trung tâm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Ershon giờ hiện ” cư ngụ ” ở Trung tâm cải tạo nhân cách liên bang Palomino ở Florida.

Ershon now resides in Palomino Federal Correctional Facility in Florida.

OpenSubtitles2018. v3

Nhà chúng tôi đã trở thành một trung tâm tiếp rước nhiều diễn giả lưu động.

Our home became a sort of hospitality center for many traveling speakers.

jw2019

Thời Rajah Humabon, khu vực này đã trở thành một trung tâm thương mại quan trọng.

During Humabon’s reign, the region had become an important trading center.

WikiMatrix

Trung tâm của mê cung.

The center of the maze.

OpenSubtitles2018. v3

Khoảng trước 16 giờ một chút, Ney để ý thấy một sự di tản ở trung tâm của Wellington.

A little before 16:00, Ney noted an apparent exodus from Wellington’s centre.

WikiMatrix

Bạn sẽ tiến tới trong một trung tâm của một ngôi sao… ở giữa một hành tinh.

You’ll wind up in a middle of a star… wind up in the middle of a planet.

QED

Trung tâm hành chính của đô thị này là làng Hattfjelldal.

The administrative centre of the municipality is the village of Hattfjelldal.

WikiMatrix

Một số trung tâm mua sắm lớn nằm ở Roseville, bao gồm Rosedale Centre và Har Mar Mall.

Several major shopping centers are in Roseville, including Rosedale Center and the Har Mar Mall.

WikiMatrix

Trung tâm hành chính là Irkutsk.

The main regular destination is Irkutsk.

WikiMatrix

Bức này, tuy nhiên, ở trung tâm Anh ,Colombia nơi tôi đã chụp .

This one, however, is in central British Columbia where I photographed it.

ted2019

Không có ngài là trung tâm thì chẳng có cuốn sách nào cả.

There is no book without you at the center of it.

OpenSubtitles2018. v3

Giám sát 1, đây là trung tâm.

Survey 1, this is Hub.

OpenSubtitles2018. v3

Trực chỉ những trung tâm tiêu thụ hàng đầu thế giới, như Dubai.

Headed for the world’s major hubs of consumption, such as Dubai.

OpenSubtitles2018. v3

Steenwijk là trung tâm kinh tế và hành chính của khu vực.

Steenwijk is the economic and administrative centre of the region.

WikiMatrix

Action Center là một trung tâm thông báo được đi kèm với Windows Phone 8.1, Windows 10 và Windows 10 Mobile.

Action Center is a notification center included with Windows Phone 8.1, Windows 10 and Windows 10 Mobile.

WikiMatrix

Trung tâm xem xét quảng cáo của bạn hiện đã được bật.

Your Ad review centre is now enabled.

support.google

Hàng chục ngàn người đang trú ẩn ở các trung tâm di tản .

Tens of thousands of people are now living in evacuation centres .

EVBNews

trung tâm vườn có một quán café và quán ăn.

In the hall there’s a café and bar.

WikiMatrix

Đó là trung tâm của Giáo hội Moravian, Unitas Fratrum, trong tiếng Đức Brüder-Unität hoặc Brüdergemeine.

It is the center of the worldwide Moravian Church, the Unitas Fratrum, in German Brüder-Unität or Brüdergemeine.

WikiMatrix

Anh ấy là cố vấn tại một công ty an ninh trong trung tâm.

He’s a consultant at a security firm downtown.

OpenSubtitles2018. v3

Trung tâm trợ giúp Google Doanh nghiệp của tôi

Google My Business help centre

support.google

Carlos nhấn bắn mà mất có thể có thêm một ống kính ở trung tâm

Carlos hit the shot that takes maybe had an extra lens in the center

QED

Ông ấy vừa mở một trung tâm cho những bé gái bướng bỉnh.

He’s just opened a home for wayward girls.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta phải tấn công từ điểm trung tâm.

We have to attack it from a central point,

OpenSubtitles2018. v3

Nơi đây cũng là nơi mà trung tâm di tản đã thu thập các bức ảnh.

This happened to also be a place in the town where the evacuation center was collecting the photos.

QED

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.