Xem ngay đáp án kỳ thi TOPIK lần 63 năm 2019

dap an de thi topik lan thu 63

Bạn có biết đáp án kì thi Topik là gì không ?

 

Cũng giống với đề thi TOPIK của các kỳ thi chứng chỉ tiếng Hàn các năm trước, kỳ thi Topik lần thứ 63 diễn ra với các phần thi cụ thể: Topik I có phần thi nghe và đọc. Topik II gồm phần thi nghe, đọc. viết.

1. Đáp án đề thi TOPIK II kỳ 63

– Đáp án phần đọc :[ 1/5 ] : ③④②②③[ 6-10 ] : ①①②④②[ 11-15 ] : ③③②④③[ 16-20 ] : ①④①①③[ 21-25 ] : ④③③④④[ 26-30 ] : ②①②③④[ 31-35 ] : ①①③④②[ 36-40 ] : ①④①②④[ 41-45 ] : ③①②③②[ 46-50 ] : ③②④①①- Đáp án phần nghe :[ 1/5 ] 21313[ 6-10 ] 41221[ 11-15 ] 42313[ 16-20 ] 42342[ 21-25 ] 11313[ 26-30 ] 34334[ 31-35 ] 34424[ 36-40 ] 34441[ 41-45 ] 43313[ 46-50 ] 14212- Đáp án phần viết ( tìm hiểu thêm )Câu 51 :

da an de thi topik lan 63

Đáp án này bạn có biết ?

㉠받은 적이 없습니다/받지 못했습니다

㉡ 기회가 될 것 같습니다 / 기회일 것 같습니다 / 기회가 될지도 모릅니다Câu 52 :㉠ 먹는 것이 좋다 먹어야 한다 / 먹을 필요가 있다㉡ 강해지기 때문이다 / 세지기 때문이다

Câu 53:

dap an ki thi topik lan thu 63 01

최근 한국무역협회의 조사에 따르면 화장품 수출액이 2012 년 12 억 달러 수준에서 năm trước 년 18 억, năm nay 년 41 억 달러까지 이른 것으로 나타났다. 특히 năm trước 년부터 급속히 증가하였는데 이러한 원인은 한류의 인기가 확산되어 한국 미용 산업의 홍보 효과로 이어졌고 그 덕분에 한국산 화장품을 찾는 사람들이 많아진 것으로 보고 있다. 그러나 그 효과가 아시아 지역에 집중 되어 있다는 점은 아쉬운 점이다. 앞으로 수출 지역의 다변화가 필요한 것으로 보인다 .Câu 54 :경쟁 사회가 도래하면서 과거와는 달리 일의 과정보다는 결과만을 강조하는 풍조가 곳곳에서 생겨나고 있다. 이는 비단 기업뿐만 아니라 교육, 예술 등 다양한 분야에 존재한다. 이러한 현상은 경쟁만이 강조되는 사회적 분위기와 무관하지 않다. 경쟁을 부추기는 사회가 되면서 사람들이 과정에 집중하기보다는 결과만을 중시하여 타인과의 소통이나 협력은 소홀히 하고 오로지 경쟁에서 이기는 것에만 관심이 집중되어 있는 것이다 .이러한 이유로 사회는 점점 삭막해지고 일을 하는 과정을 통해 얻을 수 있는 보람이나 의의가 사라져 일에 대한 의욕이 떨어질 뿐만 아니라 쉽게 흥미를 잃게 되는 결과를 초래하게 되었다. 앞으로 이러한 현상이 계속된다면 사회 속에서 상대를 경쟁자로만 인식하게 되어 좋은 결과를 내기 위해 수단과 방법을 가리지 않게 되고 심지어는 불법적인 일조차 서슴치 않는 일이 계속해서 발생할 수 있다 .그렇기 때문에 우리 모두가 이러한 문제의 심각성을 자각하고 결과보다는 일의 과정 속에서 동기와 목적을 얻고 상대를 경쟁자로 여기는 것이 아니라 소통과 협력을 통해 결과를 만들어 낼 때 일에 대한 진정한 의미와 보람을 갖게 될 것이다. 점점 빠르게 변화하는 사회 속에서 과도한 경쟁에서 벗어나 천천히 여유를 가지고 스스로를 돌아볼 때 과정과 결과가 조화를 이루는 사회를 만들어 갈 수 있을 것이다 .

2. Đáp án đề thi TOPIK I lần 63

– Phần đọc :31-35 ④②②①②36-40 ③④③④①41-45 ③①②②②46-50 ①③②③①51-55 ③③③④②56-60 ②④③①③61-65 ④②①①①66-70 ④④②④③- Phần nghe :[ 1/5 ] : 14134[ 6-10 ] : 34233[ 11-15 ] : 42213[ 16-20 ] : 23342

[21-25]: 34121

[ 26-30 ] : 44211 .

Lưu ý: Đây chỉ là những đáp án tham khảo – nhất là phần thi Viết Topik II và không phải đáp án chính thức từ cơ quan tổ chức kỳ thi của Hàn Quốc.  

Trên đây là đáp án kỳ thi TOPIK tiếng Hàn lần thứ 63 do Trung tâm tiếng Hàn SOFL sưu tầm và tổng hợp. Bạn hãy đối chiếu bài làm của mình với đáp án trên nhé! Chúc bạn đạt được số điểm cao trong kỳ thi này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *