8 từ vựng IELTS chủ đề Movies

Movie là một trong những chủ đề quan trọng so với riêng kĩ năng Speaking, một đặc thù khá không dễ chịu của chủ đề này là vốn từ vựng không dễ khám phá, khá khó dùng chuẩn và khá là “ đặc biệt quan trọng ”. ( Có không ít từ chỉ sinh ra để nói về phim và chỉ nên dùng để tả phim ). Với những chủ đề lớn khác như People và Place, mọi người hoàn toàn có thể dùng chung khá nhiều từ ví dụ như stunning, gorgeous, etc. nhưng với riêng Movies thì không hẳn. Vì vậy việc học từ với topic này chưa khi nào là thuận tiện .

1. CGI

Nghĩa: Computer-generated imagery.

Ví dụ: “Jurassic Park” may not be the best sci-fi movie, but we can’t help but applaud its truly brilliant CGI.

— —

2. Film adaptation

Nghĩa: A film has been made from a novel.

Ví dụ: The film adaptation of “Murder on the orient express” was both academically and commercially successful thanks to its amazing characters.

— —

3. Rave ra mắt

Nghĩa: Extremely positive reviews.

Ví dụ: “The shape of water” is one of the very few movie receiving rave reviews from both fans and critics.

— —

4. Original

Nghĩa: Not the same as anything or anyone else and therefore special and interesting.

Ví dụ: Disney Pixar is widely considered a legend in the film industry for their amazing, original works of art.

— —

5. Twist

Nghĩa: A surprising, important change in the plot.

Ví dụ: The thing that set “Coco” apart is the mind-blowing twist in the plot towards the end of the film.

— —

6. Thought-provoking

Nghĩa: (A book or a film) contains interesting ideas that make people think seriously.

Ví dụ: This is an entertaining yet thought-provoking animated movie. I didn’t think I would enjoy it that much.

— —

7. Spin-off

Nghĩa: A film that develops from another more important (and often more well-known) film or series.

Ví dụ: I had high expectations for “Fantastic beast and where to find them” but turns out it just a mediocre spin-off.

— —

8. Star-studded

Nghĩa: If a film or a show is star-studded, there are a lot of famous people in it.

Ví dụ: 5 years after the remarkable success of the first film, they released another star-studded sequel.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *