Tổng Hợp Các Mẫu Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 3, Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 1 Năm 2018

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, cũng như hệ thống lại kiến thức chuẩn bị cho các vòng thi IOE lớp 3 Tiếng Anh đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Tổng hợp các mẫu đề thi olympic tiếng anh lớp 3

Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.
Section 2:1. Alice ……. A cat.A. you B. he C. she D. has2. My ….. is Jenny.A. your B. name C. game D. name”s3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.A. Nice to meet you B. See you laterC. Goodbye D. Good night4. I ….. AndyA. are B. am C. is D. you5. Stand ……, please.A. down B. up C. in D. on6. You …….. LongA. is B. be C. are D. am7. Goodbye ……..A. Nice to meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening8. …… to …… you, Nam.A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she9. Sit ……., please.A. down B. up C. in D. on
10. ……… your name?A. What B. What”s C. How”s D. Why”sSection 3: Fill the blankFill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful1. EI _ HT2. My name _ _ Peter3. TAB _ E4. SCHOOL – B _ G5. TH _ EE6. T _ ank you very much7. Hi, Alice. I _ _ Tommy8. TEACH _ R9. Hello, Mary. How _ _ _ you?10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.Mời những em cùng tìm hiểu thêm nội dung cụ thể dưới đây : Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35L uyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35C ool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence. 1. Alice ……. A cat. A. you B. he C. she D. has2. My ….. is Jenny. A. your B. name C. game D. name ” s3. Bob : – Hello. My name is Bob. Mary : – …….., Bob. A. Nice to meet you B. See you laterC. Goodbye D. Good night4. I ….. AndyA. are B. am C. is D. you5. Stand ……, please. A. down B. up C. in D. on6. You …….. LongA. is B. be C. are D. am7. Goodbye …….. A. Nice to meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening8. …… to …… you, Nam. A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she9. Sit ……., please. A. down B. up C. in D. on10. ……… your name ? A. What B. What ” s C. How ” s D. Why ” sFill the blankFill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful1. EI _ HT2. My name _ _ Peter3. TAB _ E4. SCHOOL – B _ G5. TH _ EE6. T _ ank you very much7. Hi, Alice. I _ _ Tommy8. TEACH _ R9. Hello, Mary. How _ _ _ you ? 10. Hi. How _ _ _ you ? Find the honey – Answer the question .

Xem thêm: Bộ Tộc Ăn Thịt Người Ở Rừng Amazon Clip0 Avi Youtube Youtube

Section 2: The teacher is comingPut the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words
Section 3: Smart monkeyPlease help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair MatchingMatch a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.
Section 2: Fill the blankFill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful1. Wh _ t is this?2. Lis _ en to me, please.3. Let”s sing a s _ ng.4. St _ nd up!5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.7. Is this a penc _ l?8. This is _ doll.9. _ ice to meet you.10. No, it is n _ t.Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper
Section 2: Find the honeySection 3: Smart monkeyPlease help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3
Chia sẻ bởi: Lịch thi IOE năm học 2021 – 2022 Lịch thi các vòng chính thức IOE năm 2021 – 2022 Tổng hợp các bài tập về giới từ thi IOE Tài liệu luyện thi Olympic Tiếng Anh Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35 Luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35 Luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp huyện Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 trên mạng Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh (IOE) toàn quốc năm học 2016 – 2017 Kết quả kỳ thi IOE cấp toàn quốc 2017 Bài tập viết lại câu luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 Luyện thi IOE lớp 5 cấp quốc gia Từ vựng ôn thi IOE lớp 3, 4 và 5 Luyện thi IOE lớp 3, 4, 5 200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 5 cấp huyện Tài liệu ôn thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5
Học tập *
Lịch thi IOE năm học 2021 – 2022 4.137 Lịch thi các vòng chính thức IOE năm 2021 – 2022
Kết quả thi IOE cấp Quốc gia năm học 2020 – 2021 546 Cuộc thi tiếng Anh qua mạng Internet
Tổng hợp các bài tập về giới từ thi IOE 1.085 Tài liệu luyện thi Olympic Tiếng Anh
Hệ thống các thuật ngữ toán học bằng tiếng Anh 1.970 126 Thuật ngữ Toán học tiếng Anh cơ bản và nâng cao

The teacher is comingPut the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete wordsSmart monkeyPlease help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10Cool Pair MatchingMatch a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.Fill the blankFill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful1. Wh _ t is this?2. Lis _ en to me, please.3. Let”s sing a s _ ng.4. St _ nd up!5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.7. Is this a penc _ l?8. This is _ doll.9. _ ice to meet you.10. No, it is n _ t.Safe DrivingDefeath the Goal KeeperFind the honeySmart monkeyPlease help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10Chia sẻ bởi: Lịch thi IOE năm học 2021 – 2022 Lịch thi các vòng chính thức IOE năm 2021 – 2022 Tổng hợp các bài tập về giới từ thi IOE Tài liệu luyện thi Olympic Tiếng Anh Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35 Luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35 Luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp huyện Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 trên mạng Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh (IOE) toàn quốc năm học 2016 – 2017 Kết quả kỳ thi IOE cấp toàn quốc 2017 Bài tập viết lại câu luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 Luyện thi IOE lớp 5 cấp quốc gia Từ vựng ôn thi IOE lớp 3, 4 và 5 Luyện thi IOE lớp 3, 4, 5 200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 5 cấp huyện Tài liệu ôn thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5Học tậpThi IOELịch thi IOE năm học 2021 – 2022 4.137 Lịch thi các vòng chính thức IOE năm 2021 – 2022Kết quả thi IOE cấp Quốc gia năm học 2020 – 2021 546 Cuộc thi tiếng Anh qua mạng InternetTổng hợp các bài tập về giới từ thi IOE 1.085 Tài liệu luyện thi Olympic Tiếng AnhHệ thống các thuật ngữ toán học bằng tiếng Anh 1.970 126 Thuật ngữ Toán học tiếng Anh cơ bản và nâng cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.