ĐỀ CUỐI CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 ( KÈM FILE NGHE)

Ngày đăng : 11/05/2019, 22 : 53

Question 6: look and write. Mỗi câu đúng được 0.25đ (1đ)1.What do you do at Tet?I make Banh Chung.2. We going to school at 7 a.m.3. What do you want to buy? I want to buy some books.4. How much are the trousers. They are 91,000 dong.Question 7: Put the words in order. Mỗi câu đúng được 0.5đ (2đ)1.Where are you from? 3.What animal do you want to see?2.What day is it today? 4.What are they going to do next Sunday?Question 8: Speaking. (2points) KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI II NĂM HỌC 2018 – 2019 Họ Tên:…………………………… Môn: Tiếng AnhLớp Lớp: ………………………………… (Thời gian làm bài: 40 phút) Marks: Listening Q.1 Q.2 Q.3 Reading & writing Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Speaking Q.8 Total Comment: PART I: LISTENING (20 minutes) Question 1: Listen and tick the picture (Nghe chọn tranh đúng) (1.25points) Question Listen and number ( Nghe điền số thứ tự tranh) (1point) Question 3: Listen and circle (Nghe khoanh tròn đáp án đúng) (0.75point) 1. is expensive A seafood B chicken C fish We stay in an _ hotel A expensive B beautiful C enormous We are going to Ho Chi Minh City this _ A November B December C October PART II: READING AND WRITING (20 minutes) Question 4: Read and match ( Đọc nối ) (1point) A What does your mother do? How much are the jeans? What’s your phone number? What animal you want to see? B a They’re 96,000 dong b It’s 0912 529 638 c I want to see lions d She’s a nurse Key 1→…… 2→…… 3→…… 4→…… Question 5: Read and circle ( Đọc khoanh tròn đáp án ) (1point) At weekends, Mai goes to the mountains with her classmates They want to relax and enjoy the fresh air The girls like playing badminton and the boys enjoy swimming in the lake Mai love taking photographs with her mobile phone She enjoys cooking a big lunch for her friends They have a lot of fun At weekends, Mai goes to the mountains with her………… A family B.classmates C relatives The girls like playing……………… A badminton B football C volleyball The boys enjoy……………… A fishing B swimming C cooking Mai love………………… A swimming B taking photographs C listening to music Question 6: Look and write (Nhìn tranh viết) (1point) What you at Tet? I make We going to at 7.00 a.m What they want to buy? How much are the trousers They want to buy some _ They are Question 7: Put the words in order (Xếp từ thành câu hoàn chỉnh) (2points) from / Where / you / are? _ today? /is it / day/ What _ you / to see? / What animal /want _ are they / What / going / Sunday? / to / next _ Question 8: Speaking (2points) Interview Look and say MA TRẬN ĐỀ LỚP Kỹ Mức/Điểm Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá M1 Listen and tick the picture Nghe Listen and number Đọc+Viết M3 0.25 0,5 0,25 0,25 Read and circle Put the words in order 0.5 0.5 2 16 câu 4.5đ 45% 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0,5 1 0,5 0,5 câu 2đ 25% 1,25đ 32 câu 10đ Describing picture What are the people in the picture doing? Are there any animals? What does your family often in the evening 0,5 Tổng 0,25 12 câu 3.0 đ 30 % 0.25 0.25 0,25 Getting to know each other What’s your name?; How you spell your name ?; How are you today ? Talking about familiar object What’s this ? What colour/shape is it ?; Tell about school things 2 0,25 1 0,25 0,25 0.5 M4 0,25 Look and write Nói M2 Listen and circle Read and match Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ % 14 1,5đ 4.5đ 2,75đ ĐÁP ÁN CHẤM LỚP Question 1: Listen and tick the picture Mỗi câu 0.25đ (1,25đ) b 3.c b 4.a 5.a Question 2: Listen and number Mỗi câu 0.25đ (1đ) a c.4 b d.1 Question 3: Listen and circle Mối câu 0.25đ ( 0,75đ) A 2.C 3.A Question 4: Read and match Mỗi câu 0.25đ (1đ) d 3.b a 4.c Question 5: Read and circle Mỗi câu 0.25đ (1đ) B A B B Question 6: look and write Mỗi câu 0.25đ (1đ) What you at Tet? I make Banh Chung We going to school at a.m What you want to buy? I want to buy some books How much are the trousers They are 91,000 dong Question 7: Put the words in order Mỗi câu 0.5đ (2đ) Where are you from? 3.What animal you want to see? What day is it today? 4.What are they going to next Sunday? Question 8: Speaking (2points) ĐỀ DÀNH CHO HSTN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI II NĂM HỌC 2018 – 2019 Họ Tên:…………………………… Môn: Tiếng AnhLớp Lớp: ………………………………… (Thời gian làm bài: 40 phút) Marks Listening Q.1 Q.2 Reading & writing Q.3 Q.4 Q.5 Speaking Q.6 PART I: LISTENING (20 minutes) Question 1: Listen and tick the picture (Nghe chọn tranh đúng) (2,5 points) Question 2: Listen and circle (Nghe khoanh tròn đáp án đúng) (1,5 point) 1. is expensive A seafood B chicken C fish We stay in an _ hotel A expensive B beautiful C enormous We are going to Ho Chi Minh City this _ A November B December C October PART II: READING AND WRITING (20 minutes) Question 3: Complete the sentences (Nhìn tranh hồn thành câu sau) (2 points) What you at Tet? We go to at 7.00 a.m I make What they want to buy? How much are the trousers They want to buy some _ They are Question 4: Read and match ( Đọc nối ) (2point) A What does your mother do? How much are the jeans? What’s your phone number? What animal you want to see? B a They’re 96,000 dong b It’s 0912 529 638 c I want to see lions d She’s a nurse Key 1→…… 2→…… 3→…… 4→…… Question 5: Speaking (2 points) Interview Look and say ĐÁP ÁN LỚP Question 1: Listen and tick the picture Mỗi câu 0.25đ b b c a a Question 2: Listen and circle Mối câu 0.25đ A 2.C 3.A Question 3: Complete the sentences Mỗi câu 0.25đ What you at Tet? I make Banh Chung We going to school at a.m What you want to buy? I want to buy some books How much are the trousers They are 91,000 dong Question 4: Read and match Mỗi câu 0.25đ d 3.b a 4.c Question 5: Put the words in order Mỗi câu 0.25đ Where are you from? What day is it today? Question 6: Speaking (2 points) Interview Look and say MA TRẬN ĐỀ LỚP 10 Kỹ Mức/Điểm Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá M1 Listen and tick the picture 0.5 Read and match Put the words in order Getting to know each other What’s your name?; How you spell your name ?; How are you today ? Nói Describing picture What are the people in the picture doing? Are there any animals? What does your family often in the evening M3 1 0.5 0,25 câu 4đ 40 % 0.5 0,5 0.5 1 0,5 M4 Listen and circle Đọc+Viết M2 Nghe Complete the sentences Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ % 10 câu 4đ 40% 0.25 0,5 0.5 0.5 1 câu 2đ 20% 1 20 câu Tổng 10đ 11 … 0 .25 đ (1 ,25 đ) b 3.c b 4. a 5.a Question 2: Listen and number Mỗi câu 0 .25 đ (1 đ) a c .4 b d.1 Question 3: Listen and circle Mối câu 0 .25 đ ( 0,75đ) A 2. C 3.A Question 4: Read and match Mỗi câu 0 .25 đ… Tell about school things 2 0 ,25 1 0 ,25 0 ,25 0.5 M4 0 ,25 Look and write Nói M2 Listen and circle Read and match Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ % 14 1,5đ 4. 5đ 2, 75đ ĐÁP ÁN CHẤM LỚP Question 1: Listen… M3 1 0.5 0 ,25 câu 4 40 % 0.5 0,5 0.5 1 0,5 M4 Listen and circle Đọc+Viết M2 Nghe Complete the sentences Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ % 10 câu 4 40 % 0 .25 0,5 0.5 0.5 1 câu 2 20 % 1 20 câu Tổng

– Xem thêm –

Xem thêm: ĐỀ CUỐI CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 ( KÈM FILE NGHE), ĐỀ CUỐI CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 ( KÈM FILE NGHE)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *