Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 7 năm 2021 – 2022 có đáp án

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 7 năm 2021 – 2022 Học kì 1, Học kì 2 có đáp án

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 7 năm 2021 – 2022 Học kì 1, Học kì 2 có đáp án

Bộ đề tổng hợp Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 7 năm học 2021 – 2022 Học kì 1, Học kì 2 tinh lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm những đề kiểm tra 15 phút, đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài thi Tiếng Anh 7 .

Quảng cáo

Bộ đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 7:

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 7 năm 2021 - 2022 Học kì 1, Học kì 2 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

A – USE OF LANGUAGE.

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. charity       B. chemistry       C. chemical       D. mechanic

2. A. help       B. benefit       C. elderly       D. prefer

3. A. provide       B. individual       C. situation       D. children

4. A. tutor       B. student       C. university       D. discuss

II. Choose the correct answers.

5. We should follow the activities from doctors and health ______ in order to keep fit.

A. managers
B. workers
C. people
D. experts

6. Let’s help the street children because they have bad _______.

A. live
B. living conditions
C. ways of life
D. earnings

7. They have decided to ride to work _______ it is good for their health and the environment.

A. so
B. but
C. although
D. because

8. Our school has a programme to _______ children from poor families in Ho Chi Minh City.

A. ask
B. offer
C. tutor
D. volunteer

9. Americans _______ the tradition of volunteering and helping one another since the early days of the country.

A. have had
B. has had
C. had
D. to have

10. Traditional volunteer activities include _______ money for people in need, cooking and giving food.

A. rising
B. raising
C. getting
D. taking

11. Junk foods are high in fat, sodium and sugar, which can lead to ______.

A. fever
B. allergy
C. obesity
D. stomachache

12. Lack of vitamin E can cause skin diseases and ______.

A. tired
B. tiring
C. tiredness
D. tireless

13. If you choose sewing as your hobby, you will ________ your own clothes.

A. get
B. do
C. take
D. make

14. My brother doesn’t like ice-skating because he thinks it is ________.

A. dangerous
B. danger
C. in danger
D. endangered

III. Put the verbs in brackets in the correct verb tense: the Present Perfect or Past Simple.

15.I (meet) ………………………………………. Robert at the supermarket this morning.

16. Nancy (be)……………………………………. to Viet Nam several times.

17. I (not see) ……………………………………….. your brother yet.

18. When (your father/ give up) ……………………………………….. smoking?

19. I ………………………………………. (be) in London when I was a child.

B– READING.

IV. Read the passage and then decide whether the statements are true (T) or false (F).

Volunteering is one of the things that are very useful to you. To your future bosses, volunteer work shows that you are interested in both the world and your future .
Although volunteer work does not bring you money, it gives you a time to learn social skills and make a difference in our community .
Volunteers have the chance to teach English, arts, and sports for homeless children. They also help children with health problems, especially children who cannot see, hear and speak .

20. Doing volunteer work is very useful to you………….

21. Volunteering is good for your future job. ………….

22. You can earn a lot of money from volunteering. ………….

23. Volunteers can help homeless children to learn English, arts, and learn how to play sports. ………

24.Volunteers only help healthy children. ………….

V. Read the passage and answer the questions.

Along with jogging and swimming, cycling is the best all-round forms of exercise. It can help to increase your strength and energy, giving you a stronger heart. You don’t carry the weight of your body toàn thân on your feet when cycling. It is also a good form for people with a pain in your feet or your back. You should start your hobby. Doing too quickly can have bad effects .
You should cycle twice or three times a week. If you find you are in pain, you will stop and take a rest .

25. Why is cycling a good form of exercise?

………………………………………………………………………………..

26. Why might people with a pain in the back go cycling?

………………………………………………………………………………..

27. What will happen if you do too quickly?

………………………………………………………………………………..

C – WRITING.

VI. Make correct sentences from the words and phrases given.

28. When/ you/ start/ hobby?

………………………………………………………………………………..

29. so far/ we/ ask/ people/ donate/ books and clothes/ the poor children.

………………………………………………………………………………..

30. I/ think/ future/ people/ take up/ more/ outdoor activities.

31. My best friend/ not/ like/ mountain climbing/ because/ he/ afraid/ heights.

………………………………………………………………………………..

VII. Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one.

32. She has never met such a kind man before.

⇒ He is ………………………………………………………………………………..

33. His hobby is collecting toy cars.

⇒ He collects ………………………………………………………………………………..

34. It isn’t necessary to finish the work today.

⇒ You don’t ………………………………………………………………………………..

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

A

I

1. A

A. charity / ˈtʃærəti /
B. chemistry / ˈkemɪstri /
C. chemical / ˈkemɪkl /
D. mechanic / məˈkænɪk /
Phương án A phần được gạch chân phát âm là / tʃ /, còn lại phát âm là / k /

2. D

A.help / help /
B.benefit / ˈbenɪfɪt /
C. elderly / ˈeldəli /
D. prefer / prɪˈfɜː ( r ) /
Phương án D phần được gạch chân phát âm là / ɪ /, còn lại phát âm là / e /

3. A

A. provide / prəˈvaɪd /
B. individual / ˌɪndɪˈvɪdʒuəl /
C. situation / ˌsɪtʃuˈeɪʃn /
D. children / ˈtʃɪldrən /
Phương án A phần được gạch chân phát âm là / aɪ /, còn lại phát âm là / ɪ /

4. D

A. tutor / ˈtjuːtə ( r ) /
B. student / ˈstjuːdnt /
C. university / ˌjuːnɪˈvɜːsəti /
D. discuss / dɪˈskʌs /
Phương án D phần được gạch chân phát âm là / ʌ /, còn lại phát âm là / juː /

II

5. D

manager ( n ) : quản trị
worker ( n ) : công nhân
people ( n ) : mọi người
expert ( n ) : chuyên viên
Tạm dịch : Chúng ta nên tuân theo những hoạt động giải trí từ bác sĩ và những chuyên viên sức khỏe thể chất để giữ dáng .

6. B

live ( v ) : sống
living conditions ( n ) : điều kiện kèm theo sống
ways of life ( n ) : cách sống
earnings ( n ) : thu nhập
Tạm dịch : Hãy giúp sức trẻ nhỏ đường phố vì chúng có điều kiện kèm theo sống tệ .

7. D

A. so + S + V : vậy nên …
B. but + S + V : nhưng …
C. although + S + V : mặc dầu
D. because + S + V : chính do …
2 mệnh đề màn ý nghĩa nguyên do – hiệu quả => dùng “ because ”
Tạm dịch : Họ đã quyết định hành động đạp xe đi làm do tại nó tốt cho sức khỏe thể chất và thiên nhiên và môi trường .

8. C

A. ask ( v ) : nhu yếu, yên cầu
B. offer ( n ) : ý kiến đề nghị
C. tutor ( v ) : gia sư, dạy kèm
D. volunteer ( v ) : tình nguyện
Tạm dịch : Trường học của chúng tôi có một chương trình để dạy kèm trẻ nhỏ từ những mái ấm gia đình nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh .

9. A

Dấu hiệu : “ since ” – kể từ khi
Cách dùng : Diễn tả hành vi đã xảy ra trong quá khứ và còn tiếp nối đến hiện tại .
Cấu trúc : S + have / has + Vp2 .
Tạm dịch : Người Mỹ đã có truyền thống lịch sử thao tác tình nguyện và giúp sức nhau từ những ngày đầu của quốc gia .

10. B

raise money : gây quỹ
Tạm dịch : Các hoạt động giải trí tình nguyện truyền thống cuội nguồn gồm có gây quỹ cho những người cần, nấu và phát đồ ăn .

11. C

A. fever ( n ) : ốm
B. allergy ( n ) : dị ứng
C. obesity ( n ) : béo phì
D. stomachache ( n ) : đau bụng
Tạm dịch : Thức ăn nhanh có hàm lượng chất béo, natri và đường cao cái mà hoàn toàn có thể dẫn đến béo phì .

12. C

Trước “ and ” là danh từ “ skin diseases ” ⇒ chỗ trống cần điền danh từ
A. tired ( adj ) : căng thẳng mệt mỏi
B. tiring ( adj ) : stress
C. tiredness ( n ) : sự stress
D. tiredless ( adj ) : không căng thẳng mệt mỏi
Tạm dịch : Thiếu vitamin E hoàn toàn có thể gây ra bệnh về da và sự stress .

13. D

make clothes : làm ra quần áo
Tạm dịch : Nếu bạn chọn may vá như sở trường thích nghi của mình, bạn sẽ làm ra quần áo cho chính bạn .

14. A

A. dangerous ( adj ) : nguy hại
B. danger ( n ) : sự nguy khốn
C. in danger : gặp nguy hại
D. endangered ( adj ) : rủi ro tiềm ẩn tuyệt chủng
Tạm dịch : Anh trai tôi không thích trượt băng vì anh ấy nghĩ nó nguy hại .

III

15. have met

Cách dùng : Diễn tả một hành vi xảy ra trong quá khứ nhưng không xác lập, và muốn nhấn mạnh vấn đề vào hiệu quả .
Cấu trúc : S + have / has + Vp2
Tạm dịch : Tôi đã gặp Robert ở ẩm thực ăn uống sáng nay .

16. has been

Cách dùng : Diễn tả một hành vi xảy ra trong quá khứ nhưng không xác lập, và muốn nhấn mạnh vấn đề vào tác dụng .
Cấu trúc : S + have / has + Vp2
Tạm dịch : Nancy đã đến Nước Ta một vài lần .

17. haven’t seen

Cách dùng : Diễn tả một hành vi xảy ra trong quá khứ, lê dài đến hiện tại và hoàn toàn có thể liên tục xảy ra trong tương lai .
Cấu trúc câu phủ định : S + haven’t / hasn’t + Vp2 + yet .
Tạm dịch : Tôi vẫn chưa gặp anh trai mình .

18. did your father give up

Cách dùng : Diễn tả hành vi đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ
Cấu trúc câu hỏi : Wh / H + did + S + V_nguyên thể ?
Tạm dịch : Bố của bạn bỏ hút thuốc khi nào ?

19. was

Cách dùng : Diễn tả hành vi đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ
Cấu trúc : S + was / were …
Tạm dịch : Tôi đã ở London khi tôi còn nhỏ .

B

IV

20. T

Làm việc tình nguyện rất có ích cho bạn
tin tức : Volunteering is one of the things that are very useful to you .
Tạm dịch : Tình nguyện là một trong những việc làm rất hữu dụng so với bạn .

21. T

Làm tình nguyện tốt cho việc làm tương lai của bạn .
tin tức : To your future bosses, volunteer work shows that you are interested in both the world and your future .
Tạm dịch : Đối với những ông chủ tương lai của bạn, việc làm tình nguyện cho thấy rằng bạn chăm sóc đến cả quốc tế và tương lai của mình .

22. F

Bạn hoàn toàn có thể kiếm rất nhiều tiền từ việc làm tình nguyện .
tin tức : Although volunteer work does not bring you money, …
Tạm dịch : Mặc dù việc làm tình nguyện không mang lại tiền cho bạn, …

23. T

Những tình nguyện viên hoàn toàn có thể giúp người vô gia cư học tiếng Anh, nghệ thuật và thẩm mỹ và học làm thể nào để chơi thể thao .
tin tức : Volunteers have the chance to teach English, arts, and sports for homeless children .
Tạm dịch : Các tình nguyện viên có thời cơ dạy tiếng Anh, nghệ thuật và thẩm mỹ và thể thao cho trẻ nhỏ vô gia cư .

24. F

Những tình nguyện viên chỉ trợ giúp những đứa trẻ khỏe mạnh .
tin tức : They also help children with health problems, especially children who cannot see, hear and speak .
Tạm dịch : Họ cũng giúp trẻ nhỏ có yếu tố về sức khỏe thể chất, đặc biệt quan trọng là trẻ nhỏ không hề nhìn, nghe và nói .

Dịch đoạn văn:

Tình nguyện là một trong những việc làm rất có ích so với bạn. Đối với những ông chủ tương lai của bạn, việc làm tình nguyện cho thấy rằng bạn chăm sóc đến cả quốc tế và tương lai của mình. Mặc dù việc làm tình nguyện không mang lại tiền cho bạn, nhưng nó mang lại cho bạn thời hạn để học những kiến thức và kỹ năng xã hội và tạo ra sự độc lạ trong hội đồng của tất cả chúng ta. Các tình nguyện viên có thời cơ dạy tiếng Anh, nghệ thuật và thẩm mỹ và thể thao cho trẻ nhỏ vô gia cư. Họ cũng giúp trẻ nhỏ có yếu tố về sức khỏe thể chất, đặc biệt quan trọng là trẻ nhỏ không hề nhìn, nghe và nói .

V

25. Because it can help to increase your strength and energy, giving you a stronger heart.

Vì sao đạp xe là một hình thức thể dục tốt ?
tin tức : Along with jogging and swimming, cycling is the best all-round forms of exercise. It can help to increase your strength and energy, giving you a stronger heart .
Tạm dịch : Cùng với chạy bộ và lượn lờ bơi lội, đạp xe là hình thức tập thể dục tổng lực tốt nhất. Nó hoàn toàn có thể giúp tăng cường sức mạnh và nguồn năng lượng của bạn, mang lại cho bạn một trái tim khỏe mạnh hơn .

26. Because you don’t carry the weight of your body on your feet when cycling.

Vì sao mọi người hoàn toàn có thể bị đau lưng hoàn toàn có thể đạp xe ?
tin tức : You don’t carry the weight of your body toàn thân on your feet when cycling. It is also a good form for people with a pain in your feet or your back .
Tạm dịch : Bạn không phải gánh khối lượng khung hình trên đôi chân của mình khi đạp xe. Nó cũng là một hình thức tốt cho những người bị đau ở bàn chân hoặc sống lưng của bạn .

27. If you do too quickly, it can have bad effects.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đạp xe quá nhanh ?
tin tức : Doing too quickly can have bad effects .
Tạm dịch : Đạp xe quá nhanh hoàn toàn có thể có công dụng xấu .

Dịch đoạn văn:

Cùng với chạy bộ và lượn lờ bơi lội, đạp xe là hình thức tập thể dục tổng lực tốt nhất. Nó hoàn toàn có thể giúp tăng cường sức mạnh và nguồn năng lượng của bạn, mang lại cho bạn một trái tim khỏe mạnh hơn. Bạn không phải gánh khối lượng khung hình trên đôi chân của mình khi đạp xe. Nó cũng là một hình thức tốt cho những người bị đau ở bàn chân hoặc sống lưng của bạn. Bạn nên mở màn sở trường thích nghi của mình. Đạp xe quá nhanh hoàn toàn có thể có công dụng xấu .
Bạn nên đạp xe hai lần hoặc ba lần một tuần. Nếu bạn thấy mình bị đau, bạn sẽ dừng lại và nghỉ ngơi .

C

VI

28. When did you start your hobby?

Cấu trúc câu hỏi với từ để hỏi : “ Wh / H + trợ động từ + S + V_nguyên thể ?
Tạm dịch : Bạn mở màn sở trường thích nghi của bạn khi nào ?

29. We have asked people to donate books and clothes for the poor children so far.

Dấu hiệu : “ so far ” – “ gần đây ”
Cách dùng : Diễn tả hành vi đã xảy ra trong quá khứ và còn tiếp nối đến hiện tại / hiệu quả còn ở hiện tại .
Cấu trúc : S + have / has + Ved / VP2
Tạm dịch : Chúng tôi đã hỏi mọi người để quyên góp sách và quần áo cho trẻ nhỏ nghèo gần đây .

30. I think that in the future, people will take up more outdoor activities.

Cách dùng : Diễn tả hành vi sẽ xảy ra trong tương lai, Dự kiến dựa vào quan điểm cá thể
Cấu trúc : S + will / won’t + V_nguyên thể .
Tạm dịch : Tôi nghĩ trong tương lai mọi người sẽ mở màn theo đuổi nhiều hoạt động giải trí ngoài trời hơn .

31. My best friend doesn’t like mountain climbing because he’s afraid of heights.

S + V + because + S + V : chính bới …
Tạm dịch : Bạn thân của tôi không thích leo núi vì cậu ấy sợ những nơi trên cao .

VII

32. He is the kindest man (that) she has ever met.

S + have / has + never + Vp2 such + ( a / an ) + adj + N before
= N + tobe + tính từ so sánh hơn nhất + ( that ) + S + have / has + ever + Vp2
Tạm dịch : Cô ấy chưa từng gặp một người đàn ông tốt như vậy trước đó .
= Anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà cô ấy đã từng gặp .

33. 33. He collects toy cars as a hobby.

V + as + N : làm cái gì như cái gì

collect toy cars as a hobby: sưu tầm ô tô đồ chơi như một sở thích

Tạm dịch : Sở thích của anh ấy là sưu tầm xe hơi đồ chơi .
= Anh ấy sưu tầm xe hơi đồ chơi như một sở trường thích nghi .

34. You don’t need to finish the work today.

don’t need + to V_nguyên thể : không cần làm gì
Tạm dịch : Nó là không thiết yếu để hoàn thành xong việc làm thời điểm ngày hôm nay .
= Bạn không cần hoàn thành xong việc làm ngày hôm nay .

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 7 năm 2021 - 2022 Học kì 1, Học kì 2 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. Choose the best answer by circling A, B, C or D:

1. – “ What would you like to drink now ? ” – “ _______________. ”
A. No, thanks
B. Yes, please
C. I like to do nothing
D. Orange juice, please
2. All of us enjoy _______ to classical music .
A. listen B. listens C. listening D. listened3. She worked very hard, _______she passed all her exams .
A. because B. and C. so D. but4. Hoa looks red. She was outdoors yesterday. Perhaps she has _______
A. flu B. sunburn C. spots D. stomachache5. My family has decided to use _________ electricity by using more solar energy instead .
A. more B. less C. much D. fewer6. I _______ playing board games interesting because I can play them with my friends .
A. find B. think C. say D. tell7. – “ Would you like me to turn off your computer ? – “ ______________. I’ll do it myself ”
A. No, thanks B. Yes, please C. Don’t do it D. Of course8. You like playing monopoly or chess, your hobby may be _______ .
A. collecting things. B. playing sports C. dancing D. board games9. I _______ Nha Trang when I was a child .
A. visit B. visited C. will visit D. have visited10. He _______ to the USA so far .
A. is B. was C. will be D. has been
11. Americans eat a lot of junk food, _______ junk food causes obesity .
A. but B. and C. so D. because
12. Tim : I feel itchy and my nose is running. Doctor : _______
A. Wash your hair more. B. I think you have the flu .
C. Drink more water. Eat less meat D. I think you have a stomachache .
13. Pick out the word whose main stress is placed differently from the others .
A. allergy B. headache C. temperature D. obesity
14. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others .A. cold B. curly C. ocean D. clothes

II. Choose the best answer to complete the passage:

Headache is a very common disease. The symptoms ( 1 ) … … .. a headache are various. People may ( 2 ) … … … .. pains only one side of the head. Sometimes when the pain goes away, the head is sore. People have a headache ( 3 ) … … … …. they work too hard or they are too nervous about something. ( 4 ) … … … .. can help cure the disease but people usually have to do more than taking tablets. They can prevent headaches by changing their diets or their ( 5 ) … … … … … or simply by going to bed .
1. A. on B. in C. of D. at
2. A. be B. have C. happen D. take
3. A. when B. but C. so D. and
4. A. Medicine B. Doctor C. Sport D. Fruit
5. A. life B. lifestyles C. hobbies D. working

III. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. I didn’t go to school because I was sick .
-> ______________________________________________________
2. It will be good if you eat less meat and more vegetables .
-> ______________________________________________________
3. He likes playing computer games in his không lấy phí time .
-> ______________________________________________________
4. I am interested in watching TV in the evening .
-> ______________________________________________________
5. I think that learning English is important .
-> ______________________________________________________
6. My brother enjoys coffee very much .
-> ______________________________________________________
7. What is the price of a plate of fried rice ?
-> ______________________________________________________
8. This food has some meat and tofu .
-> ______________________________________________________
9. Chicken is my sister’s favorite food. ( likes )
-> ______________________________________________________
10. There is sugar in many kinds of food. ( have )
-> ______________________________________________________

IV. Use the words given to write a paragraph about Huong’s hobby.

Kien / be / student / class 7B / Le Loi school. Play football / be / one of / favorite hobbies. He / start / hobby / when / six years old. He often / share / hobby / his friends. He / find / hobby / interesting / relaxing. He / feel / healthier / when / play football / every day. He / continue / hobby / future because it / help / / keep fit .
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V. Read and fill in the blanks with ONE word given in the box.

hobby
because
might
ending
culture

when
taught
improve
myself
writes

My name is Sara. My favourite ( 1 ) _________ is reading. I enjoy reading a book when I am không tính tiền. I started to do it ( 2 ) ________I was four years old. The first time I did it, I felt interested. So I kept reading. The teachers ( 3 ) _________ me to read the difficult words. I was happy when I read a story with a happy ( 4 ) _________. I was thrilled when I read a detective story. I enjoy reading ( 5 ) _______ I like to explore the imaginative world of my favourite author, J.K. Rowling who ( 6 ) ___________ “ Harry Potter ”. There are a lot of advantages of reading. Reading can make me relaxed and calm. I can also learn new vocabulary items. Then I can further ( 7 ) __________my English. Moreover, it can give me an unlimited imagination, so I can write books in the future. I can learn the different ( 8 ) _______ and customs of other countries in the world too. I read at least one hour every day. I read books by ( 9 ) ______. I usually read it at home. I wish I could read different kinds of books because it ( 10 ) ______ be very challenging .

Đáp án & Thang điểm

I.

1. D
2. C
3. C
4. B
5. B
6. A
7. A

8. D
9. B
10. D
11. A
12. B
13.D
14.C

II.

1. C
2. B
3. A
4. A
5. B

III.

1. I was sick, so I didn’t go to school .
2. You should eat less meat and more vegetables
3. His hobby is playing computer games
4. I enjoy watching TV in the evening
5. I find learning English important
6. Coffee is my brother’s favorite drink .
7. How much is a plate ? How much does a plate cost ?
8. There is some meat and tofu in this food .
9. My sister likes chicken very much .
10. Many kinds of food have sugar .

IV.

Kien is a student in class 7B at Le Loi school. Playing football is one of his favorite hobbies. He started his hobby when she was 6 years old. He often shares his / the hobby with his friends. He finds his hobby interesting and relaxing. He feels healthier when he plays football every day. He will continue his hobby in the future because it helps him keep fit .

V.

1.hobby
2. when
3. taught
4. ending
5. because

6. writes
7.improve
8.cultures
9. myself
10.might

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 7 năm 2021 - 2022 Học kì 1, Học kì 2 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others

1. A. abundant      B. traveling

C. character D. biogas

2. A. diverse      B. drive

C. invention D. crime

3. A. suggestion      B. poverty

C. question D. future

4. A. convenient      B. social

C. ocean D. special

5. A. designs      B. sails

C. pedals D. pollutes

II. Choose the best option A, B, C or D to complete the sentence.

1. We didn’t go out………………….it was raining.

A. although B. because
C. in spite of D. despite

2. An is a hard-working student. I think An………………… pass the exam easily.

A. would B. has
C. was D. will

3. In order to save energy, don’t forget to………………… the lights before you leave.

A. turn B. turn on
C. turn off D. turn of

4. The energy consumption …………………… as much as possible.

A. will reduced B. will be reduced
C. be reduced D. reduced

5. My father…………………..a lot last year but this year he doesn’t any more.

A. used to smoke B. smokes
C. used smoke D. smoking

III. Match the phrases in A with the ones in B, using the prepositions given.

for – to – with – in – on

Column A
Column B

1. We look forward
B. different kinds of sports.

2. Children usually get bored
D. meeting a lot of different people.

3. Rome is famous
G. the weather.

4. He takes part
H. reading long books.

5. Whether we will go or not depends much
I. its beautiful building.

IV. Complete the sentences, using the words with the given letter.

1. Days in winter are s………………… than those in summer.

2. The Nile is the l………………. river in the world.

3. Tom’s father works m…………………… hours than Tim’s father.

4. Which one is c…………………………., blue or yellow shirt?

5. This clock is o……………………… than that one.

V. Read and answer.

Once upon a time there was a girl called Cindy. She had to work very hard all day while her lazy sister did nothing. One night her sister went to a party at the palace. Cindy was very sad because she had to be at home. Suddenly, a fairy appeared and told her that she could go to the party, but she had to turn back by midnight. The fairy also changed Cindy’s rags into beautiful clothes. Then Cindy went to the party and danced with the Prince. At midnight she ran back home, leaving one of her shoes on the dance floor. The prince wanted to see her again and went to every house in the village until he found that the shoe was the right size for Cindy. She and the Prince got married and lived happily ever after .

1. What was the girl’s name?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Where did Cindy’s sister go one night?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3. Why was Cindy sad?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

4. Who appeared and helped her?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

5. Who is your favorite character (nhân vật) in the story? Why do you like her/ him?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others

1. A
2. C
3. B
4. A
5. D

II. Choose the best option A, B, C or D to complete the sentence.

1. B
2. D
3. C
4. B
5. A

III. Match the phrases in A with the ones in B, using the prepositions given.

1. We look forward to meeting a lot different people.

2. Children usually get bored with reading long books.

3. Rome is famous for its beautiful building.

4. He takes part in different kinds of sports.

5. Whether we will go on or not depends much on the weather.

IV. Complete the sentences, using the words with the given letter.

1. shorter
2. longest
3. more
4. cheaper
5. older

V. Read and answer.

1. Cindy

2. A party at the palace

3. She had to stay at home.

4. A fairy

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. Circle the best answer.

1. He likes ……………… sports.

A. watch B. watches
C. watching D. watched

2. My mother always drives …………………

A. careful B. carefully
C. slow D. fastly

3. You ought ………………… to the doctor.

A. to go B. go
C. going D. goes

4. This river is very …………………… for the swimmers.

A. danger B. dangerously
C. carefully D. dangerous .

5. I ………………… stay in bed because I have a bad cold.

A. must B. can
C. shouldn’t D. can’t .

6. Lan feels sick. She ate too ………………… candy last night.

A. many B. lot of
C. much D. lot

7. He says he was busy yesterday and ………………… were his brothers.

A. neither B. so
C. too D. to

8. My sister didn’t wash it but I …………………………

A. did B. didn’t
C. do D. does

9. You must drink …………………… water every day.

A. many B. a few
C. lot of D. much

10. I need …………………… your height.

A. measuring B. to measure
C. measure D. measures

11. How ………………… is Nga? – She is 37 kilos.

A. high B. weight
C. heavy D. hight

12. He …………………… very happy yesterday.

A. was B. is
C. are D. were

13. Are you scared …………………… seeing the dentist?

A. of B. in
C. at D. to

14. Wash your hands ………………… meals!

A. after B. in
C. at D. before

15. Remember …………………… your teeth after meals.

A. brush B. to brushes
C. brushing D. brushes

16. He …………… come here last night.

A. doesn’t B. won’t
C. didn’t D. don’t

17. Did Liz buy any ………………… in Nha Trang ?

A. gifts B. picture
C. cap D. shirt

18. She talked to her friends ………………… her vacation in Da Lat.

A. on B. about
C. with D. at

Choose the words with the different pronunciation of “ed” ending

19. A. Brushed      B. Watched

C. Stopped D. Filled

20. A. Combed      B. Ironed

C. Started D. Called

Read the passage then complete with given words

waited      check – up      temperature      examined

Yesterday, the students of Quang Trung School had a medical … … … … … … … ( 21 ). They filled their medical records and gave them to the nurse. Then they sat in the waiting room and waited to be … … … … … … … ( 22 ) for their physical conditions. They did not wait long. The nurse called them name by name one after another. First, she took their … … … … … … … ( 23 ), then she measured them. Next, she asked each of them to get on the scales to weigh them. Finally, she asked to go back to the waiting room. There they … … … … … … … ( 24 ) to see the doctor .

II. Read the passage and answer the questions

Health and fitness are not just for young people. They are for anyone willing to accept the rules of a good diet and regular exercise. With age, there is a tendency to feel that the body toàn thân is no longer able to perform well. Yet example after example shows us that older people can – and should – be active. Many men and women in their sixties have run in marathons, races of more than sixty – six miles .
For most people, they need simple activities like walking and swimming to stay in shape. It’s important to include exercise in your daily routine. In the winter, do push – ups, sit – ups, and other indoor exercise .

a. Who are health and fitness for?

⇒ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

b. Can older people be active?

⇒ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

c. What is a marathon?

⇒ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

d. What type of exercise can we do in the winter?

⇒ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

e. Do you think sports is important for your health?

⇒ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

f. What kinds of sports do you play to keep fit and stay healthy?

⇒ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

III. Put the words in the right order

1. likes / collecting / Nam / stamps

⇒ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. What / in / do / you / morning / usually / the / do

⇒ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3. Minh / more / ought / drive / to / carefully

⇒ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

4. for / Nga / noodles / lunch / has

⇒ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

IV. Read and fill each gap with the name of the sports.

1.………………………….: a game is like tennis with paddles and a small plastic ball on a table with a net across it.

2.……………………………: a game in which two teams of six players use their hands to hit a large ball backwards and forwards over a high net while trying not to let the ball touch the ground on their own side.

V. Complete the sentences.

1. Lan’s sister is a quick swimmer.

⇒ She swims … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. My brother is a good badminton player.

⇒ He plays … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. …

3. Nam’s father is a safe driver.

⇒ He drives … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

4. Hoa’s aunt is a slow runner.

⇒ She runs … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Đáp án & Thang điểm

I. Circle the best answer.

1. C
2. B
3. A
4. D
5. A

6. C
7. B
8. A
9. D
10. B

11. C
12. A
13. A
14. D
15. C

16. C
17. A
18. B
19. D
20. C

Read the passage then complete with given words

21. check–up
22. examined
23. temperature
24. waited

II. Read the passage and answer the questions

a. Health and fitness are for anyone.

b. Yes, they can.

c. A marathon is a race of more than sixty – six miles.

d. In the winter, we can push- ups, sit- ups, and other indoor exercise.

e. Yes, I do.

f. Students’ answer

III. Put the words in the right order

1. Nam likes collecting stamps.

2. What do you usually do in the morning?

3. Minh ought to drive more carefully.

4. Lan has noodles for lunch.

IV. Read and fill each gap with the name of the sports.

1. Table tennis

2. Volleyball

V. Complete the sentences.

1. ……………………quickly.

2. ……………………badminton well.

3. ……………………safely.

4. …………………..slowly.

………………………………
………………………………
………………………………
Trên đây là phần tóm tắt một số ít đề thi trong những bộ đề thi Tiếng Anh lớp 7, để xem khá đầy đủ mời quí bạn đọc lựa chọn một trong những bộ đề thi ở trên !

Lưu trữ: Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 7 khác:

Xem thêm những bộ đề thi lớp 7 năm học 2021 – 2022 những môn học tinh lọc, có đáp án hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2021 – 2022 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *