Đề thi đọc – TOCFL bang A (Đề phồn thể)

 1. Câu hỏi thứ 1 trong tổng số 46 câu hỏi

  1

  . Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu1-20 : 在這個部分 , 你會看到一個句子和 ( A ) ( B ) ( C ) 三張圖片 。 請根據句子的意思 , 從三張圖片中選出與句子意思相符的圖片 。
  Trong phần này, bạn sẽ ược xem nội dung của một câu nói, và mỗi mộ áp á ( A ) ( B ) ( C ) u có 1 bức tranh, ã ă ứ vào nội dung của câu nói, chọn ra một bức tranh đúng chuẩn nh t và thích hợp nh t .

  Câu1:桌子上放著三種水果。 1

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 2. Câu hỏi thứ 2 trong tổng số 46 câu hỏi

  2. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu2:老王正畫著小天的臉。 2

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 3. Câu hỏi thứ 3 trong tổng số 46 câu hỏi

  3. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu3: 他的房間很乾淨。 3

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 4. Câu hỏi thứ 4 trong tổng số 46 câu hỏi

  4. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu4: 林文正的爸爸是一位醫生。 4

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 5. Câu hỏi thứ 5 trong tổng số 46 câu hỏi

  5. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu5: 王小明把李天華三個字寫在紙上。 5

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 6. Câu hỏi thứ 6 trong tổng số 46 câu hỏi

  6. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu6: 志明什麼球都玩,但是最喜歡玩足球。 6

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 7. Câu hỏi thứ 7 trong tổng số 46 câu hỏi

  7. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu7: 雨傘不在沙發旁邊,也不在上面。 7

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 8. Câu hỏi thứ 8 trong tổng số 46 câu hỏi

  8. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu8: 小心!你杯子裡的水快要滿了! 8

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 9. Câu hỏi thứ 9 trong tổng số 46 câu hỏi

  9. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu9:  沒幾個人在等公車。 9

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 10. Câu hỏi thứ 10 trong tổng số 46 câu hỏi

  10. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu10: 過了前面的路口,再往前走一會兒就到醫院了。
  10

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 11. Câu hỏi thứ 11 trong tổng số 46 câu hỏi

  11. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu11: 我平常都六點起床,可是今天晚了半小時。 11

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 12. Câu hỏi thứ 12 trong tổng số 46 câu hỏi

  12. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu12: 雖然王先生七十多歲了,還是那麼健康。 12

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 13. Câu hỏi thứ 13 trong tổng số 46 câu hỏi

  13. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu13: 張先生開車的時候喜歡聽音樂。 14

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 14. Câu hỏi thứ 14 trong tổng số 46 câu hỏi

  14. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu14: 這幾天晚上的風好大。 14

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 15. Câu hỏi thứ 15 trong tổng số 46 câu hỏi

  15. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu15:  張太太急著先把菜拿上樓去。15

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 16. Câu hỏi thứ 16 trong tổng số 46 câu hỏi

  16. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu16: 妹妹看完信以後,心情很愉快。 16

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 17. Câu hỏi thứ 17 trong tổng số 46 câu hỏi

  17. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu17: 我們全家下個月就要搬到院子裡有大樹的房子住了。 17

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 18. Câu hỏi thứ 18 trong tổng số 46 câu hỏi

  18. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu18: 因為媽媽怕高,所以沒和爸爸一起爬過山。 18

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 19. Câu hỏi thứ 19 trong tổng số 46 câu hỏi

  19. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu19: 他們約好下課以後,先在學校門口見面,再一起去打球。 19

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 20. Câu hỏi thứ 20 trong tổng số 46 câu hỏi

  20. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu20: 小美和朋友想到百貨公司買帽子,可是最後只買了點心就離開了。 20

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 21. Câu hỏi thứ 21 trong tổng số 46 câu hỏi

  21. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu21 – 35 : 在這個部分 , 你會看到一張圖片 。 請根據圖片 , 從 ( A ) ( B ) ( C ) 三個選項中選 出與圖片內容相符的句子 。

  Câu21:21

  ( A ) 小狗正追著小貓 。
  ( B ) 屋子裡面什麼都沒有 。
  ( C ) 幾隻小鳥停在屋子上面 。

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 22. Câu hỏi thứ 22 trong tổng số 46 câu hỏi

  22. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu22: 22

  ( A ) 這裡有樹和一間房子 。
  ( B ) 房子的前面停了幾輛車 。
  ( C ) 有一些人站在房子旁邊 。

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 23. Câu hỏi thứ 23 trong tổng số 46 câu hỏi

  23. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu23: 23

  ( A ) 她正在休息 。
  ( B ) 她在床上睡覺 。
  ( C ) 她正寫著作業 。

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 24. Câu hỏi thứ 24 trong tổng số 46 câu hỏi

  24. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu24: 24

  ( A ) 短頭髮的小姐在喝酒 。
  ( B ) 長頭髮的小姐穿裙子 。
  ( C ) 穿裙子的小姐拿著皮包 。

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 25. Câu hỏi thứ 25 trong tổng số 46 câu hỏi

  25. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu25: 25

  ( A ) 小吃店九點以前休息 。
  ( B ) 小吃店十二點開始休息 。
  ( C ) 十二點以後可以去小吃店吃飯 。

  • A

  • B

  • C

  Đúng

  Sai

 26. Câu hỏi thứ 26 trong tổng số 46 câu hỏi

  26. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu26: 26

  ( A ) 一天吃三粒 。
  ( B ) 三天吃一次 。
  ( C ) 先吃飯再吃藥 。

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 27. Câu hỏi thứ 27 trong tổng số 46 câu hỏi

  27. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu27: 27

  ( A ) 中午以後買票比較貴 。
  ( B ) 上午買兩張票要 500 元 。
  ( C ) 想看電影要中午以後才行 。

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 28. Câu hỏi thứ 28 trong tổng số 46 câu hỏi

  28. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu28: 28

  ( A ) 教室的門是關著的 。
  ( B ) 這位老師今天穿裙子 。
  ( C ) 這位老師的頭髮短短的 。

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 29. Câu hỏi thứ 29 trong tổng số 46 câu hỏi

  29. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu29: 29

  ( A ) 他們現在正在上課 。
  ( B ) 他們從學校走出來 。
  ( C ) 男孩走在女孩的前面 。

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 30. Câu hỏi thứ 30 trong tổng số 46 câu hỏi

  30. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu30: 30

  ( A ) 這家餐廳不賣飲料 。
  ( B ) 餐廳裡一個人都沒有 。
  ( C ) 這位女客人買了兩杯果汁 。

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 31. Câu hỏi thứ 31 trong tổng số 46 câu hỏi

  31. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu31: 31

  ( A ) 小美下午三點多才到旅館 。
  ( B ) 在這兒住一晚要兩百多塊 。
  ( C ) 小美帶了好幾件大的行李 。

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 32. Câu hỏi thứ 32 trong tổng số 46 câu hỏi

  32. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu32: 32

  ( A ) 那位男生正在賣麵包 。
  ( B ) 等車的小姐拿著一袋水果 。
  ( C ) 有一位小姐在等七十六號公車 。

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 33. Câu hỏi thứ 33 trong tổng số 46 câu hỏi

  33. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu33: 33

  ( A ) 王小姐買了三雙鞋子 。
  ( B ) 這家店只賣鞋子和襪子 。
  ( C ) 這家店也賣褲子和皮包 。

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 34. Câu hỏi thứ 34 trong tổng số 46 câu hỏi

  34. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu34: 34

  ( A ) 李天明教台北人英文 。
  ( B ) 李天明要找外國人學英文 。
  ( C ) 李天明覺得學中文很便宜 。

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 35. Câu hỏi thứ 35 trong tổng số 46 câu hỏi

  35. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu35: 35

  ( A ) 兩個人一起去, 就有紅茶可以喝 。
  ( B ) 一個人不到兩萬就可以去韓國旅行 。
  ( C ) 三個人一起去的話 , 一共可以少給 1000 元 。

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 36. Câu hỏi thứ 36 trong tổng số 46 câu hỏi

  36. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu36 – 45 : 在這個部分 , 每個題組會有一張情境圖片 , 圖片下面有五個句子 , 請根據圖 片情境 , 選出最合適的答案 。

  Câu36 – 40: 36

  Câu36 : … … … …. 著眼鏡的小女孩在看書 。
  ( A ) 穿
  ( B ) 帶
  ( C ) 戴

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 37. Câu hỏi thứ 37 trong tổng số 46 câu hỏi

  37. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu37 : 她一邊看書 , 一邊 … … … … … …. 筷子吃麵 。
  ( A ) 帶
  ( B ) 用
  ( C ) 找

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 38. Câu hỏi thứ 38 trong tổng số 46 câu hỏi

  38. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu38 : 那個小女孩 … … … …. 有一隻狗 。
  ( A ) 旁邊
  ( B ) 前邊
  ( C ) 後邊

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 39. Câu hỏi thứ 39 trong tổng số 46 câu hỏi

  39. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu39 : 那隻狗 … … … … … 睡覺 。
  ( A ) 在
  ( B ) 要
  ( C ) 是

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 40. Câu hỏi thứ 40 trong tổng số 46 câu hỏi

  40. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu40 : 小女孩 … … … … .. 小狗是好朋友 。
  ( A ) 有
  ( B ) 跟
  ( C ) 一起

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 41. Câu hỏi thứ 41 trong tổng số 46 câu hỏi

  41. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu41- 45: 37

  Câu41 :
  九月五日是小女孩的 … … … …. 。
  ( A ) 生活
  ( B ) 生日
  ( C ) 星期日

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 42. Câu hỏi thứ 42 trong tổng số 46 câu hỏi

  42. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu42 : 大家都 … … … … …. 她慶祝 。
  ( A ) 幫
  ( B ) 讓
  ( C ) 對

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 43. Câu hỏi thứ 43 trong tổng số 46 câu hỏi

  43. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu43 : 她 … … … … … … .. 到很多禮物 。
  ( A ) 收
  ( B ) 寄
  ( C ) 借

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 44. Câu hỏi thứ 44 trong tổng số 46 câu hỏi

  44. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu44 : 所以 , 她今天非常 … … … …. 。
  ( A ) 熱鬧
  ( B ) 舒服
  ( C ) 高興

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 45. Câu hỏi thứ 45 trong tổng số 46 câu hỏi

  45. Câu hỏi

  2.00 điểm

  Câu45 : 她希望明年能 … … … … … 德國去玩 。
  ( A ) 到
  ( B ) 去
  ( C ) 來

  • A

  • B

  • C

  Đúng
  Sai

 46. Câu hỏi thứ 46 trong tổng số 46 câu hỏi

  46. Câu hỏi

  10.00 điểm

  Câu46 – 50 : 在這個部分 , 你會看到一段短文 , 短文中有五個空格 , 短文下方有六個選項 。 請根據短文的上下文 , 選出最適合該空格的答案 。 注意 , 一個選項只能用一 次 。

  昨天晚上我覺得很不舒服, (46) ,所以很早就去睡
  覺了。今天早上起來, (47) 。去看醫生,醫生說我感冒
  了,給了我一些藥, (48) 要多休息,多喝水,才會快點
  好。這幾天的天氣一會兒熱,一會兒冷, (49) 。我要
  (50) ,不要再感冒了。

  ( A ) 還告訴我
  ( B ) 頭有點兒痛
  ( C ) 很容易生病
  ( D ) 覺得很舒服
  ( E ) 更不舒服了
  ( F ) 多注意自己的身體

  Sắp xếp các yếu tố
  • B
  • E
  • A
  • C
  • F
  • Câu 46

   • Câu 47

    • Câu 48

     • Câu 49

      • Câu 50

       Đúng

       Sai

      Trả lời

      Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *