Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 2021

Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, nhu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chính thống có lời giải chi tiết của các em học sinh là vô cùng lớn. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi đã dày công sưu tầm Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 (đề số 1) năm 2021 có đáp án và lời giải chi tiết với nôi dung được đánh giá có cấu trúc chung của đề thi cuối kì trên toàn quốc, hỗ trợ các em làm quen với cấu trúc đề thi môn Tiếng anh lớp 4 thường xuất hiện. Mời các em cùng quý thầy cô theo dõi đề tại đây.

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh 2021 –  Đề số 1

Question 1: Tìm từ khác loại

1. A. chicken B. noodle C. camera D. rice

2. A. family         B. shoes          C. skirt              D. jeans

3. A. elephant B. favorite C. giraffe D. tiger
4. A. bakery B. school C. khách sạn D. breakfast

Question 2: Nhìn tranh và hoàn thành các từ còn thiếu

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Question 3: Điền YES vào câu đúng hoặc No vào câu sai.

Dear Phong, I’m Jack. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered the flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted trực tuyến with my friend Nam. We talked about our favorite films. What did you do yesterday ?

Jack: YES or NO?

1. Jack got up early. … … … …
2. In the morning, he cleaned the living room. … … … … … …
3. In the afternoon, he worked in the garden. … … … … … …
4. In the evening, he chatted trực tuyến with his friend Mai. … … … … … …

Question 4: Điền vào đoạn văn dựa vào các từ cho sẵn (có 2 từ không dùng)

photos a hospital car picnic swimming
This is my father. He is a doctor. He works in a ( 1 ) ______________. He is always busy. On the weekends, we often have a ( 2 ) ______________ in the park. We usually go there by car. I like ( 3 ) ______________ very much, so my father sometimes drives me to the beach. We often take some ( 4 ) ______________ .

Question 5: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. I / like / monkeys / don’t .
______________________________________________ .
2. you / want / some / Do / a / cakes ?
______________________________________________ .

3. every day/ I/ brush/ teeth/ my.

______________________________________________ .
4. your / What / favorite / is / color / ?
______________________________________________ .

Đáp án đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 – Đề số 1

Question 1:

1. C 2. A 3. B 4. D

Question 2:

1. hungry 2. hospital 3. musician
4. vegetable 5. classroom 6. thin

Question 3:

1. YES 2. NO 3. YES 4. NO

Question 4:

1. hospital 2. picnic 3. swimming 4. photos

Question 5:

1. I don’t like monkeys .
2. Do you want some cakes ?
3. I brush my teeth every day .
4. What is your favourite colour ?

File tải miễn phí đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 (Đề số 1)

CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để tải về đề tiếng anh lớp 4 kì 2 năm học 2020 – 2021 – Đề số 1, tương hỗ những em ôn luyện giải đề đạt hiệu suất cao nhất .

Tham khảo đề thi học kì 2 lớp 4:

Ngoài ra những em học viên và thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm nhiều tài liệu có ích tương hỗ ôn luyện thi môn tiếng anh khác được update liên tục tại chuyên trang của chúng tôi .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *