Thi thử HSK1 Online miễn phí đề thi H10901

Thi thử HSK1 Online không tính tiền đề thi H10901

Đề thi thử HSK1 Online miễn phí cùng Trung tâm tiếng Trung 3C WOW. Chào mừng bạn đến với Tuyển tập các câu hỏi đề thi thử HSK1 Online miễn phí đề thi H10901. Tại đây các bạn có thể Thi thử HSK1 Online miễn phí để kiểm tra trình độ tiếng Trung của mình (luôn luôn free!). Trung tâm tiếng Trung 3C WOW Bình Dương sẽ cố gắng bổ sung nguồn đề liên tục và thường xuyên hơn để các bạn tự luyện thi tại nhà thuận tiện và tốt nhất. 

Tham khảo lộ trình ôn luyện HSK 1 của Trung tâm tiếng Trung 3C WOW tại đây .
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN LỘ TRÌNH HỌC MIỄN PHÍ

Thi thử HSK1 Online miễn phí đề thi H10901

Chào mừng bạn H10901 tham gia thi thử HSK1. Thời gian làm bài là 40 phút có 5 phút để bạn điền thông tin cá thể và chọn tiếp theo để làm tiếp đề thi của mình .
一 、 听 力 | 第一部分

例如: thi-thu-hsk
thi-thu-hsk
×
1. thi-thu-hsk   第 1/5 题√×2 .

thi-thu-hsk

√x3 .

thi-thu-hsk

√x4 .

thi-thu-hsk

√x5 .

thi-thu-hsk

√x一 、 听 力 | 第二部分第 6-10 题 例如 :

A

B

C

6.


A


B


C

ABC7 .


A

B

C

ABC8 .

A

B

C

ABC9 .

B

C

ABC10 .

A

B

C

ABC一 、 听 力 | 第三部分

A

B

C

D

E

F

                      Nǐhǎo!
例如:女: 你  好 !
                    Nǐhǎo! Hěngāoxìng rènshi nǐ.
           男: 你   好 ! 很     高  兴    认 识  你 。

C

11.    第 11-15 题

12.

13.

14.

15.

一 、 听 力 | 第四部分

第 16 – 20 题

/>           Xiàwǔ wǒ qù shāngdiàn ,wǒ xiǎng mǎi yìxiē shuǐguǒ .
例如: 下午 我 去 商店 , 我 想 买 一些 水果 。

            Tā  xiàwǔqù nǎlǐ ?
      问: 她下午去 哪里?

      shāngdiàn      yīyuàn            xuéxiào
    A  商店  √      B  医院             C   学校

                tā de             wǒ de            tóngxuéde
 16.     A  他 的       B  我 的             C   同学的

ABC17 .

              xīngqīsān           xīngqīwǔ              xīngqīliù
          A  星  期   三      B   星  期  五            C  星  期  六

ABC18 .

              
          A  5                   B   15                          50

ABC19 .

              chá                   píngguǒ            bēizi
          A  茶                 B   苹  果            C   杯子

ABC20 .

                ài xuéxí       hěn piàoliang         xiǎng huíjiā
          A  爱 学习      B  很    漂 亮            C  想       回   家

AB

C

二 、 阅 读 | 第一部分第 21-25 题 例如 :

diànshì 电视 ×

fēijī 飞机 √

21.

xiě 写 √×22 .

tīng 听 √×23 .

cài 菜 √×24 .

tā 他 √×25 .

gǒu

√×二 、 阅 读 | 第二部分

A

B

C

D

E

F
          Wǒhěnxǐhuan zhè běn shū .
例如:我   很   喜   欢    这    本    书。 E        Nǐ hǎo , wǒ néng chī yí kuàir ma ?
26.  你 好 ,      我       能       吃  一  块儿   吗?          第 26 – 30 题Nǐ hǎo , wǒ néng chī yí kuàir ma ? 你 好 , 我 能 吃 一 块儿 吗 ?

Tāmen zài mǎi   yīfu  ne.
27.       他们      在   买      衣服 呢。                             

Tiānqì tài rè le ,duō   chī  xiē   shuǐguǒ
28.      天气   太 热  了 ,多      吃   些     水    果。     

Lái,wǒmen   kànkan   lǐmiàn   shì  shénme  dōngxi .
29.   来,  我     们     看    看   里   面      是    什   么     东     西。

Wéi ,nǐ  shuìjiào  le   ma ?
30.   喂,    你    睡    觉   了   吗?                               

二 、 阅 读 | 第三部分

第 31 – 35 题

             Nǐhē shuǐ ma ?
    例如:你    喝    水   吗?   

F

    Yīyuàn .
A   医院 。

   Xià yǔ le .
B 下雨 了 。

         Wǒ bú rènshi tā .
C  我 不认识她 。

      suì .
D 7 岁 。

      Xià ge yuè .
E 下 个  月

     Hǎo de , xièxie!
F 好 的 , 谢谢 !

       Nàge rénshìshéi ?
31.  那个  人    是   谁?                                                   
           


32.      他 女儿      多    大  了?                                      Tā nǚ ‘ ér duō dà le ? 他 女儿 多 大 了 ?

Nǐ de tóngxué zài nǎr gōngzuò ?
 33.    你   的    同    学    在    哪儿 工     作?               

         Zuótiān     shàngwǔtiānqì   zěnmeyàng ?
34.    昨   天       上       午  天   气   怎   么   样             

       Bàba  shénme   shíhou  lái   Běijīng ne ?
35.   爸爸    什    么    时  候    来   北  京    呢 ?         

二 、 阅 读 | 第四部分第 36-40 题

    zuò

  qiánmiàn
B 前面

  méi guānxi
C 没   关系

   míngzi
D 名字

  Hànyǔ
E 汉语

  yuè
F

           Nǐjiào shénme
例如:你  叫     什    么  (  D   )?

     Zuótiān shì                        rì .
36. 昨天     是   8(         )19日。                               

     Nàge fànguǎnr   zài   huǒchēzhàn
37.  那个    饭 馆 儿     在    火     车     站 (          )。

            Nǐ huì shuō                  ma?
38.      你    会   说    (          )  吗?                           

Nǐ hǎo ! Wáng xiānsheng zài ma ?

39.  男:你   好!      王       先       生      在     吗?  

             Zài , qǐng                wǒ qù jiào tā .
      女:在,   请    (          ) 我    去    叫  他。       

               Duìbuqǐ ,wǒbú huì zuò fàn 
40.   女:对不起,     我   不    会   做     饭!
                                      wǒ huì .
         男:(          ),我    会。                                   

5/5
( 1 Review )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *