Đề thi trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 online đề 1 phần 1

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 năm 2020 – 201 do anhngunikko.com sưu tầm và đăng tải .
Đề thi đã được anh ngữ nikko chuyển thể sang dạng trắc nghiệm trực tuyến giúp những bạn thuận tiện làm thi thử mọi lúc mọi nơi

Đề thi trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 đề 1 phần 1

Bài 1 : Find the word whose underlined part is pronounced differently from the rest .
1256

Created on

December 24, 2020ByadminNikkoĐề thi trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 đề 1 phần 1 Bài 1 : Find the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1 / 4

A. temple

B. pretty

C. depend

D. pencil

A. temple B. pretty C. depend D. pencil

2 / 4 A. elbowB. bowlC. cowD. show A. elbow B. bowl C. cow D. show

3 / 4 A. greatB. cheapC. peaceD. meal A. great B. cheap C. peace D. meal

4 / 4 A. couchesB. boxesC. housesD. tables A. couches B. boxes C. houses D. tables

Your score isThe average score is 58 % LinkedIn Facebook Twitter 0 % Bài 2 : Choose A, B, C, D for each gap in the following sentences .
901 Created onDecember 24, 2020ByadminNikkoĐề thi trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 đề 1 phần 1 bài 2

Choose A,B,C,D for each gap in the following sentences.

1 / 10

Our school ……………………………………. by green fields.

A. is surrounded B. is surround C. surrounds D. surround

2 / 10

My friends want to study in a/an ………….. school because they want to learn English with English speaking teachers there.

A. national B. international C. creative D. boarding

3 / 10

They are healthy. They do ……………………… everyday.

A. football B. physics C. judo D. breakfast

4 / 10

………………….. Lan often ………………….. homework after school?

A. Does / do B. Is / do C. Does / doing D. Is / does

5 / 10

Hanh is usually early__________ school because she gets up early.

A. on B. for C. at D. to

6 / 10

Would you like to come to my house for lunch?

A. Yes, sure B. No, I don’t. C. I’m sorry. I can’t D. Yes, I would .

7 / 10

Can you ______ the biscuits for me, please?

A. play B. pass C. do D. have

8 / 10

Lan has ________________ hair.

A. long black curly B. long curly black C. black long curly D. long black curly

9 / 10

Lan often ———— her bike to visit his hometown.

A. drives B. flies C. rides D. goes

10 / 10

What would you like to drink now? ——————————————–

A. No, thank you B. Yes, please C. I like to do nothing D. apple juice, please

Your score isThe average score is 58 % LinkedIn Facebook Twitter 0 % >> >> > Học tiếng anh trọn vẹn không lấy phí từ A-Z

Xem video hướng dẫn giải đề thi tiếng anh lớp 6 tìm hiểu thêm thêm

Làm thêm bài tập trắc nghiệm câu điều kiện kèm theo dưới đây nhé :

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 1

Trắc nghiệm câu điều kiện kèm theo – Phần 2
Trắc nghiệm câu điều kiện kèm theo – Phần 3
Trắc nghiệm câu điều kiện kèm theo – Phần 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *