Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Bộ 3 đề kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 2 cuối học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh năm 2020 do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh học kì 1 lớp 2 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau với hình ảnh minh họa dễ hiểu giúp học sinh lớp 2 luyện thi hiệu quả.

3 Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 có đáp án

  • Bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách i-Learn Smart Start có đáp án
  • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 1 có đáp án – Đề số 1
  • Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 có đáp án – Đề số 2
  • Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 có đáp án – Đề số 3

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách i-Learn Smart Start có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 1 có đáp án – Đề số 1

I. Write a or an

1. _____ orange

2. ______apple

3. ______ mango 4. ______ banana 5. ______ book

II. Match the questions with the responses.

1. What’s this ? A. Yes, it is. It is a pink bag. 2. Is it a pen ? B. She is from Viet Nam. 3. Where is she from ? C. No, it isn’t. It is a pencil. 4. Where is the balloon ? D. It is a ball. 5. Is it a bag ? E. It’s on the table.

III. Complete the sentence

Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020

IV. Rearrange the words to make a sentence.

Example : a / this / What / is / ? What is this ? A / pen / is / This. This is a pen. b / is / that / What / ? … … … … … … … … … … … … … … … …. is / that / a / ruler /. … … … … … … … … … … … … … … … … c / it / Is / pencil case / a / ? … … … … … … … … … … … … … … …. Yes / is / it. à … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. d / book / Is / it / a ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … isn’t / No / it. à … … … … … … … … … … … … … … … … … …. e / Is / this / rubber / a ? … … … … … … … … … … … … … … … … … …. No / isn’t / it. … … … … … … … … … … … … … … … … … …. f / this / Is / an / umbrella ? … … … … … … … … … … … … … … … … … …. is / it / Yes. … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

ĐÁP ÁN

I. Write a or an

1. __an___ orange 2. ____an__ apple 3. ____a__ mango 4. ____a__ banana 5. ___a___ book

II. Match the questions with the responses.

1 – D ; 2 – C ; 3 – B ; 4 – E ; 5 – A ;

III. Complete the sentence

b – Yes, it is. c – Yes, it is. d – Is it a notebook ?

IV. Rearrange the words to make a sentence.

b – What is that ? That is a ruler. c – Is it a pencil case ? Yes, it is. d – Is it a book ? No, it isn’t. e – Is this a rubber ? No, it isn’t. f – Is this an umbrella ? Yes, it is.

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 có đáp án – Đề số 2

Bài 1. Nối

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Bài 2. Điền từ thích hợp

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Bài 3: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống sau:

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Bài 4: Nhìn tranh viết thành câu hoàn chỉnh:

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Bài 5: Chọn từ có cách phát âm khác:

1. rain train star snail 2. ball
park
hall
small
3. swim
skip
ski
skate 4. train
tall
ball
hall
5. chips
climb
chicken
chocolate

ĐÁP ÁN

Bài 1. Nối

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Bài 2. Điền từ thích hợp

1 – teeth 2 – train 3 – swan 4 – crown

Bài 3: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống sau

1 – flower 2 – house 3 – tractor 4 – sing 5 – grapes

Bài 4: Nhìn tranh viết thành câu hoàn chỉnh:

1 – I like chocolate. 2 – This is my father. 3 – My mother is a good cook. 4 – I can see a star.

Bài 5: Chọn từ có cách phát âm khác:

1 – star 2 – park 3 – swim 4 – train 5 – climb

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 có đáp án – Đề số 3

I. Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để được từ đúng với tranh.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

II. Nối từ với tranh tương ứng. (3đ)

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

III. Khoanh tròn từ khác loại. (4đ)

1. Chips Chicken Rain 2. mother dress father 3. ball bread chocolate 4. grapes sing read

IV. Đọc và hoàn thành các câu sau, dựa vào tranh gợi ý. (1đ)

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

ĐÁP ÁN

I. Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để được từ đúng với tranh.

1 – sing ; 2 – chips ; 3 – grapes ; 4 – clean

II. Nối từ với tranh tương ứng. (3đ)

III. Khoanh tròn từ khác loại. (4đ)

1 – rain ; 2 – dress ; 3 – ball ; 4 – grapes

IV. Đọc và hoàn thành các câu sau, dựa vào tranh gợi ý. (1đ)

1 – I like chicken 2 – She has a new dress. Trên đây là Bộ đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 2 kèm đáp án. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến, … được update liên tục trên Tìm Đáp Án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *