Cập nhật đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn tiếng Anh

BNEWS
Chiều 8/7, các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ thi môn cuối cùng là tiếng Anh với thời gian 60 phút.

Đề thi môn tiếng Anh và gợi ý đáp án môn Anh sẽ liên tục được update dưới đây .

Tham khảo đáp án đề thi môn Anh năm 2021 của Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

MÔN ANH – Mã đề : 401 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .MÔN ANH – Mã đề : 402 – Thực hiện bởi : Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 403 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 404 – Thực hiện bởi : Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 405 – Thực hiện bởi : Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 406 – Thực hiện bởi : Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 407 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 408 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 409 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 410 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 411 – Thực hiện bởi : Tuyensinh247. com1. B2. A3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 412 – Thực hiện bởi : Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .

MÔN ANH – Mã đề: 413 – Thực hiện bởi: Tuyensinh247.com

1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 414 – Thực hiện bởi : Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 415 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 416 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 417 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 418 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 419 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 420 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 421 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com1. D2. C3. B4. C5. D6. C7. C8. C9. B10. A11. A12. D13. D14. B15. A16. B17. C18. B19. B20. B21. A22. A23. B24. B25. A26. C27. B28. A29. A30. D31. C32. C33. A34. A35. A36. B37. B38. A39. C40. C41. C42. A43. C44. A45. B46. B47. A48. C49. A50. BMÔN ANH – Mã đề : 422 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 423 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .MÔN ANH – Mã đề : 424 – Thực hiện bởi Tuyensinh247. com1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và gợi ý đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 các môn khác: XEM TẠI ĐÂY.

Các mốc đáng chú ý sau khi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
– Từ ngày 10/7: Công tác chấm thi sẽ được tổ chức và xong trước ngày 24/7.
– Ngày 26/7: Hội đồng thi công bố kết quả thi.
– Ngày 28/7: Xét công nhận tốt nghiệp
– Trước 30/7: Công bố kết quả tốt nghiệp THPT
– Chậm nhất ngày 2/8: Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho học sinh; in và gửi giấy chứng nhận kết quả cho học sinh
– Từ 26/7 đến 5/8: Thu nhận đơn phúc khảo và nhận danh sách phúc khảo
– Chậm nhất 20/8: Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

Thí sinh hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm công cụ tính điểm thi tốt nghiệp THPT để biết trượt hay đỗ tại đây : https://thptquocgia.edu.vn/tinhdiem/Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT : https://thptquocgia.edu.vn/diemthi/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *