Đề thi HSK 5 – H51005

 1. Câu hỏi thứ 1 trong tổng số 45 câu hỏi

  1

  Bạn đang đọc: Đề thi HSK 5 – H51005

  . Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 1 – 20 : 请选出正确答案 .

  Câu 1:
  A 一周
  B 半个月
  C 一个月
  D 两个月

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 2. Câu hỏi thứ 2 trong tổng số 45 câu hỏi

  2. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 2:
  A 同事
  B 亲戚
  C 邻居
  D 顾客和售货员

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 3. Câu hỏi thứ 3 trong tổng số 45 câu hỏi

  3. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 3:
  A 商场
  B 加油站
  C 电梯里
  D 博物馆

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 4. Câu hỏi thứ 4 trong tổng số 45 câu hỏi

  4. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 4:
  A 女的是主持人
  B 小王有点儿担心
  C 他们在参加宴会
  D 小王的主持经验丰富

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 5. Câu hỏi thứ 5 trong tổng số 45 câu hỏi

  5. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 5:
  A 失眠
  B 失业了
  C 失恋了
  D 肠胃不舒服

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 6. Câu hỏi thứ 6 trong tổng số 45 câu hỏi

  6. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 6:
  A 没办法录音
  B 讲座取消了
  C 听讲座的人很少
  D 男的不能去听讲座

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 7. Câu hỏi thứ 7 trong tổng số 45 câu hỏi

  7. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 7:
  A 很有信心
  B 不是硕士
  C 找到工作了
  D 在等应聘结果

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 8. Câu hỏi thứ 8 trong tổng số 45 câu hỏi

  8. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 8:
  A 同意担任主角
  B 请到了著名导演
  C 提供了资金支持
  D 答应为影片做宣传

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 9. Câu hỏi thứ 9 trong tổng số 45 câu hỏi

  9. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 9:
  A 安慰
  B 责备
  C 委屈
  D 称赞

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 10. Câu hỏi thứ 10 trong tổng số 45 câu hỏi

  10. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 10:
  A 男的住院了
  B 男的是医生
  C 病人还不能出院
  D 病人的病情不稳定

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 11. Câu hỏi thứ 11 trong tổng số 45 câu hỏi

  11. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 11:
  A 多照顾孩子
  B 多锻炼身体
  C 及时把工作处理好
  D 多思考并提出自己的看法

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 12. Câu hỏi thứ 12 trong tổng số 45 câu hỏi

  12. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 12:
  A 两人要去学车
  B 他们打算买车
  C 他们想办辅导班
  D 暑期学车有优惠

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 13. Câu hỏi thứ 13 trong tổng số 45 câu hỏi

  13. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 13:
  A 卧室
  B 餐厅
  C 客厅
  D 办公室

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 14. Câu hỏi thứ 14 trong tổng số 45 câu hỏi

  14. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 14:
  A 很出色
  B 水平一般
  C 没有明显进步
  D 是这次比赛的冠军

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 15. Câu hỏi thứ 15 trong tổng số 45 câu hỏi

  15. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 15:
  A 诊断病情
  B 制定计划
  C 补充个人信息
  D 对论文提一些意见

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 16. Câu hỏi thứ 16 trong tổng số 45 câu hỏi

  16. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 16:
  A 待遇很好
  B 经营状况不错
  C 员工没有积极性
  D 股票价格上涨了

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 17. Câu hỏi thứ 17 trong tổng số 45 câu hỏi

  17. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 17:
  A 不能上网
  B 成绩退步了
  C 不会安装衣柜
  D 找不到说明书了

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 18. Câu hỏi thứ 18 trong tổng số 45 câu hỏi

  18. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 18:
  A 包裹
  B 零钱
  C 快递公司
  D 中介公司

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 19. Câu hỏi thứ 19 trong tổng số 45 câu hỏi

  19. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 19:
  A 很休闲
  B 比较时尚
  C 不怎么样
  D 样式有点儿老

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 20. Câu hỏi thứ 20 trong tổng số 45 câu hỏi

  20. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 20:
  A 被烫伤了
  B 滑冰摔倒了
  C 划船时碰破了
  D 跑步时拉伤肌肉了

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 21. Câu hỏi thứ 21 trong tổng số 45 câu hỏi

  21. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 21 – 45:请选出正确答案。
  Câu 21:
  A 女的搬新家了
  B 女的要回国了
  C 男的开了家烤鸭店
  D 男的找到了满意的工作

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 22. Câu hỏi thứ 22 trong tổng số 45 câu hỏi

  22. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 22:
  A 旅行社
  B 政府部门
  C 广告公司
  D 高级服装店

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 23. Câu hỏi thứ 23 trong tổng số 45 câu hỏi

  23. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 23:
  A 今天中午
  B 今天晚上
  C 明天中午
  D 明天晚上

  Đúng
  Sai

 24. Câu hỏi thứ 24 trong tổng số 45 câu hỏi

  24. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 24:
  A 健身的好处
  B 存款的利息
  C 怎样办健身卡
  D 投资产品的种类

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 25. Câu hỏi thứ 25 trong tổng số 45 câu hỏi

  25. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 25:
  A 感冒了
  B 鼻子过敏
  C 药物反应
  D 闻到辣椒了

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 26. Câu hỏi thứ 26 trong tổng số 45 câu hỏi

  26. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 26:
  A 想当教练
  B 没看开幕式
  C 是真正的球迷
  D 希望能参加决赛

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 27. Câu hỏi thứ 27 trong tổng số 45 câu hỏi

  27. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 27:
  A 会计
  B 编辑出版
  C 婚礼设计
  D 汽车销售

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 28. Câu hỏi thứ 28 trong tổng số 45 câu hỏi

  28. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 28:
  A 信箱密码
  B 电话号码
  C 公寓地址
  D 会议地点

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 29. Câu hỏi thứ 29 trong tổng số 45 câu hỏi

  29. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 29:
  A 来得及
  B 太晚了
  C 有点儿早
  D 有点儿紧张

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 30. Câu hỏi thứ 30 trong tổng số 45 câu hỏi

  30. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 30:
  A 在网上聊天
  B 在下载软件
  C 准备看电影
  D 在清理系统垃圾

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 31. Câu hỏi thứ 31 trong tổng số 45 câu hỏi

  31. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 31:
  A 歌曲
  B 短篇小说
  C 长篇小说
  D 电视连续剧

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 32. Câu hỏi thứ 32 trong tổng số 45 câu hỏi

  32. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 32:
  A 作者的家乡
  B 一个城市名
  C 作品中的人名
  D 作品中人物的对话

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 33. Câu hỏi thứ 33 trong tổng số 45 câu hỏi

  33. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 33:
  A 婚姻
  B 郊区
  C 宗教
  D 政治

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 34. Câu hỏi thứ 34 trong tổng số 45 câu hỏi

  34. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 34:
  A 4%
  B 90%
  C 96%
  D 100%

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 35. Câu hỏi thứ 35 trong tổng số 45 câu hỏi

  35. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 35:
  A 有长远目标的
  B 坚持自己意见的
  C 做事十分认真的
  D 有目标并且写了下来的

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 36. Câu hỏi thứ 36 trong tổng số 45 câu hỏi

  36. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 36:
  A 只问了一个问题
  B 结论没有说服力
  C 持续进行了 20 年
  D 帮助许多学生取得了成功

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 37. Câu hỏi thứ 37 trong tổng số 45 câu hỏi

  37. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 37:
  A 北京
  B 上海
  C 山东
  D 山西

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 38. Câu hỏi thứ 38 trong tổng số 45 câu hỏi

  38. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 38:
  A 给树浇水
  B 准备划船
  C 要把球弄出来
  D 打算在里面养鱼

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 39. Câu hỏi thứ 39 trong tổng số 45 câu hỏi

  39. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 39:
  A 喜欢游泳
  B 十分聪明
  C 力气很大
  D 是个文学家

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 40. Câu hỏi thứ 40 trong tổng số 45 câu hỏi

  40. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 40:
  A 气候干燥
  B 经济不够发达
  C 在中国中部地区
  D 苏州、杭州是代表城市

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 41. Câu hỏi thứ 41 trong tổng số 45 câu hỏi

  41. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 41:
  A 雄伟
  B 朴素
  C 繁荣
  D 豪华

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 42. Câu hỏi thứ 42 trong tổng số 45 câu hỏi

  42. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 42:
  A 人口众多
  B 风景优美
  C 历史悠久
  D 地方好、人才多

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 43. Câu hỏi thứ 43 trong tổng số 45 câu hỏi

  43. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 43:
  A 宠物有爱心
  B 宠物责任感强
  C 宠物不会告诉别人
  D 宠物也需要关心爱护

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 44. Câu hỏi thứ 44 trong tổng số 45 câu hỏi

  44. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 44:
  A 容易生病
  B 需要花很多钱来养
  C 可以帮主人减轻压力
  D 会给主人带来许多麻烦

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 45. Câu hỏi thứ 45 trong tổng số 45 câu hỏi

  45. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 45:
  A 养宠物的好处
  B 怎样选择宠物
  C 怎样训练宠物
  D 养宠物需要注意什么

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng

  Sai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *