Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả 24 mã đề

Đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1 gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan, thời hạn làm bài 60 phút.

>> Xem thêm: Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 24 mã đề đầy đủ nhất

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 tổng thể 24 mã đề của Tuyển sinh 247 ( Tuyensinh247. com ) như sau :

MÔN ANH – Mã đề: 401 – Thực hiện bởi Tuyensinh247.com

1. A 2. C 3. A 4. A 5. B 6. B 7. A 8. A 9. D 10. B 11. B 12. A 13. A 14. C 15. D 16. C 17. B 18. D 19. B 20. C 21. C 22. D 23. A 24. C 25. A 26. D 27. D 28. D 29. C 30. A 31. C 32. B 33. C 34. D 35. A 36. A 37. B 38. B 39. B 40. D 41. B 42. D 43. B 44. B 45. D 46. D 47. B 48. D 49. C 50. A MÔN ANH – Mã đề : 402 – Thực hiện bởi : Tuyensinh247. com 1. A 2. C 3. D 4. B 5. D 6. D 7. C 8. A 9. C 10. C 11. A 12. B 13. A 14. D 15. B 16. D 17. D 18. D 19. A 20. B 21. A 22. B 23. A 24. B 25. B 26. D 27. A 28. B 29. D 30. A 31. D 32. D 33. D 34. A 35. A 36. A 37. B 38. A 39. B 40. D 41. A 42. B 43. B 44. D 45. C 46. B 47. B 48. A 49. A 50. D MÔN ANH – Mã đề : 403 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com 1. B 2. C 3. B 4. B 5. A 6. D 7. D 8. A 9. B 10. D 11. A 12. D 13. C 14. D 15. B 16. B 17. C 18. C 19. B 20. D 21. A 22. A 23. A 24. B 25. C 26. B 27. A 28. D 29. A 30. B 31. C 32. D 33. B 34. A 35. C 36. C 37. D 38. C 39. D 40. D 41. C 42. D 43. C 44. B 45. B 46. D 47. A 48. C 49. D 50. B MÔN ANH – Mã đề : 404 – Thực hiện bởi : Tuyensinh247. com 1. D 2. A 3. B 4. C 5. D 6. C 7. B 8. B 9. C 10. D 11. B 12. C 13. C 14. B 15. D 16. D 17. A 18. B 19. C 20. B 21. B 22. A 23. C 24. C 25. B 26. A 27. C 28. A 29. C 30. B 31. A 32. C 33. A 34. B 35. B 36. B 37. C 38. A 39. A 40. C 41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46. A 47. B 48. B 49. A 50. A MÔN ANH – Mã đề : 405 – Thực hiện bởi : Tuyensinh247. com 1. D 2. C 3. B 4. C 5. B 6. B 7. C 8. D 9. B 10. C 11. D 12. C 13. A 14. D 15. C 16. A 17. C 18. D 19. B 20. B 21. D 22. D 23. C 24. A 25. C 26. C 27. C 28. A 29. B 30. B 31. D 32. A 33. C 34. D 35. A 36. D 37. A 38. D 39. B 40. B 41. A 42. B 43. A 44. A 45. B 46. D 47. B 48. A 49. A 50. D MÔN ANH – Mã đề : 406 – Thực hiện bởi : Tuyensinh247. com 1. A 2. A 3. C 4. D 5. B 6. D 7. B 8. B 9. C 10. B 11. C 12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. B 18. B 19. B 20. A 21. A 22. B 23. C 24. D 25. D 26. D 27. C 28. A 29. A 30. A 31. D 32. B 33. B 34. A 35. A 36. A 37. C 38. C 39. D 40. A 41. D 42. C 43. D 44. C 45. D 46. C 47. B 48. A 49. C 50. C MÔN ANH – Mã đề : 407 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com 1. A 2. C 3. D 4. A 5. C 6. D 7. A 8. B 9. A 10. C 11. B 12. C 13. C 14. B 15. A 16. C 17. B 18. B 19. C 20. D 21. B 22. A 23. A 24. B 25. D 26. A 27. B 28. B 29. B 30. D 31. B 32. D 33. D 34. B 35. C 36. D 37. A 38. A 39. D 40. A 41. B 42. D 43. A 44. D 45. C 46. D 47. A 48. A 49. C 50. C MÔN ANH – Mã đề : 408 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com 1. B 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. D 8. B 9. A 10. A 11. B 12. B 13. B 14. D 15. D 16. B 17. D 18. A 19. C 20. A 21. B 22. C 23. B 24. C 25. C 26. C 27. D 28. A 29. B 30. D 31. C 32. A 33. C 34. A 35. D 36. D 37. A 38. A 39. D 40. A 41. C 42. C 43. C 44. D 45. C 46. C 47. D 48. B 49. C 50. B MÔN ANH – Mã đề : 409 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com 1. D 2. D 3. B 4. B 5. D 6. B 7. C 8. B 9. A 10. C 11. C 12. C 13. D 14. A 15. A 16. D 17. B 18. B 19. A 20. A 21. D 22. D 23. A 24. A 25. B 26. A 27. D 28. D 29. D 30. B 31. D 32. B 33. B 34. A 35. D 36. D 37. B 38. B 39. B 40. A 41. B 42. B 43. A 44. A 45. B 46. A 47. D 48. C 49. A 50. A MÔN ANH – Mã đề : 410 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com 1. D 2. D 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. A 10. C 11. D 12. D 13. C 14. A 15. D 16. D 17. B 18. A 19. B 20. B 21. C 22. B 23. C 24. B 25. B 26. C 27. D 28. B 29. A 30. A 31. A 32. C 33. D 34. C 35. C 36. D 37. C 38. D 39. B 40. A 41. C 42. C 43. C 44. A 45. D 46. C 47. B 48. B 49. D 50. A MÔN ANH – Mã đề : 411 – Thực hiện bởi : Tuyensinh247. com 1. B 2. A 3. D 4. D 5. B 6. A 7. C 8. A 9. B 10. D 11. C 12. A 13. C 14. D 15. C 16. B 17. C 18. C 19. D 20. C 21. C 22. C 23. B 24. D 25. B 26. D 27. B 28. C 29. D 30. B 31. D 32. B 33. A 34. B 35. A 36. B 37. A 38. B 39. A 40. C 41. D 42. B 43. A 44. A 45. A 46. C 47. C 48. A 49. C 50. D MÔN ANH – Mã đề : 412 – Thực hiện bởi : Tuyensinh247. com 1. D 2. A 3. B 4. B 5. C 6. A 7. B 8. B 9. A 10. D 11. C 12. C 13. C 14. A 15. D 16. D 17. D 18. C 19. B 20. C 21. D 22. B 23. A 24. A 25. C 26. D 27. B 28. A 29. C 30. A 31. B 32. D 33. D 34. A 35. A 36. B 37. D 38. B 39. D 40. B 41. B 42. C 43. C 44. B 45. C 46. A 47. C 48. A 49. A 50. D

MÔN ANH – Mã đề : 413 – Thực hiện bởi : Tuyensinh247. com 1. D 2. B 3. A 4. D 5. A 6. D 7. B 8. D 9. D 10. B 11. B 12. A 13. B 14. D 15. D 16. A 17. D 18. C 19. A 20. A 21. C 22. D 23. D 24. A 25. D 26. A 27. A 28. C 29. C 30. C 31. D 32. C 33. D 34. C 35. C 36. C 37. A 38. C 39. C 40. A 41. A 42. A 43. C 44. C 45. A 46. A 47. D 48. C 49. A 50. C MÔN ANH – Mã đề : 414 – Thực hiện bởi : Tuyensinh247. com 1. B 2. D 3. A 4. C 5. B 6. C 7. A 8. B 9. B 10. B 11. D 12. C 13. C 14. C 15. B 16. D 17. B 18. A 19. B 20. C 21. D 22. A 23. C 24. D 25. D 26. D 27. B 28. C 29. D 30. C 31. B 32. D 33. B 34. B 35. C 36. B 37. C 38. C 39. D 40. D 41. C 42. D 43. B 44. B 45. D 46. D 47. D 48. A 49. C 50. B MÔN ANH – Mã đề : 415 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com 1. A 2. D 3. D 4. B 5. B 6. A 7. A 8. A 9. B 10. C 11. A 12. B 13. B 14. D 15. D 16. A 17. C 18. A 19. B 20. D 21. C 22. C 23. D 24. B 25. B 26. D 27. D 28. D 29. B 30. C 31. D 32. A 33. A 34. A 35. C 36. D 37. D 38. A 39. C 40. B 41. C 42. A 43. C 44. A 45. D 46. C 47. D 48. A 49. C 50. D MÔN ANH – Mã đề : 416 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com 1. D 2. B 3. D 4. D 5. A 6. C 7. D 8. A 9. D 10. C 11. C 12. C 13. B 14. A 15. D 16. C 17. A 18. C 19. A 20. B 21. D 22. D 23. B 24. D 25. C 26. C 27. B 28. B 29. B 30. D 31. D 32. D 33. C 34. C 35. B 36. B 37. B 38. C 39. C 40. B 41. D 42. D 43. B 44. D 45. B 46. C 47. B 48. D 49. C 50. C MÔN ANH – Mã đề : 417 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com 1. C 2. C 3. C 4. B 5. B 6. C 7. B 8. A 9. C 10. D 11. A 12. C 13. D 14. A 15. A 16. C 17. C 18. B 19. D 20. D 21. D 22. A 23. B 24. C 25. C 26. D 27. A 28. D 29. D 30. C 31. D 32. D 33. A 34. A 35. D 36. D 37. A 38. D 39. A 40. D 41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46. A 47. C 48. D 49. A 50. C MÔN ANH – Mã đề : 418 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com 1. B 2. C 3. A 4. D 5. C 6. B 7. B 8. C 9. C 10. A 11. D 12. B 13. A 14. B 15. B 16. B 17. D 18. B 19. D 20. C 21. A 22. B 23. C 24. C 25. D 26. C 27. A 28. D 29. A 30. C 31. C 32. D 33. D 34. A 35. D 36. C 37. A 38. A 39. A 40. D 41. A 42. A 43. D 44. C 45. A 46. A 47. A 48. B 49. B 50. C MÔN ANH – Mã đề : 419 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com 1. D 2. C 3. D 4. A 5. B 6. C 7. C 8. D 9. C 10. D 11. A 12. D 13. B 14. D 15. A 16. B 17. A 18. B 19. D 20. C 21. B 22. C 23. C 24. D 25. C 26. A 27. D 28. C 29. A 30. C 31. D 32. A 33. A 34. B 35. B 36. B 37. A 38. A 39. B 40. A 41. A 42. B 43. A 44. D 45. D 46. B 47. A 48. C 49. C 50. B MÔN ANH – Mã đề : 420 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com 1. A 2. C 3. D 4. C 5. B 6. C 7. C 8. A 9. D 10. D 11. C 12. B 13. B 14. D 15. D 16. A 17. C 18. C 19. A 20. A 21. A 22. D 23. D 24. D 25. A 26. B 27. C 28. B 29. C 30. D 31. D 32. C 33. B 34. B 35. C 36. B 37. B 38. D 39. A 40. D 41. C 42. B 43. D 44. D 45. A 46. B 47. A 48. C 49. A 50. B MÔN ANH – Mã đề : 421 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com 1. D 2. C 3. B 4. C 5. D 6. C 7. C 8. C 9. B 10. A 11. A 12. D 13. D 14. B 15. A 16. B 17. C 18. B 19. B 20. B 21. A 22. A 23. B 24. B 25. A 26. C 27. B 28. A 29. A 30. D 31. C 32. C 33. A 34. A 35. A 36. B 37. B 38. A 39. C 40. C 41. C 42. A 43. C 44. A 45. B 46. B 47. A 48. C 49. A 50. B MÔN ANH – Mã đề : 422 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com 1. D 2. D 3. A 4. B 5. A 6. A 7. B 8. C 9. B 10. D 11. C 12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. D 18. A 19. A 20. D 21. A 22. A 23. D 24. C 25. B 26. A 27. A 28. D 29. C 30. D 31. B 32. D 33. A 34. A 35. C 36. B 37. B 38. C 39. A 40. C 41. B 42. B 43. B 44. C 45. A 46. C 47. B 48. A 49. C 50. C MÔN ANH – Mã đề : 423 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com 1. A 2. B 3. D 4. C 5. B 6. D 7. D 8. A 9. B 10. B 11. A 12. B 13. A 14. C 15. B 16. D 17. D 18. C 19. B 20. D 21. B 22. D 23. A 24. D 25. C 26. C 27. D 28. C 29. A 30. C 31. C 32. A 33. B 34. A 35. A 36. C 37. A 38. D 39. D 40. B 41. A 42. D 43. D 44. B 45. C 46. B 47. C 48. A 49. D 50. C MÔN ANH – Mã đề : 424 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com 1. D 2. A 3. B 4. D 5. B 6. A 7. C 8. B 9. D 10. B 11. D 12. B 13. A 14. C 15. B 16. A 17. D 18. A 19. B 20. A 21. D 22. C 23. C 24. A 25. A 26. B 27. A 28. C 29. A 30. A 31. B 32. A 33. A 34. B 35. D 36. B 37. D 38. C 39. C 40. D 41. C 42. C 43. D 44. C 45. D 46. D 47. D

48. B 

49. C 50. B Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 tất cả 24 mã đề 0

Xem thêm đáp án tham khảo các môn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *