) [ nghĩa ] ý nghĩa ; việc nghĩa .

yīn 因 [ nhân ] nguyên do ; vì bởi .

yīn 音 [ âm ] âm thanh ; tin tức ( âm hao )

yīn 陰 [ âm ] khí âm ( ≠ dương ) ; nữ ; bóng râm ; âm tính ( âm ty, âm ti ) .

yīng 鷹 ( 鹰 ) [ ưng ] chim ưng .

yīng 應 ( 应 ) [ ưng ] cần phải ; yìng [ ứng ] vấn đáp, phân phối ; ưng chịu .

yíng 贏 ( 赢 ) [ doanh ] có lợi ; đánh bạc ăn ( ≠ 輸 thâu : thua bạc ) .

yòng 用 [ dụng ] dùng ; vận dụng .

yóu 由 [ do ] do bởi ; tự do .

yóu 猶 ( 犹 ) [ do ] cũng như, giống như .

yóu 油 [ du ] dầu ; thoa dầu .

yóu 遊 [ du ] đi chơi ; bất định .

yóu 游 [ du ] lượn lờ bơi lội ; = 遊 [ du ] ( du lịch ) .

yǒu 有 [ hữu ] có ; rất đầy đủ .

yǒu 友 [ hữu ] bạn hữu ( bạn hữu ) .

yòu 又 [ hựu ] lại nữa .

yú 于 [ vu ] đi ( vu quy ) ; = 於 [ ư ] ở, tại .

yú 与 [ dữ ] cùng với ; cho, Tặng Ngay ; dự vào .

yǔ 雨 [ vũ ] mưa .

yǔ 語 ( 语 ) [ ngữ ] lời nói ; từ ngữ ; ngôn từ ; yù [ ngứ ] nói .

yù 預 ( 预 ) [ dự ] dự trù ; sẵn ( dự bị ) .

yù 育 [ dục ] sinh sản ; nuôi nấng .

yuán 原 [ nguyên ] nguồn ; phẳng phiu .

yuán 元 [ nguyên ] nguồn ; đầu ; đồng ( USD ) .

yuán 員 ( 员 ) [ viên ] nhân viên cấp dưới .

yuè 樂 ( 乐 ) [ nhạc ] âm nhạc .

yuè 越 [ việt ] vượt qua .

yuè 粵 [ việt ] dân Việt ( Quảng Đông ) .

yuè 月 [ nguyệt ] tháng ; mặt trăng .

yùn 運 ( 运 ) [ vận ] thời vận, hoạt động .

Z ( 48 chữ )

zài 再 [ tái ] thêm lần nữa .

zài 在 [ tại ] ở ; đang có ; hiện tại .

zào 造 [ tạo ] sản xuất .

zé 則 ( 则 ) [ tắc ] phép tắc ; ắt là .

zēng 增 [ tăng ] tăng thêm .

zhǎn 展 [ triển ] lan rộng ra, khai triển .

zhàn 站 [ trạm ] đứng ; trạm xe .

zhàn 戰 ( 战 ) [ chiến ] đánh nhau .

zhāng 章 [ chương ] chương sách ; vẻ sáng .

zhāng 張 ( 张 ) [ trương ] giương lên .

zhě 者 [ giả ] kẻ, ( học giả : người học ) .

zhè 這 ( 这 ) [ giá ] này, cái này .

zhe 着 [ trước ] trợ từ ; zhuó [ trước ] mặc .

zhēn 真 [ chân ] đúng ; chân chính .

zhēng 爭 ( 争 ) [ tranh ] giành giật .

zhèng 正 [ chính ] chính thức .

zhèng 政 [ chính ] chính trị .

zhī 支 [ chi ] chi xài ; Trụ sở .

zhī 之 [ chi ] đi ; trợ từ ; nó ; ấy .

zhí 直 [ trực ] ngay ; thẳng .

zhǐ 指 [ chỉ ] ngón tay ; chỉ điểm .

zhǐ 只 [ chỉ ] chỉ có .

zhì 志 [ chí ] ý chí .

zhì 制 [ chế ] sản xuất. zhì 質 ( 质 ) [ chất ] thực chất ; phỏng vấn .

zhì 治 [ trị ] quản lý .

zhōng 中 [ trung ] giữa ; [ trúng ] trúng vào .

zhǒng 種 ( 种 ) [ chủng ] loại ; trồng cây .

zhòng 重 [ trọng / trùng ] nặng ; lặp lại .

zhòng 眾 ( 众 ) [ chúng ] đông người .

zhōu 週 [ chu ] một tuần lễ .

zhōu 周 [ chu ] chu đáo ; nhà Chu .

zhōu 州 [ châu ] châu ( đơn vị chức năng hành chánh ) .

zhū 猪 [ trư ] con heo .

zhǔ 主 [ chủ ] chủ ; chúa .

zhù 住 [ trụ / trú ] ở, cư trú .

zhuān 專 ( 专 ) [ chuyên ] chuyên biệt .

zhuàn 轉 ( 转 ) [ chuyển ] xoay ; 1 vòng .

zī 資 ( 资 ) [ tư ] tiền của ; vốn ( tư bản ) .

zǐ 子 [ tử ] con ; ngài ; thầy ; [ tý ] giờ tý .

zì 自 [ tự ] tự bản thân ; từ đó .

zǒng 總 ( 总 ) [ tổng ] cả thảy .

zū 租 [ tô ] thuế đất ; thuế thóc ; cho thuê .

zú 足 [ túc ] chân ; vừa đủ .

zǔ 組 ( 组 ) [ tổ ] nhóm, tổ .

zuì 最 [ tối ] cùng tột, rất lắm .

zuò 做 [ tố ] thao tác .

zuò 作 [ tác ] thao tác, sản xuất .

Quá nhiều phải không những bạn, nếu nắm được 500 từ vựng tiếng Trung này rồi thì năng lượng của bạn sẽ tăng lên một cách đáng kể đấy ! Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *