Đáp án chính thức từ Bộ 24 mã đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018 (Chính thức từ bộ)

Tin tức

Chiều nay (26/06), thí sinh sẽ tiến hành thi môn Ngoại ngữ – một trong ba môn bắt buộc để xét tốt nghiệp THPT. Đề thi THPT Quốc gia năm 2018 gồm 50 câu được làm với thời gian 60 phút. Bộ đề thi gồm 24 mã đề với chi tiếp đáp án ở bên dưới.

Xem thêm :

> Lịch thi THPT Quốc gia 2018

> Tổng hợp đề thi THPT Quốc gia 2018

> Gợi ý đáp án đề thi THPT Quốc gia 2018

Đáp án 24 mã đề thi môn Ngoại ngữ THPT Quốc gia năm 2018 :

Mã Đề̀: 401

1. D 2. B 3. D 4. B 5. B 6. C 7. C 8. A 9. C 10. C 11. C 12. B 13. A 14. C 15. C 16. B 17. B 18. D 19. B 20. C 21. A 22. B 23. B 24. A 25. A 26. B 27. A 28. D 29. C 30. C 31. C 32. B 33. C 34. A 35. A 36. C 37. A 38. A 39. A 40. D 41. C 42. C 43. C 44. A 45. A 46. B 47. A 48. B 49. B 50. B            

MÃ ĐỀ: 402

1. B 2. B 3. A 4. C 5. A 6. C 7. B 8. D 9. C 10. A 11. C 12. B 13. D 14. C 15. A 16. B 17. D 18. C 19. D 20. D 21. D 22. B 23. B 24. A 25. B 26. D 27. D 28. A 29. B 30. D 31. C 32. B 33. A 34. B 35. B 36. D 37. A 38. C 39. C 40. A 41. D 42. D 43. C 44. D 45. C 46. D 47. C 48. B 49. A 50. B            

MÃ ĐỀ: 403

Câu 1 – B Câu 11 – B Câu 21 – A Câu 31 – B Câu 41 – A Câu 2 – A Câu 12 – B Câu 22 – C Câu 32 – A Câu 42 – A Câu 3 – C Câu 13 – D Câu 23 – B Câu 33 – D Câu 43 – B Câu 4 – A Câu 14 – C Câu 24 – D Câu 34 – A Câu 44 – B Câu 5 – D Câu 15 – A Câu 25 – B Câu 35 – B Câu 45 – B Câu 6 – B Câu 16 – B Câu 26 – A Câu 36 – A Câu 46 – C Câu 7 – D Câu 17 – B Câu 27 – A Câu 37 – A Câu 47 – C Câu 8 – A Câu 18 – C Câu 28 – D Câu 38 – C Câu 48 – C Câu 9 – B Câu 19 – B Câu 29 – B Câu 39 – C Câu 49 – B Câu 10 – C Câu 20 – A Câu 30 – A Câu 40 – B Câu 50 – B

 

MÃ ĐỀ: 404

1. B 2. C 3. D 4. C 5. A 6. D 7. C 8. D 9. A 10. B 11. B 12. D 13. D 14. C 15. B 16.A  17. D 18. D 19. B 20. D 21. A 22. D 23. B 24. D 25. B 26. A 27. D 28. D 29. B 30. A 31. B 32. A 33. D 34. A 35. B 36. A 37. A 38. C 39. C 40. B 41. A 42. A 43. B 44. B 45. B 46. C 47. C 48. C 49. B 50. B            

MÃ ĐỀ: 405

1.B 2.C 3.D 4.C 5.B 6.C 7.C 8.D 9.A 10.A 11.B 12.C 13.D 14.D 15.A 16.B 17.D 18.A 19.B 20.C 21.D 22.A 23.B 24.C 25.C 26. D 27. B 28.B 29.B 30.D 31.A 32.D 33.A 34.C 35.A 36.B 37.B 38.A 39.D 40.C 41.C 42.D 43.A 44.A 45.A 46.D 47.C 48.D 49.C 50.C            

MÃ ĐỀ: 406

1.B 2.D 3.D 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B 11.C 12.D 13.D 14.C 15.C 16.D 17.C 18.A 19.A 20.A 21.B 22.B 23.B 24.B 25.B 26.A 27.B 28.B 29.B 30.D 31.C 32.A 33.B 34.A 35.B 36.D 37.C 38.A 39.A 40.D 41.D 42.A 43.A 44.A 45.D 46.A 47.B 48.A 49.C 50.C            

MÃ ĐỀ: 407

1.C 2.D 3.C 4.A 5.A 6.C 7.B 8.B 9.D 10.A 11.B 12.C 13.D 14.B 15.D 16.A 17.B 18.A 19.C 20.B 21.A 22.A 23.C 24.C 25.A 26.B 27.A 28.C 29.B 30.D 31.B 32.A 33.B 34.B 35.D 36.C 37.C 38.C 39.D 40.C 41. c 42.D 43. D 44.D 45.B 46. A 47.A 48.D 49.D 50. C            

MÃ ĐỀ: 408

1.A 2.B 3.A 4.C 5.C 6.D 7.D 8.D 9.C 10.A 11.D 12.D 13.D 14.A 15.B 16.B 17.A 18.D 19.C 20.A 21.C 22.C 23.C 24.B 25.A 26.C 27.D 28.A 29.B 30.B 31.D 32.D 33.C 34.B 35.B 36.A 37.A 38.C 39.D 40.A 41.A 42.B 43.C 44.D 45.C 46.B 47.B 48.D 49.B 50.B            

MÃ ĐỀ: 409

1.B 2.A 3.A 4.A 5.C 6.C 7.D 8.B 9.C 10.B 11.B 12.C 13.D 14.A 15.D 16.D 17.B 18.B 19.A 20.A 21.C 22.A 23.D 24.D 25.B 26.A 27.C 28.B 29.C 30.B 31.A 32.A 33.B 34.D 35.B 36.C 37.A 38.D 39.C 40.B 41.D 42.C 43. C 44. C 45. B 46.A 47.A 48.D 49.D 50.D            

MÃ ĐỀ: 410

1.D 2.A 3.C 4.A 5.B 6.B 7.B 8.A 9.C 10.D 11.C 12.A 13.B 14.B 15.A 16.C 17.D 18.A 19.C 20.D 21.A 22.A 23.D 24.C 25.C 26.B 27.B 28.A 29.B 30.B 31.C 32.A 33.C 34.C 35. A 36. B 37.D 38.D 39.D 40. B 41.C 42.D 43.C 44. C 45.B 46.B 47.A 48.D 49.D 50.C            

MÃ ĐỀ: 411

1.A 2.C 3.A 4.B 5.A 6.D 7.B 8.B 9.D 10.C 11.A 12.C 13.B 14.D 15.D 16.C 17.A 18.D 19.B 20.C 21.B 22.C 23.C 24.C 25.B 26.D 27.B 28.C 29.D 30.B 31.A 32.D 33.A 34.C 35.A 36.C 37.B 38.C 39.B 40.C 41.B 42.D 43.A 44.D 45.A 46.A 47.A 48.B 49.D 50.D            

MÃ ĐỀ: 412

1.A 2.A 3.C 4.B 5.C 6.B 7.B 8.C 9.C 10.C 11.A 12.B 13.D 14.A 15.D 16.D 17.A 18.B 19.A 20.A 21.A 22.B 23.D 24.B 25.B 26.A 27.B 28.D 29.A 30.B 31.A 32.D 33.D 34.A 35.B 36.D 37.B 38.B 39.D 40.B 41.D 42.A 43.B 44.D 45.D 46.B 47.D 48.A 49.D 50.D            

MÃ ĐỀ: 413

1.B 2.C 3.C 4.C 5.A 6.D 7.A 8.D 9.C 10.C 11.C 12.D 13.D 14.B 15.B 16.  C 17.C 18.D 19.D 20.D 21.C 22.C 23.D 24.B 25.B 26.D 27.B 28.D 29.D 30.B 31.D 32.C 33.B 34.B 35.C 36.B 37.D 38.B 39.D 40.B 41.D 42.B 43.B 44.B 45.C 46.C 47.C 48.A 49.A 50.A            

MÃ ĐỀ: 414

1.C 2.B 3.B 4.B 5.C 6.A 7.A 8.B 9.C 10.C 11.C 12.A 13.A 14.D 15.A 16.A 17.D 18.A 19.C 20.A 21.D 22.A 23.B 24.C 25.D 26.C 27.D 28.C 29.A 30.D 31.A 32.C 33.A 34.D 35.D 36.D 37.C 38.D 39.D 40.C 41.D 42.C 43.D 44.D 45.D 46.A 47.B 48.C 49.C 50. C            

MÃ ĐỀ: 415

1.D 2.A 3.C 4.C 5.C 6.B 7.C 8.A 9.B 10.A 11.C 12.B 13.D 14.C 15.C 16.D 17.B 18.C 19.D 20.B 21.B 22.D 23.D 24.C 25.B 26.C 27.C 28.D 29.C 30.D 31.D 32.B 33.D 34.B 35.D 36.D 37.D 38.B 39.B 40.C 41.D 42.B 43.A 44.B 45.A 46.D 47.B 48.C 49.B 50.B            

MÃ ĐỀ: 416

1.A 2.D 3.B 4.B 5.A 6.C 7.C 8.A 9.D 10.C 11.C 12.A 13.D 14.C 15.D 16.B 17.A 18.D 19.C 20.C 21.D 22.C 23.A 24.C 25.A 26.A 27.C 28.A 29.A 30.C 31.C 32.D 33.A 34.A 35.A 36.D 37.A 38.D 39.C 40.D 41.D 42.C 43.D 44.C 45.A 46.A 47.B 48.B 49.D 50.D            

MÃ ĐỀ: 417

1.D 2.B 3.D 4.D 5.B 6.B 7.B 8.D 9.B 10.C 11.C 12.A 13.A 14.A 15.B 16.A 17.D 18.B 19.C 20.A 21.B 22.D 23.B 24.D 25.B 26.C 27.A 28.A 29.C 30.B 31.C 32.C 33.D 34.C 35.C 36.C 37.A 38.  D 39.D 40.C 41.C 42.C 43.B 44.A 45.A 46.D 47.C 48.D 49.D 50.D            

MÃ ĐỀ: 418

1.D 2.A 3.B 4.C 5.D 6.D 7.B 8.D 9.C 10.A 11.B 12.B 13.A 14.C 15.C 16.A 17.D 18.A 19.B 20.C 21.B 22.C 23.D 24.A 25.B 26.B 27.D 28.B 29.C 30.C 31.D 32.D 33.A 34.B 35.C 36.A 37.A 38. D 39.C 40.A 41.C 42.A 43.B 44.A 45.B 46.C 47.A 48.D 49.A 50.C            

MÃ ĐỀ: 419

1.B 2.A 3.A 4.A 5.D 6.A 7.D 8.B 9.C 10.C 11.A 12.B 13.A 14.C 15.C 16.A 17.B 18.B 19.A 20.A 21.D 22.B 23.C 24.B 25.D 26.A 27.B 28.B 29.A 30.C 31.D 32.B 33.D 34.B 35.D 36.C 37.C 38. C 39.D 40.D 41.C 42.C 43.C 44.D 45.A 46.A 47.A 48.C 49.C 50.D            

MÃ ĐỀ: 420

1.C 2.D 3.A 4.A 5.B 6.B 7.C 8.C 9.A 10.A 11.B 12.B 13.A 14.A 15.C 16.D 17.D 18.D 19.C 20.C 21.C 22.D 23.A 24.C 25.C 26.D 27.A 28.A 29.A 30.C 31.D 32.C 33.C 34.A 35.D 36.A 37.D 38.  D 39.A 40.A 41.C 42.D 43.C 44.  C 45.D 46.D 47.D 48.B 49.A 50.  D            

MÃ ĐỀ: 421

1.A 2.A 3.A 4.C 5.C 6.C 7.D 8.A 9.A 10.B 11.C 12.A 13.A 14.A 15.C 16.A 17.B 18.C 19.B 20.C 21.D 22.A 23.D 24.D 25.C 26.D 27.B 28.D 29.B 30.D 31.B 32.C 33.D 34.D 35.C 36.D 37.C 38.B 39.B 40.D 41.B 42.B 43.D 44.B 45.B 46.D 47.B 48.A 49.A 50.A            

MÃ ĐỀ: 422

1.D 2.C 3.B 4.D 5.B 6.D 7.C 8.B 9.B 10.D 11.B 12.C 13.C 14.C 15.A 16.D 17.B 18.D 19.B 20.B 21.C 22.A 23.A 24.C 25.C 26.A 27.A 28.C 29.C 30.A 31.B 32.C 33.B 34.B 35.C 36.D 37.A 38.D 39.A 40.D 41.D 42.A 43.A 44.A 45.D 46.D 47.A 48.B 49.A 50.D            

MÃ ĐỀ: 423

1.C 2.A 3.B 4.A 5.B 6.A 7.D 8.B 9.D 10.D 11.B 12.A 13.B 14.C 15.A 16.C 17.B 18.B 19.B 20.A 21.A 22.A 23.B 24.B 25.D 26.B 27.D 28.C 29.C 30.C 31.A 32.C 33.C 34.A 35.A 36.D 37.A 38.D 39.D 40.D 41.C 42.C 43.C 44.D 45.D 46.A 47.B 48.A 49.C 50. C            

 

MÃ ĐỀ: 424

1.A 2.A 3.C 4.A 5.D 6.A 7.C 8.B 9.B 10.C 11.B 12.B 13.D 14.C 15.D 16.C 17.D 18.A 19.D 20.B 21.C 22.C 23.A 24.C 25.B 26.A 27.B 28.A 29.A 30.A 31.B 32.B 33.C 34.B 35.C 36.A 37.A 38.A 39.B 40.B 41.C 42.B 43.C 44.B 45.A 46.C 47.C 48.A 49.  B 50.A            

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *