[Tổng hợp] 400 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Kế toán chính là một việc làm lưu lại tài liệu bằng cách ghi chép, thu nhận, đảm nhiệm những thông tin về những tình hình kinh tế tài chính của công ty, một tổ chức triển khai, một doanh nghiệp, một cơ quan của nhà nước hay bất kỳ cơ sở kinh doanh thương mại nào đó. Bộ phận kế toán đóng vai trò quan trọng trong nghành quản ký kinh tế tài chính. Những bộ phận quản trị ở từng khoanh vùng phạm vi từ đơn bị nhỏ, cơ quan, doanh nghiệp cho đến những bộ phận lớn hơn. Kế toán chính là sự hình thành, biến hóa và dịch chuyển của gia tài mà người kế toán cần phải nắm được để báo cáo giải trình về kinh tế tài chính của công ty. Bộ phận này sẽ được biểu lộ ở cả hai mặt là gia tài và nguồn vốn trong quy trình hoạt động giải trí của từng đơn vị chức năng. Sau đây, luyenthingoaingu.com sẽ cùng những bạn khám phá về những từ vựng tiếng Trung về chuyên ngành kế toán nhé .

Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán

 • Kế toán công nghiệp 工业会计 gōngyè kuàijì
 • Kế toán giá tiền 成本会计 chéngběnkuàijì
 • Kế toán nhà máy 工厂会计 gōngchǎng kuàijì
 • Kế toán sản xuất 制造会计 zhìzào kuàijì
 • Kế toán trưởng 会计主任 kuàijì zhǔrèn
 • Kế toán 会计 kuàijì
 • Kì kế toán 会计期间 kuàijì qījiān
 • Kiểm soát viên 主管会计 zhǔguǎn kuàijì
 • Kiểm toán trưởng 主计主任 zhǔjì zhǔrèn
 • Năm tài chính 会计年度 kuàijì niándù
 • Người giữ sổ cái 计账员 jìzhàng yuán
 • Người giữ sổ sách 簿计员 bùjì yuán
 • Người quản trị hồ sơ, nhân viên cấp dưới tàng trữ 档案管理员 dǎng ’ àn guǎnlǐ yuán
 • Nhân viên kế toán 会计员 kuàijì yuán
 • Pháp quy kế toán thống kê 主计法规 zhǔjì fǎguī
 • Quy trình kế toán 会计规程 kuàijì guīchéng
 • Thủ quỹ 出纳 chūnà
 • Thủ tục kế toán 会计程序 kuàijì chéngxù
 • Trợ lý kế toán 助理会计 zhùlǐ kuàijì
 • Văn phòng kế toán 单位会计 dānwèi kuà

Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kiểm toán

Cũng như chuyên ngành kế toán ở trên, hai nghành nghề dịch vụ này tương quan trực tiếp đế nhau. Cơ bản, kế toán cũng sẽ phân phối những thông tin về kinh tế tài chính của bất kỳ tổ chức triển khai nào đó trải qua những báo cáo giải trình .
Công việc chính của kiểm toán查帐 / chá zhàng / chính là kiểm tra kế toán. Giống như những việc làm xác định tính đúng mực, độ xác nhận về những báo cáo giải trình tương quan đến kinh tế tài chính mà người kế toán mang thống kê gửi lên .

Chúng ta có thể hiểu theo cách khác đó chính là kiểm kê quá trình thu nhập và đánh giá các bằng chứng liên quan đến những thông tin tài chính để so sánh với các chuẩn mực đã được thiết lập.

 

1
Chủ nhiệm truy thuế kiểm toán
审计主任
shěnjì zhǔrèn
2
Kiểm toán
审计
shěn jì
3
Kiểm toán cuối kỳ
期末审计
qímò shěnjì
4
Kiểm toán đặc biệt quan trọng
特别审计
tèbié shěnjì
5
Kiểm toán định kỳ
定期审计
dìngqí shěnjì
6
Kiểm toán đột xuất
突击检查
tújí jiǎnchá
7
Kiểm toán hàng năm
常年审计
cháng nián shěnjì
8
Kiểm toán lưu động
巡回审计
xúnhuí shěnjì
9
Kiểm toán thuận chiều
顺查
shùnchá
10
Kiểm toán trưởng
审计长
shěnjì zhǎng
11
Kiểm tra điểm
抽查
chōuchá
12
Kiểm tra ngược
逆查
nìchá
13
Kiểm tra theo
跟查
gēnchá
14
Kiểm tra tỉ mỉ
精查
jīng chá
15
Thẩm tra so sánh
复核
fùhé
16
Thanh tra
清查
qīngchá
17
Tiếp tục truy thuế kiểm toán
继续审计
jìxù shěnjì
18
Tìm lỗi
找错
zhǎo cuò
19
Trình tự truy thuế kiểm toán
查帐程序
chá zhàng chéngxù
20
Ý kiến của người truy thuế kiểm toán
查帐人意见
chá zhàng rén yìjiàn
21
Ngày kiểm tra sổ sách
查帐日期
chá zhàng rìqí
22
Chứng nhận kiểm tra sổ sách
查帐证明
chá zhàng zhèng míng
23
Kiểm tra nội bộ
内部核查
nèi bù hé chá
24
Kiểm tra hàng loạt
全部审查
quán bù shěn chá
25
Chứng cứ truy thuế kiểm toán
查帐证据
chá zhàng zhèngjù
26
Thẩm tra so sánh lẫn nhau
相互核对
xiāng hù héduì
27
Thu thập tài liệu
搜集材料
sōují cáiliào

 

Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành về tài khoản

1
Bảng chỉnh sửa và biên tập
编报表
biān bào biǎo
2
Bảng cân đối kế toán
试算表
shì suàn biǎo
3
Bảng so sánh thu chi
收支对照表
shōu zhī duì zhào biǎo
4
Bảng ghi nợ vốn
资产负债表
zīchǎn fù zhài biǎo
5
Bảng ghi tiền tồn dư
库存表
kù cún biǎo
6
Bảng kê khai cụ thể
列单
liè dān
7
Bảng kê khai tăng giảm
损益表
sǔnyì biǎo
8
Bảng kế toán giá tiền
成本计算表
chéng běn jìsuàn biǎo
9
Bảng kết toán của ngân hàng nhà nước
银行结单
yín háng jié dān
10
Bảng khai báo tài vụ
财务报表
cáiwù bào biǎo
11
Bảng lương
工资单
gōng zī dān
12
Bảng nghiên cứu và phân tích tiền lương
工资分析表
gōng zī fēnxī biǎo
13
Bảng phụ lục
附表
fù biǎo
14
Bảng quyết toán
决算表
jué suàn biǎo
15
Bảng quyết toán hợp nhất
合并决算表
hébìng jué suàn biǎo
16
Bảng so sánh
比较表
bǐ jiào biǎo
17
Bảng giao dịch thanh toán tiền
解款单
jiě kuǎn dān
18
Bảng tiền lương
工资表
gōng zī biǎo
19
Bảng tổng hợp hóa đơn, chứng từ
汇总表
huì zǒng biǎo
20
Bảng tổng hợp tiền lương
工资汇总表
gōng zī huì zǒng biǎo
21
Báo cáo việc làm theo ngày
工作日报
gōng zuò rìbào
22
Báo cáo năm
年报
nián bào
23
Báo cáo ngày
日报
rì bào
24
Báo cáo tháng
月报
yuè bào
25
Báo cáo tuần
旬报
xún bào
26
Biểu đồ thống kê
统计图表
tǒngjì túbiǎo
27
Các sổ phụ
转帐簿
zhuǎn zhàng bù
28
Chuyển khoản ( thu hoặc chi )
转帐
zhuǎn zhàng
29
Chuyển sổ nợ
过帐
guò zhàng
30
Ghi chép sổ sách ( kế toán )
簿记
bù jì
31
Ghi khoản thiếu chịu ( của người nào đó ) vào sổ
记某人帐
jì mǒu rén zhàng
32
Ghi một món nợ
记一笔帐
jì yī bǐ zhàng
33
Giấy thông tin nộp tiền
缴款通知单
jiǎo kuǎn tōng zhī dān
34
Hóa đơn ba liên
三联单
sān lián dān
35
Hóa đơn bao tiêu
承销清单
chéng xiāo qīng dān
36
Hóa đơn giao dịch thanh toán nợ
结欠清单
jié qiàn qīng dān
37
Hóa đơn vật tư
用料单
yòng liào dān
38
Kế toán đơn
单式簿记
dān shì bù jì
39
Kế toán kép
复式簿记
fù shì bù jì
40
Kết toán sổ sách
结帐
jié zhàng
41
Khoản mục chi tiết cụ thể
明细科目
míngxì kēmù
42
Khoản mục kế toán
会计科目
kuài jì kēmù
43
Kí hiệu ghi nợ
记帐符号
jì zhàng fúhào
44
Kí hiệu khoản mục
科目符号
kēmù fúhào
45
Một món nợ
一笔帐
yī bǐ zhàng
46
Nhận thông tin tài khoản ( của một người nào đó )
收某人帐
shōu mǒu rén zhàng
47
Nợ đến hạn phải trả
旧欠帐
jiù qiàn zhàng
48
Nợ đọng ( nợ không tịch thu lại được )
倒帐
dào zhàng
49
Phiếu kiểm tra so sánh
对帐单
duì zhàng dān
50
Phiếu lĩnh vật tư
领料单
lǐng liào dān
51
Phụ lục chính
主要附表
zhǔyào fù biǎo
52
Sổ cái
总帐
zǒng zhàng
53
Sổ cái
总分类帐
zǒng fēnlèi zhàng
54
Sổ cái
主帐簿
zhǔ zhàng bù
55
Sổ cái chi phí sản xuất
制造费用帐
zhìzào fèiyòng zhàng
56
Sổ cái chi tiết cụ thể
细分类帐 xì
fēnlèi zhàng
57
Sổ cái cổ đông
股东帐
gǔ dōng zhàng
58
Sổ cái giá tiền
成本分类帐
chéng běn fēnlèi zhàng
59
Sổ cái nguyên vật liệu
原料分类帐
yuán liào fēnlèi zhàng
60
Sổ cái nhập hàng
进货分类帐
jìnhuò fēnlèi zhàng
61
Sổ cái gia tài
财产分类帐
cái chǎn fēnlèi zhàng
62
Sổ CP
股票簿
gǔ piào bù
63
Sổ đăng kí
登记簿
dēngjì bù
64
Sổ đăng kí chứng từ
票据登记簿
piàojù dēngjì bù
65
Sổ đăng kí CP
股票登记簿
gǔpiào dēngjì bù
66
Sổ đen
假帐
jiǎ zhàng
67
Sổ ghi hàng mua trả lại
购货退出簿
gòu huò tuìchū bù
68
Sổ giấy rời
活页簿
huó yè bù
69
Sổ gốc
原始帐簿
yuán shǐ zhàng bù
70
Sổ gửi bán ( kí gửi )
寄销簿
jì xiāo bù
71
Số hiệu chứng từ thanh toán giao dịch
传票编号
chuán piào biān hào
72
Số hiệu hoạt động giải trí
活动编号
huó dòng biān hào
73
Số hiệu khoản mục
科目编号
kēmù biān hào
74
Số hiệu thông tin tài khoản ( khoản mục )
科目代号
kēmù dài hào
75
Sổ hóa đơn, sổ biên lai
票据簿
piào jù bù
76
Sổ kế toán ghi nhớ
备查帐
bèi chá zhàng
77
Sổ kế toán ghi nhớ
备查簿
bèi chá bù
78
Sổ lưu giữ sản phẩm & hàng hóa
存货簿
cún huò bù
79
Sổ mua hàng
购买簿
gòu mǎi bù
80
Sổ nhận mua CP
认股簿
rèn gǔ bù
81
Sổ nhập hàng
进货簿
jìn huò bù
82
Sổ nhật kí
日记簿
rìjì bù
83
Sổ nhật kí kế toán
流水帐
liú shuǐ zhàng
84
Sổ nhật kí tiền mặt
现金日记簿
xiàn jīn rìjì bù
85
Sổ sách kế toán sản phẩm & hàng hóa
商品帐
shāng pǐn zhàng
86
Sổ thu chi tiền mặt
现金帐
xiàn jīn zhàng
87
Tài khoản cá thể
人名帐
rén míng zhàng
88
Tài khoản của người mua
客户帐
kèhù zhàng
89
Tài khoản đáng ngờ
坏帐
huài zhàng
90
Tài khoản đáng an toàn và đáng tin cậy
可靠帐
kěkào zhàng
91
Tài khoản doanh nghiệp
营业帐户
yíngyè zhànghù
92
Tài khoản ghi tạm
暂计帐
zhàn jì zhàng
93
Tài khoản giá tiền
成本帐户
chéng běn zhànghù
94
Tài khoản hoán chuyển
转换帐
zhuǎn huàn zhàng
95
Tài khoản hỗn hợp
混合帐户
hùnhé zhànghù
96
Tài khoản phụ
辅助帐
fǔ zhù zhàng
97
Tài khoản tạm ghi
暂计帐户
zhàn jì zhànghù
98
Tài khoản vãng lai
往来帐户
wǎnglái zhànghù
99
Tập ngân phiếu
支票簿
zhī piào bù
100
Tên thông tin tài khoản
帐户名称
zhànghù míngchēng
101
Vào thông tin tài khoản
登帐
dēng zhàng

 

Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kết toán

1
Bàn dự thảo dự trù
预算草案
yù suàn cǎo ’ àn
2
Bảo lưu quyền được sửa sai
保留改错权
bǎoliú gǎi cuò quán
3
Cách thức chi
支付手段
zhīfù shǒu duàn
4
Cấp
直票
zhí piào
5
Chi

zhī
6
Chi tiêu hàng năm
岁出
suì chū
7
Chi tiêu ngoài định mức
额外支出
éwài zhī chū
8
Chi trội
浮支
fú zhī
9
Chi trừ dần ( tọa chi )
坐支
zuò zhī
10
Chiết khấu, khấu hao
折耗
shé hào
11
Chủ nợ
债权
zhài quán
12
Chuẩn bị dự trù
预算法
yù suàn fǎ
13
Chương mục chưa triển khai xong
未清帐
wèi qīng zhàng
14
Chuyển khoản ( bát chi )
拨支
bō zhī
15
Dự chi
预付
yù fù
16
Dự toán nhà nước
国家预算
guó jiā yù suàn
17
Dự toán trong thời điểm tạm thời
临时预算
lín shí yù suàn
18
Dự toán vượt mức
超出预算
chāo chū yù suàn
19
Ghi sót
漏记
lòu jì
20
Giá trị còn lại
净值
jìng zhí
21
Giảm bớt dự trù
追减预算
zhuī jiǎn yù suàn
22
Hao hụt ở kho
仓耗
cāng hào
23
Kết toán tài vụ
财务结算
cái wù jié suàn
24
Khai man, báo cáo giải trình láo
虚报
xū bào
25
Khấu tạm chi lương
扣借支
kòu jiè zhī
26
Khoản chi đặc biệt quan trọng
非常支出
fēi cháng zhīchū
27
Khoản dư của kỳ trước
上期结余
shàng qí jiéyú
28
Khoản lãi được kiểm kê
盘盈
pán yíng
29
Khoản mục dự trù
编预算科目
biān yù suàn kēmù
30
Khoản mục lộn xộn
混乱帐目
hǔn luàn zhàng mù
31
Khoản mục vào sai
入错科目
rù cuò kēmù
32
Khoản nợ đến kì trả
到期负债
dào qí fù zhài
33
Khoản nợ lê dài
递延负债
dì yán fù zhài
34
Khoản nợ không có lãi
无息债务
wú xí zhài wù
35
Khoản nợ lưu động
流动负债
liú dòng fù zhài
36
Khoản thu nhập
收益
shōu yì
37
Khoản thu nhập bán hàng
销售收益
xiāo shòu shōu yì
38
Khoản thu nhập tài vụ
财务收益
cáiwù shōu yì
39
Khoản thu nhập từ bất động sản
地产收益
dì chǎn shōu yì
40
Khoản thu nhập từ kinh doanh
营业收益
yíng yè shōu yì
41
Khoản thu nhập từ lãi
纯收益
chún shōu yì
42
Khoản thu nhập từ ròng
利息收益
lìxí shōu yì
43
Khoản thu nhập từ vốn
资本收益
zīběn shōu yì
44
Không tương thích
不符
bù fú
45
Lãi ( cống phẩm )
利息
lì xí
46
Lãi giả lỗ thật
虚抬利益
xū tái lìyì
47
Lãi ròng
纯利
chún lì
48
Làm giả biên lai
伪造单据
wèizào dānjù
49
Lãng phí
浪费
làng fèi
50
Lập số giả
做假帐
zuò jiǎ zhàng
51
Lệnh chi
支付命令

zhī fù mìng lìng

52
Liệt kê nhầm
误列
wù liè
53
Lỗ lãi
损益
sǔn yì
54
Lỗ lãi ở thời kì sau
本期损益
běn qí sǔnyì
55
Lỗ lãi ở thời kì trước
前期损益
qiánqí sǔnyì
56
Lỗ vốn
蚀本
shí běn
67
Lợi nhuận
利润
lì rùn
58
Mắc nợ
负债
fù zhài
59
Món nợ
债务
zhài wù
60
Mức tiêu tốn
支出额
zhī chū é
61
Phá sản
破产
pò chǎn
62
Phần lãi gộp
毛利
máo lì
63
Sai số
数字颠倒
shùzì diān dǎo
64
Sai sót kỹ thuật
技术错误
jìshù cuò wù
65
Sai sót trong ghi chép
记录错误
jìlù cuòwù
66
Sai sót về giám sát
计算错误
jìsuàn cuò wù
67
Số dư
余额
yú’é
68
Số dự trù thu nhập năm
岁入预算数
suìrù yù suàn shù
69
Số phân phối thu nhập năm
岁入分配数
suìrù fēnpèi shù
70
Sổ sách có sai sót
错帐
cuò zhàng
71
Số thâm hụt
赤字
chì zì
72
Sự ghi chép sai sự thực
失实记录
shī shí jì lù
73
Sửa chữa sai sót
冲销错误
chōng xiāo cuò wù
74
Tạm ứng lương
借支
jiè zhī
75
Tăng giá trị tiền vốn
资产增值
zī chǎn zēng zhí
76
Tăng thêm dự trù
追加预算
zhuī jiā yù suàn
77
Tăng và giảm dự trù
追加减预算
zhuī jiā jiǎn yù suàn
78
Thu nhập
收入
shōu rù
79
Thu nhập không bình thường
非常收入
fēi cháng shōu rù
80
Thu nhập năm
岁入
suì rù
81
Thu nhập ngoài doanh nghiệp ( kinh doanh )
营业外收入
yíngyè wài shōurù
82
Thu nhập ngoại ngạch
额外收入
éwài shōu rù
83
Thu nhập phi thuế quan ( không phải nộp thuế )
非税收收入
fēi shuì shōu shōurù
84
Thu nhập từ bán hàng
销货收入
xiāo huò shōu rù
85
Thu nhập từ tiền hoa hồng
佣金收入
yōng jīn shōu rù
86
Thu nhập từ tiền lãi
利息收入
lìxí shōurù
87
Tích lũy đặc biệt quan trọng
特别公积
tèbié gōng jī
88
Tích lũy theo pháp định
法定公积
fǎdìng gōng jī
89
Tìm cách ăn bớt
从中揩油
cóng zhōng kāiyóu
90
Tính toán nhầm
误算
wù suàn
91
Tổn thất do đình chỉ sản xuất
停业损失
tíngyè sǔn shī
92
Tổn thất được xác lập
盘损
pán sǔn
93
Tổn thất tính gộp
毛损
máo sǔn
94
Trích bù lỗ lãi
盈亏拨补
yíng kuī bō bǔ
95
Vết sửa
涂改痕迹
túgǎi hénjī
96
Vứt bỏ
刮擦
guā cā
97
Xóa bằng thuốc tẩy xóa
药水擦改
yào shuǐ cā gǎi

 

Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành lương bổng phúc lợi

1
Bậc lương
工资等级
gōng zī děng jí
2
Hạ thấp mức lương
减低工资
jiǎndī gōng zī
3
Lương và tiền lương
红利工资
hónglì gōng zī
4
Nâng cao mức lương
提高工资
tígāo gōng zī
5
Phong tỏa tiền lương
工资冻结
gōng zī dòng jié
6
Phúc lợi
福利
fú lì
7
Phúc lợi của nhân viên cấp dưới
员工福利
yuán gōng fúlì
8
Sai biệt về tiền lương
工资差额
gōng zī chā ’ é
9
Thưởng chuyên cần
全勤奖
quán qín jiǎng
10
Thưởng vuợt kế hoạch
超产奖
chāo chǎn jiǎng
11
Tiền lương tăng ca
加班工资
jiābān gōng zī
12
Tiền trợ cấp
津贴
jīn tiē
13
Tiền trợ cấp chức vụ
职务津贴
zhíwù jīntiē
14
Tiền trợ cấp đi công tác làm việc
出差补贴
chū chāi bǔtiē
15
Tiền trợ cấp ngoại ngạch
额外津贴
éwài jīn tiē
16
Tiền trợ cấp về nhà hàng
伙食补贴
huǒ shí bǔtiē
17
Tiền trợ cấp về giáo dục
教育津贴
jiào yù jīntiē
18
Tiền trợ cấp về nhà ở
房帖
fáng tiē
19
Trợ cấp chữa bệnh
医疗补助
yī liáo bǔ zhù
20
Trợ cấp sinh đẻ
生育补助
shēng yù bǔ zhù

Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành giá thành

1
Giá gốc
原始成本
yuánshǐ chéng běn
2
Giá thành trung bình
平均成本
píngjūn chéng běn
3
Giá thành bộ phận
分部成本
fēn bù chéng běn
4
Giá thành đa phần
主要成本
zhǔyào chéng běn
5
Giá thành đơn vị chức năng
单位成本
dānwèi chéng běn
6
Giá thành dự trù
预计成本
yùjì chéng běn
7
Giá thành gián tiếp
间接成本
jiànjiē chéng běn
8
Giá thành lắp ráp
装配成本
zhuāng pèi chéng běn
9
Giá thành nguyên vật liệu
原料成本
yuánliào chéng běn
10
Giá thành tái gia công
再加工成本
zài jiā gōng chéng běn
11
Giá thành tái phân phối
再分配成本
zài fēnpèi chéng běn
12
Giá thành theo lô
分批成本
fēn pī chéng běn
13
Giá thành thực tiễn
实际成本
shí jì chéng běn
14
Giá thành trực tiếp
直接成本
zhíjiē chéng běn
15
Giá luân chuyển tiêu dùng
运销成本
yùnxiāo chéng běn
16
Phí tổn gia công
分步成本
fēn bù chéng běn
17
Phí tổn tách khoản
分摊成本
fēntān chéng běn
18
Phí tổn sửa chữa thay thế
重置成本
chóng zhì chéng běn
19
Tổng giá thành
总成本
zǒng chéng běn

Từ vựng tiếng Trung chủ đề khoản tiền

1
Tiền gửi ( ngân hàng nhà nước )
存款
cún kuǎn
2
Kinh phí ngân sách
拨款
bō kuǎn
3
Khoản tiền cho vay
贷款
dài kuǎn
4
Khoản tiền thu hộ
代收款
dài shōu kuǎn
5
Khoản tiền trù bị
筹备款
chóu bèi kuǎn
6
Khoản tiền tạm thu
暂收款
zhàn shōu kuǎn
7
Chi tiêu kinh tế tài chính
财政拨款
cái zhèng bō kuǎn
8
Trả tiền trợ cấp
补贴付款
bǔtiē fù kuǎn
9
Tiền mặt trong kho ( tiền gởi )
专户存款
zhuān hù cún kuǎn
10
Khoản thu kê khai giả
伪应收款
wèi yīng shōu kuǎn
11
Khoản tiền vay tuần hòan
循环贷款
xún huán dàikuǎn
12
Khoản tiền nên trả
应付帐款
yìngfù zhàng kuǎn
13
Khoản tiền nên thu
应收帐款
yīng shōu zhàng kuǎn
14
Khoản nợ thu ngay
催收帐款
cuī shōu zhàng kuǎn
15
Lương đúp
兼薪
jiān xīn
16
Lương cơ bản
底薪
dǐ xīn
17
Nửa lương
半薪
bàn xīn
18
Lương đúp
双薪
shuāng xīn
19
Tiền thuê
租金
zū jīn
20
Tiền mặt
现金
xiàn jīn
21
Tiền đặt cọc
押金
yā jīn
22
Tiền dự trữ
公积金
gōng jī jīn
23
Tiền chu chuyển
周转金
zhōu zhuǎn jīn
24
Tiền công ích
公益金
gōng yì jīn
25
Tiền lẻ
零用金
líng yòng jīn
26
Tiền trợ cấp
补助金
bǔ zhù jīn
27
Tiền trợ cấp thôi việc
退职金
tuì zhí jīn
28
Tiền phạt vì nộp chậm
滞纳金
zhì nà jīn
29
Quĩ đặc biệt quan trọng
特种基金
tèzhǒng jījīn
30
Quĩ tiền lương
工资基金
gōng zī jījīn
31
Tiền vốn hiện có
现存资金
xiàn cún zījīn
32
Tiền lương ứng trước
预支薪金
yùzhī xīn jīn
33
Hoa hồng thu nợ
收帐佣金
shōu zhàng yōng jīn
34
Tiền bảo hiểm
保险金
bǎo xiǎn jīn
35
Tiền phúc lợi
福利金
fúlì jīn
36
Tiền gửi tiết kiệm chi phí
储蓄金
chú xù jīn
37
Tiền ký quĩ
存入保证金
cún rù bǎo zhèng jīn
38
Tiền cứu trợ khẩn cấp
紧急救济金
jǐnjí jiùjì jīn
39
Lương hưu
退休金
tuì xiū jīn
40
Hội phí
会费
huì fèi
41
giá thành phụ, tiền tiêu vặt
杂费
zá fèi
42
Chi tiêu do nhà nước cung ứng
公费
gōng fèi
43
Chi tiêu tổ chức triển khai
开办费
kāi bàn fèi
44
Ngân sách chi tiêu tiếp xúc
交际费
jiāo jì fèi
45
giá thành quảng cáo
广告费
guǎng gào fèi
46
Ngân sách chi tiêu điện nước
水电费
shuǐ diàn fèi
47
giá thành luân chuyển
运输费
yùn shū fèi
48
Chi tiêu đóng gói
包装费
bāo zhuāng fèi
49
Ngân sách chi tiêu dữ gìn và bảo vệ
寄存费
jìcún fèi
50
Phụ cấp thôi việc
遣散费
qiǎn sàn fèi
51
Phụ cấp thao tác
办公费
bàn gōng fèi
52
Phụ cấp xe cộ
车马费
chē mǎ fèi
53
Tiền sách báo
书报费
shū bào fèi
54
Phí trùng tu bảo trì
维持费
wéi chí fèi
55
Tiền quần áo
服装费
fú zhuāng fèi
56
Tiền trợ cấp mái ấm gia đình
安家费
ānjiā fèi
57
Tiền lưu trú
驻留费
zhù liú fèi
58
Tiền phúc lợi
福利费
fúlì fèi
59
Sinh hoạt phí
生活费
shēnghuófèi
60
Tiền làm thêm ca
加班费
jiābān fèi
61
Lệ phí thủ tục
手续费
shǒuxù fèi
62
Phí tổn trù bị
起动费
qǐdòng fèi
63
Chi tiêu trong thời điểm tạm thời
临时费
línshí fèi
64
giá thành tiếp tục
经常费
jīngcháng fèi
65
giá thành sản xuất
制造费用
zhìzào fèiyòng
66
Kinh phí lâu bền hơn
恒久经费
héngjiǔ jīngfèi
67
Ngân sách chi tiêu về nhân sự
人事费用
rénshì fèiyòng
68
Phí tổn truy thuế kiểm toán
查帐费用
chá zhàng fèiyòng
69
Nhận kinh phí đầu tư ứng trước
预领经费
yù lǐng jīngfèi
70
Kinh phí hằng năm
岁定经费
suì dìng jīngfèi
71
Phí tổn trả lại hàng
退货费用
tuìhuò fèiyòng
72
giá thành tiền lãi
利息费用
lìxí fèiyòng
73
Ngân sách chi tiêu nhiệm vụ
业务费用
yèwù fèiyòng
74
Chi tiêu quản trị
管理费用
guǎnlǐ fèiyòng
75
Ngân sách chi tiêu quảng cáo
推广费用
tuīguǎng fèiyòng
76
giá thành phụ
附加费用
fùjiā fèiyòng
77
Công tác phí hàng ngày
每日出差费
měi rì chūchāi fèi
78
Tiền trợ cấp hoạt động và sinh hoạt
生活补助费
shēnghuó bǔzhù fèi
79
Tiền trợ cấp hiếu hỉ
婚丧补助费
hūn sāng bǔzhù fèi
80
Chi tiêu quản lí tư liệu
材料管理费
cáiliào guǎnlǐ fèi
81
Chi tiêu trùng tu bảo trì xí nghiệp sản xuất
工厂维持费
gōngchǎng wéichí fèi
82
Chi tiêu phân bổ
摊派费用
tānpài fèiyòng

Từ vựng tiếng Trung chủ đề những số lượng

1
Số lẻ
零数
líng shù
2
Số thập phân
小数
xiǎoshù
3
Số chẵn
整数
zhěngshù
4
Số không
无数字
wú shùzì
5
Hàng đơn vị chức năng
个位
gè wèi
6
Hàng chục
十位
shí wèi
7
Hàng trăm
百位
bǎi wèi
8
Hàng ngàn
千位
qiān wèi
9
4,3 ( không chia hết )
四点三 ( 除不尽 )
sì diǎn sān ( chú bù jìn )
10
Tỉ lệ Tỷ Lệ
百分比
bǎifēnbǐ
11
Hệ thập phân
十进制
shíjìnzhì
12
Phép thập lục tiến
十六进制
shíliù jìn zhì
13
Làm tròn số
四舍五入
sìshěwǔrù
14
Triệt tiêu lẫn nhau
相互抵消
Xiānghù dǐxiāo
15
Thiếu 5 đồng
少五元钱
shǎo wǔ yuán qián
Vậy là chúng mình đã biết thêm từ vựng của một chuyên ngành nữa rồi này ? Hãy học thật kỹ những từ vựng này trước để bổ trợ kỹ năng và kiến thức vào vốn từ vựng tiếng Trung của mình nha !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *