Đề thi HSK 4 – H41005

 1. Câu hỏi thứ 1 trong tổng số 45 câu hỏi

  1

  Bạn đang đọc: Đề thi HSK 4 – H41005

  . Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 1 – 10 : 判断对错 。

  例如:
  我想去办个信用卡,今天下午你有时间吗?陪我去一趟银行?
  ★ 他打算下午去银行。 ( √ )
  现在我很少看电视,其中一个原因是,广告太多了,不管什么时间,也 不管什么节目,只要你打开电视,总能看到那么多的广告,浪费我的时间。
  ★ 他喜欢看电视广告。 ( × )
  Câu 1:
  ★ 很多学生希望出国留学。

  • x

  Đúng
  Sai

 2. Câu hỏi thứ 2 trong tổng số 45 câu hỏi

  2. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 2:
  ★ 他想参加网球比赛。

  • x

  Đúng
  Sai

 3. Câu hỏi thứ 3 trong tổng số 45 câu hỏi

  3. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 3:
  ★ 年轻人应该相信自己。

  • x

  Đúng
  Sai

 4. Câu hỏi thứ 4 trong tổng số 45 câu hỏi

  4. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 4:
  ★ 他们要坐地铁。

  • x

  Đúng
  Sai

 5. Câu hỏi thứ 5 trong tổng số 45 câu hỏi

  5. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 5:
  ★ 阳光的作用很大。

  • x

  Đúng
  Sai

 6. Câu hỏi thứ 6 trong tổng số 45 câu hỏi

  6. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 6:
  ★ 第一印象不容易忘记。

  • x

  Đúng
  Sai

 7. Câu hỏi thứ 7 trong tổng số 45 câu hỏi

  7. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 7:
  ★ 没能力的人没有责任心。

  • x

  Đúng
  Sai

 8. Câu hỏi thứ 8 trong tổng số 45 câu hỏi

  8. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 8:
  ★ 好书越来越少。

  • x

  Đúng
  Sai

 9. Câu hỏi thứ 9 trong tổng số 45 câu hỏi

  9. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 9:
  ★ 很多人仍然爱看报纸。

  • x

  Đúng
  Sai

 10. Câu hỏi thứ 10 trong tổng số 45 câu hỏi

  10. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 10:
  ★ 她不愿意用宾馆的毛巾。

  • x

  Đúng
  Sai

 11. Câu hỏi thứ 11 trong tổng số 45 câu hỏi

  11. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 11 – 25:请选出正确答案。
  例如:
  女:该加油了,去机场的路上有加油站吗?
  男:有,你放心吧。
  问:男的主要是什么意思?
  A 去机场
  B 快到了
  C 油是满的
  D 有加油站 √
  Câu 11:
  A 医生
  B 护士
  C 老师
  D 售货员

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 12. Câu hỏi thứ 12 trong tổng số 45 câu hỏi

  12. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 12:
  A 聪明
  B 勇敢
  C 活泼可爱
  D 个子矮的

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 13. Câu hỏi thứ 13 trong tổng số 45 câu hỏi

  13. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 13:
  A 早上 7:40
  B 上午 8 点半
  C 14:20
  D 19:35

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 14. Câu hỏi thứ 14 trong tổng số 45 câu hỏi

  14. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 14:
  A 喝酒了
  B 发烧了
  C 不敢开车
  D 车开得不好

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 15. Câu hỏi thứ 15 trong tổng số 45 câu hỏi

  15. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 15:
  A 父亲
  B 母亲
  C 丈夫
  D 孩子

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 16. Câu hỏi thứ 16 trong tổng số 45 câu hỏi

  16. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 16:
  A 很不满意
  B 在办签证
  C 在收传真
  D 材料改完了

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 17. Câu hỏi thứ 17 trong tổng số 45 câu hỏi

  17. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 17:
  A 要请客
  B 要加班
  C 有约会
  D 要收拾行李

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 18. Câu hỏi thứ 18 trong tổng số 45 câu hỏi

  18. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 18:
  A 信没寄出
  B 弟弟还没醒
  C 打不开信箱
  D 没见到阿姨

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 19. Câu hỏi thứ 19 trong tổng số 45 câu hỏi

  19. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 19:
  A 流泪了
  B 吃饱了
  C 觉得太辣
  D 认为可惜

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 20. Câu hỏi thứ 20 trong tổng số 45 câu hỏi

  20. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 20:
  A 散散步
  B 别迟到
  C 休息一下
  D 再跑一会儿

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 21. Câu hỏi thứ 21 trong tổng số 45 câu hỏi

  21. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 21:
  A 他们在理发
  B 他俩是夫妻
  C 男的想请假
  D 男的在报名

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 22. Câu hỏi thứ 22 trong tổng số 45 câu hỏi

  22. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 22:
  A 5 月
  B 6 月
  C 11 月
  D 12 月

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 23. Câu hỏi thứ 23 trong tổng số 45 câu hỏi

  23. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 23:
  A 擦桌子
  B 搬饮料
  C 修家具
  D 整理房间

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 24. Câu hỏi thứ 24 trong tổng số 45 câu hỏi

  24. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 24:
  A 他认识路
  B 他很准时
  C 他上网查查
  D 他们一起去

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 25. Câu hỏi thứ 25 trong tổng số 45 câu hỏi

  25. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 25:
  A 嘴
  B 牙
  C 头
  D 耳朵

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 26. Câu hỏi thứ 26 trong tổng số 45 câu hỏi

  26. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 26: 请选出正确答案。
  例如:
  男:把这个文件复印五份,一会儿拿到会议室发给大家。
  女:好的。会议是下午三点吗?
  男:改了。三点半,推迟了半个小时。
  女:好,602 会议室没变吧?
  男:对,没变。
  问:会议几点开始?
  A 两点
  B 3 点
  C 3:30 √
  D 6 点
  Câu 26:
  A 道歉
  B 写总结
  C 翻译文章
  D 感谢女的

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 27. Câu hỏi thứ 27 trong tổng số 45 câu hỏi

  27. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 27:
  A 白
  B 黑
  C 黄
  D 红

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 28. Câu hỏi thứ 28 trong tổng số 45 câu hỏi

  28. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 28:
  A 学中文
  B 别有压力
  C 别打扰孩子
  D 让孩子决定

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 29. Câu hỏi thứ 29 trong tổng số 45 câu hỏi

  29. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 29:
  A 考试场地
  B 周围环境
  C 银行地址
  D 参观人数

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 30. Câu hỏi thứ 30 trong tổng số 45 câu hỏi

  30. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 30:
  A 超市
  B 商店
  C 饭馆儿
  D 大使馆

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 31. Câu hỏi thứ 31 trong tổng số 45 câu hỏi

  31. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 31:
  A 不难
  B 很轻松
  C 时间短
  D 不太正式

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 32. Câu hỏi thứ 32 trong tổng số 45 câu hỏi

  32. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 32:
  A 很热
  B 很凉快
  C 刮大风了
  D 要下雨了

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 33. Câu hỏi thứ 33 trong tổng số 45 câu hỏi

  33. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 33:
  A 去跳舞
  B 去爬山
  C 当警察
  D 去他那儿玩儿

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 34. Câu hỏi thứ 34 trong tổng số 45 câu hỏi

  34. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 34:
  A 长城
  B 洗手间
  C 停车场
  D 足球场

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 35. Câu hỏi thứ 35 trong tổng số 45 câu hỏi

  35. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 35:
  A 要仔细
  B 复习重点
  C 加快速度
  D 多做练习

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 36. Câu hỏi thứ 36 trong tổng số 45 câu hỏi

  36. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 36:
  A 感动
  B 爱情
  C 受不了孤单
  D 两个人很合适

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 37. Câu hỏi thứ 37 trong tổng số 45 câu hỏi

  37. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 37:
  A 不要害羞
  B 不要解释
  C 减少误会
  D 互相支持、信任

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 38. Câu hỏi thứ 38 trong tổng số 45 câu hỏi

  38. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 38:
  A 钱丢了
  B 打针了
  C 爸爸生病了
  D 被爷爷批评了

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 39. Câu hỏi thứ 39 trong tổng số 45 câu hỏi

  39. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 39:
  A 10 块
  B 20 块
  C 30 块
  D 100 块

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 40. Câu hỏi thứ 40 trong tổng số 45 câu hỏi

  40. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 40:
  A 很诚实
  B 做事马虎
  C 会讲笑话
  D 有时觉得无聊

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 41. Câu hỏi thứ 41 trong tổng số 45 câu hỏi

  41. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 41:
  A 使人快乐
  B 十分礼貌
  C 遇事冷静
  D 能给人安全感

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 42. Câu hỏi thứ 42 trong tổng số 45 câu hỏi

  42. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 42:
  A 后悔
  B 得意
  C 紧张
  D 激动

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 43. Câu hỏi thứ 43 trong tổng số 45 câu hỏi

  43. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 43:
  A 理想
  B 努力工作
  C 正确的方法
  D 失败的经验

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 44. Câu hỏi thứ 44 trong tổng số 45 câu hỏi

  44. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 44:
  A 导游
  B 校长
  C 记者
  D 服务员

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng
  Sai

 45. Câu hỏi thứ 45 trong tổng số 45 câu hỏi

  45. Câu hỏi

  2.23 điểm

  Câu 45:
  A 访问
  B 开学
  C 毕业
  D 放寒假

  • A

  • B

  • C

  • D

  Đúng

  Sai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *