Tổng hợp từ vựng lớp 10 (Vocabulary) – Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 10>

UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF……….

Một ngày trong cuộc sống của….

– daily routine / ˈdeɪli ruːˈtiːn / ( n ) : thói quen hằng ngày, việc làm hằng ngày

– bank /bæηk/ (n): bờ

– boil / bɔil / ( v ) : luộc, đun sôi ( nước )- plough / plau / ( v ) : cày ( ruộng )- harrow / ‘ hærou / ( v ) : bừa ( ruộng )- plot of land ( exp ) : thửa ruộng- fellow peasant / ˈfeləʊ ˈpeznt / ( exp ) : bạn nông dân- lead / led / ( v ) : dẫn, dắt ( trâu )- buffalo / ‘ bʌfəlou / ( n ) : con trâu- field / fi : ld / ( n ) : đồng ruộng, cánh đồng- pump / pʌmp / ( v ) : bơm ( nước )- chat / t ∫ æt / ( v ) = talk in a friendly way : trò chuyện phím, tán gẫu- crop / krɔp / ( n ) : vụ, mùa- do the transplanting / træns ‘ plɑ : ntin / ( exp ) : cấy ( lúa )- be contented with / kən ‘ tentid / ( exp ) = be satisfied with / ‘ sætisfaid / ( exp ) : hài lòng- go off = ring ( v ) : reo leo, reng lên ( chuông )- get ready / get ‘ redi / = prepare / pri’pe ə / ( v ) : chuẩn bị sẵn sàng- be disappointed with / disə ‘ pɔint / ( exp ) : tuyệt vọng- be interested in / ‘ intristid / ( exp ) : thú vị, chăm sóc- local tobacco / ‘ loukəl tə ‘ bækou / ( n ) : thuốc lào- cue / kju : / ( n ) : sự gợi ý, lời ám chỉ- alarm / ə ‘ lɑ : m / ( n ) = alarm clock : đồng hồ đeo tay báo thức- break / breik / ( n ) : sự nghỉ- take an hour’s rest : nghỉ ngơi 1 tiếng- take a short rest ( exp ) : nghỉ ngơi ngắn- neighbor / ‘ neibə / ( n ) : người láng giềng- option / ‘ ɔp ∫ n / ( n ) : sự lựa chọn, quyền lựa chọn- go and see ( exp ) = visit / ‘ vizit / ( v ) : viếng thăm- occupation /, ɒkjʊ ‘ pei ∫ n / ( n ) = job / dʒɔb / ( n ) : nghề nghiệp, việc làm

 

UNIT 2: SCHOOL TALKS

Những buổi nói chuyện ở trường

– international / ˌɪntəˈnæʃnəl / ( a ) : thuộc về quốc tế- semester / sɪˈmestə ( r ) / ( n ) : học kỳ- flat / flæt / ( n ) : căn hộ chung cư cao cấp- narrow / ˈnærəʊ / ( a ) : eo hẹp

– occasion / əˈkeɪʒn / ( n ) : dịp- corner shop / ˈkɔːnə ʃɒp / ( n.phr ) : shop ở góc phố- marital status / ˌmærɪtl ˈsteɪtəs / ( n.phr ) : thực trạng hôn nhân gia đình- stuck / stʌk / ( a ) : bị tắt, bị kẹt- occupation / ˌɒkjuˈpeɪʃn / ( n ) : nghề nghiệp- attitude / ˈætɪtjuːd / ( n ) : thái độ- applicable / əˈplɪkəbl / ( a ) : hoàn toàn có thể vận dụng- opinion / əˈpɪnjən / ( n ) : quan điểm- profession / prəˈfeʃn / ( n ) : nghề nghiệp- marvellous / ˈmɑːvələs / ( a ) : kỳ lạ, kỳ diệu- nervous / ˈnɜːvəs / ( a ) : lo ngại- awful / ˈɔːfl / ( a ) : dễ sợ, kinh khủng- improve / ɪmˈpruːv / ( v ) : cải tổ, nâng cấp cải tiến- headache / ˈhedeɪk / ( n ) : đau đầu- consider / kənˈsɪdə ( r ) / ( v ) : xem xét- backache / ˈbækeɪk / ( n ) : đau sống lưng- threaten / ˈθretn / ( v ) : sợ hãi- toothache / ˈtuːθeɪk / ( n ) : đau răng- situation / ˌsɪtʃuˈeɪʃn / ( n ) : trường hợp, thực trạng

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND

Lí lịch con người

– training / ‘ treiniη / ( n ) : đào tạo và giảng dạy- general education / ‘ dʒenərəl, edju : ‘ kei ∫ n / ( n ) : giáo dục phổ thông- strong-willed / ‘ strɔη ‘ wild / ( a ) : ý chí can đảm và mạnh mẽ- ambitious / æm ‘ bi ∫ əs / ( a ) : khát vọng lớn- intelligent / in’telid ʒənt / ( a ) : mưu trí- brilliant / ‘ briljənt / ( a ) : sáng láng- humane / hju : ‘ mein / ( a ) : nhân đạo- mature / mə ‘ tjuə / ( a ) : chín chắn, trưởng thành- harbour / ‘ hɑ : bə / ( v ) : nuôi dưỡng ( trong tâm lý )- background / ‘ bækgraund / ( n ) : toàn cảnh- career / kə ‘ riə / ( n ) : sự nghiệp- abroad / ə ‘ brɔ : d / ( adv ) : quốc tế- appearance / ə ‘ piərəns / ( n ) : vẻ bên ngoài- private tutor / ‘ praivit ‘ tju : tə / ( n ) : gia sư- interrupt /, intə ‘ rʌpt / ( v ) : gián đọan- primary school ( n ) : trường tiểu học ( từ lớp 1 – 5 )- realise / ‘ riəlaiz / ( v ) : nhận ra- secondary school ( n ) : trường trung học ( từ lớp 6 – 12 )- schoolwork / ˈskuːlwɜːk / ( n ) : việc làm ở trường

– a degree / di’gri / in Physics : bằng cử nhân ngành vật Lý- favorite / ‘ feivərit / ( a ) : ưa thích- with flying / ‘ flaiiη / colours : xuất sắc, hạng ưu- foreign / ‘ fɔrin / language ( n ) : ngoại ngữ- architecture / ‘ ɑ : kitekt ∫ ə / ( n ) : kiến trúc- from then on : từ đó trở đi- a PhD /, pi : eit ∫ ‘ di : / ( n ) : bằng tiến sỹ- tragic / ‘ trædʒik / ( a ) : bi thảm- take up / teik / ( v ) : đảm nhiệm- office worker / ‘ ɔfis ‘ wə : k / ( n ) : nhân viên cấp dưới văn phòng- obtain / əb ‘ tein / ( v ) : giành được, nhận- professor / prə ‘ fesə / ( n ) : giáo sư- education /, edju : ‘ kei ∫ n / ( n ) : sự giáo dục- to be awarded / ə, wɔ : ‘ did / : được trao giải- determine / di’t ə : min / ( v ) : xác lập- experience / iks’pi əriəns / ( n ) : điều đã trải qua- ease / i : z / ( v ) : giảm nhẹ, vơi bớt- founding / ‘ faundliη / ( n ) : sự xây dựng- humanitarian / hju :, mæni ‘ teəriən / ( a ) : nhân đạo- C.V ( n ) : bản sơ yếu lí lịch

– attend / ə ‘ tend / ( v ) : tham gia, xuất hiện- previous / ‘ pri : viəs / ( a ) : trước đây- tourist guide / ˈtʊərɪst ɡaɪd / ( n ) : hướng dẫn viên du lịch du lịch- telephonist / ti’lef ənist / ( n ) : người trực điện thoại cảm ứng- cue / kju : / ( n ) : gợi ý- travel agency / ‘ trævl ‘ eidʒənsi / ( n ) : văn phòng du lịch- unemployed /, ʌnim ‘ plɔid / ( a ) : thất nghiệp

UNIT 4: SPECIAL EDUCATION

Giáo dục đặc biệt

– list / list / ( n ) : list- blind / blaind / ( n ) : mù- deaf / def / ( n ) : điếc- mute / mju : t / ( n ) : câm- alphabet / ‘ ælfəbit / ( n ) : bảng vần âm- work out / wə : k, aut / ( v ) : tìm ra- message / ‘ mesidʒ / ( n ) : thông điệp- doubt / daut / ( n ) : sự hoài nghi- special / ‘ spe ∫ l / ( a ) : đặc biệt quan trọng- disabled / dis’eibld / ( a ) : tàn tật- dumb / dʌm / ( a ) : câm- mentally / ‘ mentəli / ( adv ) : về mặt ý thức- retarded / ri’t ɑ : did / ( a ) : chậm tăng trưởng- prevent sb from doing sth ( exp ) : ngăn cản ai làm gì

– proper / ‘ prɔpə / ( a ) : thích đáng- schooling / ‘ sku : liη / ( n ) : sự giáo dục ở nhà trường- opposition /, ɔpə ‘ zi ∫ n / ( n ) : sự phản đối- gradually / ‘ grædʒuəli / ( adv ) : từ từ- arrive / ə ‘ raiv / ( v ) : đến- make great efforts to do sth / greit, ‘ efət / ( exp ) : nỗ lực rất nhiều để làm gì- time – comsuming / ‘ taim kən ‘ sju : miη / ( a ) : tốn thời hạn- raise / reiz / ( v ) : nâng, giơ- open up / ‘ oupən, ʌp / ( v ) : mở ra- demonstration /, deməns ‘ trei ∫ n / ( n ) : sự bộc lộ- add / æd / ( v ) : cộng- subtract / səb ‘ trækt / ( v ) : trừ- be proud of sth / praud / ( exp ) : tự hào về điều gì đó- be different from sth / ‘ difrənt / ( exp ) : không giống cái gì- Braille / breil / ( n ) : mạng lưới hệ thống chữ nổi cho người mù- infer sth to sth / in’f ə : / ( exp ) : suy ra- protest / ‘ proutest / ( v ) : phản đối

UNIT 5. TECHNOLOGY AND YOU

Công nghệ và bạn

– illustration /, iləs ‘ trei ∫ n / ( n ) : ví dụ minh họa

– central processing / ‘ prousesiη / unit ( CPU ) ( n ) : thiết bị xử lí TT- keyboard / ‘ ki : bɔ : d / ( n ) : bàn phím- visual display unit ( VDU ) ( n ) / ‘ vi ∫ uəl, dis’plei, ‘ ju : nit / : thiết bị hiển thị- computer màn hình hiển thị / skri : n / ( n ) : màn hình hiển thị máy tính- floppy / ‘ flɔpi / disk ( n ) : đĩa mềm- speaker / ‘ spi : kə / ( n ) : loa- scenic / ‘ si : nik / ( a ) : thuộc cảnh vật- scenic beauty / ‘ bju : ti / ( n ) : danh lam thắng cảnh- miraculous / mi’r ækjuləs / ( a ) : kì quặc- device / di’vais / ( n ) : thiết bị- appropriate / ə ‘ proupriət / ( a ) : thích hợp- hardware / ‘ hɑ : dweə / ( n ) : phần cứng- software / ‘ sɔftweə / ( n ) : ứng dụng- be capable of doing / ˈkeɪpəbl / ( sth ) ( exp ) : có năng lực làm ( cái gì )- calculate / ‘ kælkjuleit / ( v ) : tính tóan- speed up / ‘ spi : d ‘ ʌp / ( v ) : tăng cường- calculation /, kælkju ‘ lei ∫ n / ( n ) : sự tính tóan, phép tính- multiply / ‘ mʌltiplai / ( n ) : nhân

– divide / di’vaid / ( v ) : chia- with lightning speed / ‘ laitniη, spi : d / ( exp ) : với vận tốc chớp nhóang- perfect / ‘ pə : fikt / ( a ) : hoàn hảo nhất- accuracy / ‘ ækjurəsi / ( n ) : độ đúng mực- electronic /, ilek’tr ɔnik / ( a ) : thuộc về điện tử- storage / ‘ stɔ : ridʒ / ( n ) : sự lưu giữ- data / ‘ deitə / ( n ) : tài liệu- magical / ‘ mædʒikəl / ( a ) : kì diệu- typewriter / ‘ taip, raitə / ( n ) : máy đánh chữ- memo / ‘ memou / ( n ) : bản ghi nhớ- request / ri’kwest / for leave ( exp ) : đơn xin nghỉ- communicator / kə ‘ mju : nikeitə / ( n ) : người / vật truyền tin- interact /, intər ‘ ækt / ( v ) : tiếp xúc- entertainment /, entə ‘ teinmənt / ( n ) : sự vui chơi- link / liηk / ( v ) : liên kết- act on / ækt, ɔn / ( v ) : tác động ảnh hưởng- mysterious ( a ) / mis’ti əriəs / : huyền bí- physical / ‘ fizikl / ( a ) : thuộc về vật chất- invention / in’ven ∫ n / ( n ) : sự ý tưởng- provide / prə ‘ vaid / ( v ) : cung ứng

– personal / ‘ pə : sənl / ( a ) : cá thể- material / mə ‘ tiəriəl / ( n ) : tài liệu- search for / sə : t ∫, fɔ : / ( v ) : tìm kiếm- scholarship / ‘ skɔlə ∫ ip / ( n ) : học bổng- surf / sə : f / on the net ( exp ) : long dong trên mạng- effective / i’fektiv / ( a ) : hiệu suất cao- capable / ‘ keipəbl / ( a ) : có năng lượng, giỏi- transmit / trænz ‘ mit / ( v ) : truyền- distance / ‘ distəns / ( n ) : khoảng cách- participant / pɑ : ‘ tisipənt / ( n ) : người tham gia- rank / ræηk / ( v ) : xếp hạng- foreign language / ‘ fɔrin, ‘ læηgwidʒ / ( n ) : ngoại ngữ- electric cooker / i’lektrik, ‘ kukə / ( n ) : nồi cơm điện- air-conditioner / ‘ eəkən ‘ di ∫ ənə / ( n ) : máy điều hòa nhiệt độ- in vain / in, vein / ( exp ) : vô ích- instruction / in’str ʌk ∫ n / ( n ) : lời hướng dẫn- public telephone / ‘ pʌblik, ‘ telifoun / ( n ) : điện thọai công cộng- make a call / kɔ : l / ( exp ) : gọi điện- operate / ‘ ɔpəreit / ( v ) : quản lý và vận hành

– receiver / ri’si : və / ( n ) : ống nghe- dial tone / ‘ daiəl, toun / ( n ) : tiếng chuông điện thọai- insert / ‘ insə : t / ( v ) : nhét vào- slot / slɔt / ( n ) : khe, rãnh- press / pres / ( v ) : nhấn- require / ri’kwai ə / ( v ) : nhu yếu- emergency / i’m ə : dʒensi / ( n ) : sự khẩn cấp- fire service / ‘ faiə, ‘ sə : vis / ( n ) : dịch vụ cứu hỏa- ambulance / ‘ æmbjuləns / ( n ) : xe cứu thương- remote control / ri’mout, kən ‘ troul / ( n ) : điều khiển và tinh chỉnh từ xa- adjust / ə ‘ dʒʌst / ( v ) : kiểm soát và điều chỉnh- cord / kɔ : d / ( n ) : ổ điện- plug in / plʌg, in / ( v ) : cắm vào- dial / ‘ daiəl / ( v ) : quay số- make sure / ∫ uə / of sth / that ( exp ) : bảo vệ

UNIT 6. AN EXCURSION

Một chuyến du ngoạn

– in the shape / ∫ eip / of : có hình dáng- lotus / ‘ loutəs / ( n ) : hoa sen- picturesque /, pikt ∫ ə ‘ resk / ( a ) : đẹp như tranh vẽ- wonder / ‘ wʌndə / ( n ) : kỳ quan- altitude / ‘ æltitju : d / ( n ) : độ cao- excursion / iks’k ə : ∫ n / ( n ) : chuyến thăm quan, du ngoạn

– pine / pain / ( n ) : cây thông- forest / ‘ fɔrist / ( n ) : rừng- waterfall / ‘ wɔ : təfɔ : l / ( n ) : thác nước- valley / ‘ væli / of love ( n ) : thung lũng tình yêu- come to an end : kết thúc- have a day off / ɔ : f / : có một ngày nghỉ- occasion / ə ‘ keiʒn / ( n ) : dịp- cave / keiv / ( n ) : hang động- formation / fɔ : ‘ mei ∫ n / ( n ) : hình thành, kiến thiết- besides / bi’saidz / ( adv ) : bên cạnh đó, với lại- instead / in’sted / ( adv ) : thay vào đó- sunshine / ‘ sʌn ∫ ain / ( n ) : ánh nắng ( mặt trời )- get someone’s permission / pə ‘ mi ∫ n / : xin phép ai đó- stay the night away from home : xa nhà một đêm- persuade / pə ‘ sweid / ( v ) : thuyết phục- destination /, desti’nei ∫ n / ( n ) : điểm đến- prefer / pri’f ə : ( r ) / sth to sth else ( v ) : thích một điều gì hơn một điều gì khác .- anxious / ‘ æηk ∫ əs / ( a ) : bồn chồn, lo ngại- boat / bout / trip ( n ) : chuyến đi bằng tàu thủy

– sundeck / ‘ sʌndek / ( n ) : boang tàu- get sunburnt / ‘ sʌnbə : nt / ( v ) : bị cháy nắng- car – sickness / kɑ :, ‘ siknis / ( n ) : say xe- plenty / ‘ plenti / of ( pronoun ) : nhiều- by one’s self : một mình- suitable / ‘ su : təbl / for sb ( a ) : tương thích với ai đó- refreshments / ri’fre ∫ mənts / ( n ) : bữa ăn nhẹ và đồ uống- occupied ( a ) / ‘ ɒkjʊpaied / : đã có người ( sử dụng )- stream / stri : m / ( n ) : dòng suối- sacred / ‘ seikrid / ( a ) : thiêng liêng- surface / ‘ sə : fis / ( n ) : mặt phẳng- associated / ə ‘ sou ∫ iit / ( a ) : tích hợp- impressive / im’presiv / ( a ) : hùng vĩ, quyến rũ- Botanical / bə ‘ tænikəl / garden ( n ) : Vườn Bách Thảo- glorious / ‘ glɔ : riəs / ( a ) : tỏa nắng rực rỡ- merrily / ‘ merili / ( adv ) : say sưa- spacious / ‘ spei ∫ əs / ( a ) : thoáng rộng- grassland / ‘ gra : slænd / ( n ) : bãi cỏ- bring along / ə ‘ lɔη / ( v ) : mang theo- delicious / di’li ∫ əs / ( a ) : ngon lành- sleep / sli : p / soundly ( v ) : ngủ say

– pack / pæk / up ( v ) : gói ghém- left-overs / ‘ left’ouv əz / ( n ) : những thứ còn thừa lại- peaceful / ‘ pi : sfl / ( a ) : yên tĩnh- assemble / ə ‘ sembl / ( v ) : tập hợp lại- confirmation /, kɔnfə ‘ mei ∫ n / ( n ) : xác nhận

UNIT 7. THE MASS MEDIA

Phương tiện truyền thông đại chúng

– mass / mæs / ( n ) : số nhiều- medium / ‘ mi : diəm / ( s. n ) : phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo+ truyền thông / ‘ mi : diə / ( pl. n ) :- mass truyền thông ( n ) : phương tiện thông tin đại chúng- channel / ‘ t ∫ ænl / ( n ) : kênh truyền hình- Population and Development /, pɔpju ‘ lei ∫ n / / di’vel əpmənt / : dân số và tăng trưởng- TV series / ‘ siəri : z / ( n ) : phim truyền hình dài tập- folk songs / fouk / ( n ) : dân ca- new headlines / ‘ hedlain / ( n ) : điểm tin chính- weather forecast / ‘ fɔ : kæ : st / ( n ) : dự báo thời tiết- quiz show / kwiz / ( n ) : game show truyền hình- portrait of life / ‘ pɔ : trit / ( n ) : chân dung đời sống

– documentary /, dɔkju ‘ mentri / ( n ) : phim tài liệu- wildlife world / ‘ waildlaif / ( n ) : quốc tế động vật hoang dã hoang dã- around the world : vòng quanh quốc tế- adventure / əd ‘ vent ∫ ə ( r ) / ( n ) : cuộc phiêu lưu- Road of life : Đường đời- punishment / ‘ pʌni ∫ mənt / ( n ) : sự trừng phạt- People’s Army ( n ) / ‘ a : mi / : Quân đội nhân dân- drama / ‘ dra : mə / ( n ) : kịch- culture / ‘ kʌlt ∫ ə / ( n ) : văn hóa truyền thống- education /, edju’kei ∫ n / ( n ) : sự giáo dục- comment / ‘ kɔment / ( n ) : lời phản hồi- comedy / ‘ kɔmidi / ( n ) : hài kịch- cartoon / ka : ‘ tu : n / ( n ) : phim hoạt hình- provide / prə ‘ vaid / ( v ) : cung ứng- orally / ‘ ɔ : rəli / ( adv ) : bằng lời, bằng miệng- aurally / ‘ ɔ : rəli / ( adv ) : bằng tai- visually / ‘ viʒuəli / ( adv ) : bằng mắt- deliver / di’liv ə / ( v ) : phát biểu, bày tỏ- feature / ‘ fi : t ∫ ə / ( n ) : điểm đặc trưng- distinctive / dis’ti ηktiv / ( a ) : đặc biệt quan trọng- in common / ‘ kɔmən / : chung

– advantage / əd ‘ vantidʒ / ( n ) : sự thuận tiện- disadvantage /, disəd ‘ va : ntidʒ / ( n ) : điều bất lợi- memorable / ‘ memərəbl / ( a ) : đáng ghi nhớ- present / ‘ preznt / ( v ) : trình diễn- effective / ‘ ifektiv / ( a ) : hiệu suất cao- entertain /, entə ‘ tein / ( v ) : vui chơi- enjoyable / in’d ʒɔiəbl / ( a ) : vui thích- increase / in’kri : s / ( v ) : tăng thêm- popularity /, pɔpju ‘ lærəti / ( n ) : sự phổ cập- aware ( + of ) / ə ‘ weə / ( a ) : nhận thấy- global / ‘ gləubl / ( a ) : toàn thế giới- responsibility / ris, pɔnsə ‘ biləti / ( n ) : nghĩa vụ và trách nhiệm- passive / ‘ pæsiv / ( a ) : thụ động- brain / brein / ( n ) : não- encourage / in’k ʌridʒ / ( v ) : khuyến khích- violent / ‘ vaiələnt / ( a ) : hung tợn, đấm đá bạo lực- interfere /, intə ‘ fiə / ( v ) : can thiệp vào, xen vào- communication / kə, mju : ni’kei ∫ n / ( n ) : sự tiếp xúc- destroy / dis’tr ɔi / ( v ) : hủy hoại- Statue of Liberty / ‘ stæt ∫ u : ‘ libəti / ( n ) : tượng nữ thần tự do Mỹ

– quarrel / ‘ kwɔrəl / ( v ) : cãi nhau- cancel / ‘ kænsəl / ( v ) : hủy bỏ- appointment / ə ‘ pɔintmənt / ( n ) : cuộc họp, cuộc hẹn- manage / ‘ mænidʒ / ( v ) : trông nom, quản trị- council / ‘ kaunsl / ( n ) : hội đồng- demolish / di’m ɔli ∫ / ( v ) : tàn phá- shortage / ‘ ∫ ɔ : tidʒ / ( n ) : sự thiếu vắng

UNIT 8. THE STORY OF MY VILLAGE

Chuyện làng tôi

– crop / krɔp / ( n ) : vụ mùa- produce / prə ‘ dju : s / ( v ) : làm, sản xuất- harvest / ‘ hɑ : vist / ( v ) : thu họach- rice field / ‘ rais’fi : ld / ( n ) : cánh đồng lúa- make ends meet ( v ) : kiếm đủ tiền để sống- to be in need of ( a ) : thiếu cái gì- straw / strɔ : / ( n ) : rơm- mud / mʌd / ( n ) : bùn- brick / brik / ( n ) : gạch- shortage / ‘ ∫ ɔ : tidʒ / ( n ) : túng thiếu- manage / ‘ mænidʒ / to do sth ( v ) : xử lý, xoay sở .- villager / ‘ vilidʒə / ( n ) : dân làng- techical high school ( n ) : trường trung học kĩ thuật- result in / ri’z ʌlt / ( v ) : đưa đến, dẫn đến .

– introduce /, intrə ‘ dju : s / ( v ) : trình làng- farming method / fɑ : miη, ‘ meθəd / ( n ) : giải pháp canh tác- bumper crop ( n ) : mùa màng bội thu- cash crop / ‘ kæ ∫ krɒp / ( n ) : vụ mùa trồng để bán- export / ‘ ekspɔ : t / ( v ) : xuất khẩu- thanks to ( conj ) : nhờ vào- knowledge / ‘ nɔlidʒ / ( n ) : kiến thức và kỹ năng- bring home / briη, houm / ( n ) : mang về- lifestyle / laifstail / ( n ) : lối sống- better / ‘ betə / ( v ) : cải tổ, làm cho tốt hơn .- science / ‘ saiəns / ( n ) : khoa học- medical centre / ‘ medikl, ‘ sentə / ( n ) : TT y tế- canal / kə ‘ næl / ( n ) : kênh- lorry / ‘ lɔri / ( n ) : xe tải- resurface /, ri : ‘ sə : fis / ( v ) : trải lại, thảm lại ( mặt đường )- muddy / ‘ mʌdi / ( a ) : lầy lội- flooded / flʌded / ( a ) : bị ngập lụt- cart / kɑ : t / ( v ) : chở bằng xe bò, chở bằng xe ngựa kéo .- loads / ‘ loudz / of ( n ) : nhiều- suburbs / ‘ sʌbə : bz / ( n ) : khu vực ngọai ô- pull down / pul, daun / ( v ) : phá bỏ

– cut down / kʌt, daun / ( v ) : chặt bỏ- atmosphere / ‘ ætməsfiə / ( n ) : bầu không khí- peaceful / ‘ pi : sfl / ( a ) : yên tĩnh- enclose / in’klouz / ( v ) : gửi kèm- entrance / ‘ entrəns / ( n ) : lối vào, cổng vào- go straight / streit / ahead ( exp ) : đi thẳng về phía trước- crossroads / ‘ krɔsroudz / ( n ) : giao lộ, bùng binh

UNIT 9. UNDERSEA WORLD

Thế giới dưới biển

– undersea / ‘ ʌndəsi : / ( a ) : dưới mặt biển- ocean / ‘ əʊ ∫ n / ( n ) : đại dương, biển- Pacific Ocean / pə ‘ sifik’ou ∫ n / ( n ) : Thái Bình Dương- Atlantic Ocean / ət ‘ læntik ‘ ou ∫ n / ( n ) : Đại Tây Dương- Indian Ocean / ‘ indjən ‘ ou ∫ n / ( n ) : Ấn Độ Dương- Antarctic / æn ‘ tɑ : ktik / ( a ) ( thuộc ) : Nam Cực+ Antarctic Ocean ( n ) : Nam Băng Dương- Arctic / ‘ ɑ : ktik / ( adj ) ( thuộc ) : Bắc Cực+ Arctic Ocean ( n ) : Bắc Băng Dương- gulf / gʌlf / ( n ) : vịnhEg : the Gulf of Mexico : vịnh Mê-hi-cô- altogether /, ɔ : ltə ‘ geđə / ( adv ) : trọn vẹn, rất đầy đủ

– percent /pə’sent/ (n): phần trăm

+ percentage / pə ‘ sentidʒ / ( n ) : tỷ suất- surface / ‘ sə : fis / ( n ) : mặt phẳngEg : the surface of the ball : mặt phẳng của một quả bóng- century / ‘ sent ∫ əri / ( n ) : thời kỳ 100 năm ; thế kỷEg : the 20 th century : thế kỷ 20 ( từ 1900 đến 1999 )- mystery / ‘ mistəri / ( n ) : điều huyền bí, điều thần bí+ mysterious ( adj )- beneath / bi’ni : θ / ( prep ) : ở dưới, thấp kém- overcome /, ouvə ‘ kʌm / – overcame – overcome ( v ) : vượt qua- depth / depθ / ( n ) : chiều sâu, bề sâuEg : the depth of a river : chiều sâu của con sông- submarine /, sʌbmə ‘ ri : n / ( n ) : ( hàng hải ) tàu ngầm- investigate / in’vestigeit / ( v ) : tò mò- seabed / ‘ si : ‘ bed / ( n ) : đáy biển- sample / ‘ sɑ : mpl / ( n ) : mẫu ; vật mẫu- marine / mə ‘ ri : n / ( adj ) : ( thuộc ) biển ; gần biển- satellite / ‘ sætəlait / ( n ) : vệ tinh

– range / reindʒ / ( n ) : loạiEg : a wide range of prices : đủ loại giá- include / in’klu : d / ( v ) = to involve : gồm có, gồm có- temperature / ‘ temprət ∫ ə / ( n ) : ( viết tắt : temp ) nhiệt độ ( độ nóng, lạnh trong khung hình, phòng, nước .. )Eg : to keep the house at an even temperature : giữ ngôi nhà ở nhiệt độ túc tắc- population /, pɔpju ‘ lei ∫ n / ( n ) : dân số- exist / ig’zist / ( v ) : sống sót+ existence / ig’zist əns / ( n ) : sự liên tục đời sống ; sự sống sót- precious / ‘ pre ∫ əs / ( adj ) : quý, quý giá, quý báu .Eg : precious metals ( sắt kẽm kim loại quý )- fall into … ( v ) : rơi vào- bottom / ‘ bɔtəm / ( n ) : phần dưới cùng ; đáy ; đáy biển .- starfish / ‘ stɑ : fi ∫ / ( n ) : ( số nhiều : starfish ) sao biển- shark / ∫ ɑ : k / ( n ) : cá mập+ man-eating shark : cá mập trắng- independently /, indi’pend əntli / ( adv ) : độc lập

– current / ‘ kʌrənt / ( n ) : dòng ( nước )- organism / ‘ ɔ : gənizm / ( n ) : khung hình ; sinh vậtEg : He ‘ s studying the organisms in water. ( Ông ta đang điều tra và nghiên cứu những sinh vật ở dưới nước. )- carry along ( v ) : cuốn theo- jellyfish / ‘ dʒelifi ∫ / ( n ) : con sứa- oversized / ‘ ouvəsaizd / ( adj ) : quá khổ, ngoại khổ- contribute / kən ‘ tribju : t / ( v ) : góp phần, góp thêm phần- biodiversity /, baioui dai’v ə : siti / ( n ) : đa dạng sinh học- maintain / mein’tein / ( v ) : duy trì- at stake : thua, đang lâm nguy, đang bị đe doạ- refer / ri’f ə : / to ( v ) : ám chỉ- balanced / ‘ bælənst / ( adj ) : cân đối, không thay đổi- analyse / ‘ ænəlaiz / : analyze / ‘ ænəlaiz / ( v ) : nghiên cứu và phân tích- experiment / iks’periment / ( n ) : cuộc thí nghiệm ; cuộc thử nghiệm

UNIT 10: CONSERVATION

Sự bảo tồn

– protect / prə ‘ tekt / ( v ) : bảo vệ- leopard / ‘ lepəd / ( n ) : con báo

– flexible / ‘ fleksəbl / ( a ) : linh họat, dễ sai khiến- loss / lɔs / ( n ) : mất- destroy / di’str ɔi / ( v ) : hủy hoại- variety / və ‘ raiəti / ( n ) : sự phong phú- species / ‘ spi : ∫ i : z / ( n ) : lòai- eliminate / i’limineit / ( v ) : tiêu diệt- medicine / ‘ medsn ; ‘ medisn / ( n ) : thuốc- cancer / ‘ kænsə / ( n ) : ung thư- constant / ‘ kɔnstənt / ( a ) : tiếp tục=> constantly / ‘ kɔnstəntli / ( adv ) : liên tục- supply / sə ‘ plai / ( n ) : nguồn phân phối- crop / krɔp / ( n ) : cây cối, vụ mùa- hydroelectric /, haidroui’lektrik / ( a ) : thủy điện- dam / dæm / ( n ) : đập ( nước )- play ( v ) an important / im’p ɔ : tənt / part : giữ một vai trò quan trọng- circulation /, sə : kju’lei ∫ n / ( n ) : sự tuần hòan- conserve / kən ‘ sə : v / ( v ) : giữ lại- run / rʌn / off ( v ) : chảy đi mất- take away / ‘ teik ə ‘ wei / ( v ) : mang theo- valuable / ‘ væljuəbl / ( a ) : quý giá- soil / sɔil / ( n ) : đất- frequent / ‘ fri : kwənt / ( a ) : liên tục

– flood / flʌd / ( n ) : lũ, lụt- damage / ‘ dæmidʒ / ( n ) : sự tàn phá, sự thiệt hại- threaten / ‘ θretn / ( v ) : rình rập đe dọa- polluted / pə ‘ lu : təd / ( a ) : bị ô nhiễm- disappearance /, disə ‘ piərəns / ( n ) : sự biến mất- worsen / ‘ wə : sn / ( v ) : làm tồi tệ đi- pass / pɑ : s / a law ( exp ) : trải qua một luật đạo .- in someone’s defence / in something ‘ s defence / di’fens / : để bảo vệ ai đó / để bảo vệ cái gì- in nature ‘ s defence : để bảo vệ tự nhiên- concern / kən ‘ sə : n / ( v ) : tương quan đến- power of falling / ‘ fɔ : liη / water : nguồn năng lượng dòng chảy- electricity / i, lek’trisiti / ( n ) : điện- remove / ri’mu : v / ( v ) : hủy đi, bỏ đi- get rid of ( exp ) : bỏ đi- completely / kəm ‘ pli : tli / ( adv ) : tòan bộ, hòan tòan- liquid / ‘ likwid / ( n ) : chất lỏng- flow / flou / off ( v ) : chảy đi mất- treat / tri : t / ( v ) : chữa trị- vegetation /, vedʒi ‘ tei ∫ n / ( n ) : thực vật- do harm / hɑ : m / to ( exp ) : gây hại tới

– erosion / i’rou ʒn / ( n ) : sự xói mòn- consequence / ‘ kɔnsikwəns / ( n ) : hậu qủa, hiệu quả- planet / ‘ plænit / ( n ) : hành tinh- destruction / dis’tr ʌk ∫ n / ( n ) : sự tàn phá- feature / ‘ fi : t ∫ ə / ( n ) : đặc thù- sensitive / ‘ sensətiv / ( a ) : nhạy cảm- imprision / im’prizn / ( v ) : giam giữ- endangered species / in’deind ʒəd / ( a ) : những lòai có rủi ro tiềm ẩn bị tuyệt chủng- reconstruct / ‘ ri : kən ‘ strʌkt / ( v ) : tái tạo- breed / bri : d / ( v ) : nhân giống- policy / ‘ pɔləsi / ( n ) : chủ trương- at times / ‘ taimz / : có những lúc- risky / ‘ riski / ( a ) : rủi ro đáng tiếc- injure / ‘ indʒə / ( v ) : làm bị thưong- suffer / ‘ sʌfə / from ( v ) : chịu đựng- dangerous / ‘ deindʒrəs / ( a ) : nguy khốn- develop / di’vel əp / ( v ) : tăng trưởng- disease / di’zi : z / ( n ) : bệnh tật, tệ nạn

UNIT 11: NATIONAL PARKS

Công viên quốc gia

– national / ‘ næ ∫ nəl / park ( n ) : khu vui chơi giải trí công viên vương quốc- locate / lou’keit / ( v ) : xác lập, nằm ở

– establish / is’t æbli ∫ / ( v ) : lập, xây dựng- rainforest / rein, ‘ fɔrist / ( n ) : rừng mưa nhiệt đới gió mùa- butterfly / ‘ bʌtəflai / ( n ) : con bướm- cave / keiv / ( n ) : hang động- hike / haik / ( v ) : đi bộ đường dài- dependent upon / di’pend ənt, ə ‘ pɔn / ( a ) : nhờ vào vào- survival / sə ‘ vaivl / ( n ) : sự sống sót, sống sót- release / ri’li : s / ( v ) : phóng thích, thả- orphan / ‘ ɔ : fən / ( v ) : ( làm cho ) mồ côi- orphanage / ‘ ɔ : fənidʒ / ( n ) : trại mồ côi- abandon / ə ‘ bændən / ( v ) : bỏ rơi, từ bỏ- take care / keə / of ( v ) : chăm nom- sub-tropical / sʌb, ‘ trɔpikl / ( a ) : bán nhiệt đới gió mùa- recognise / ‘ rekəgnaiz / ( v ) : nhận ra- habit / ‘ hæbit / ( n ) : thói quen- temperate / ‘ tempərət / ( a ) : ôn hòa- toxic / ‘ tɔksik / ( a ) : độc- chemical / ‘ kemikl / ( n ) : chất hóa học- contamination / kən, tæmi ‘ nei ∫ n / ( n ) : sự ô nhiễm- organization /, ɔ : gənai ‘ zei ∫ n / ( n ) : sự tổ chức triển khai- intend / in’tend / ( v ) : dự tính

– exist / ig’zist / ( v ) : sống sót- pollute / pə ‘ lu : t / ( v ) : làm ô nhiễm- suitable / ‘ su : təbl / for sb / sth ( a ) : thích hợp- affect / ə ‘ fekt / ( v ) : ảnh hưởng tác động đến- disaster / di’z ɑ : stə / ( n ) : tai ương, thảm họa- unfortunately / ʌn ‘ fɔ : t ∫ ənitli / ( adv ) : không may- turn out / tə : n, aut / ( v ) : thành ra, hóa ra- combine kɔm ‘ bain / ( v ) : tích hợp- get a fine ( exp ) : bị phạt tiền- raincoat / ‘ reinkout / ( n ) : áo mưa- accept / ək ‘ sept / ( v ) : đồng ý- refuse / ri’fju : z / ( v ) : khước từ- invitation /, invi’tei ∫ n / ( n ) : lời mời

UNIT 12: MUSIC

Âm nhạc

– classical / ‘ klæsikəl / music ( n ) : nhạc cổ xưa- folk / fouk / music ( n ) : nhạc dân gian- rock / rɔk / ‘ n ’ roll / ‘ roul / ( n ) : nhạc rock and roll- country / ‘ kʌntri / music ( n ) : nhạc đồng quê- serious / ‘ siəriəs / ( a ) : tráng lệ, đứng đắn- beat / bi : t / ( n ) : nhịp ( âm nhạc )- human / ‘ hju : mən / ( n ) : lòai người

– emotion / i’mou ∫ n / ( n ) : xúc cảm- especially / is’pe ∫ əli / ( adv ) : đặc biệt quan trọng là- communicate / kə ‘ mju : nikeit / ( v ) : tiếp xúc- express / iks’pres / ( v ) : biểu lộ- anger / ‘ æηgə / ( n ) : sự tức giận- integral / ‘ intigrəl / ( a ) : gắn liền- set the tone / toun / for ( v ) : tạo nên không khí ( vui, buồn )- joyfulness / ‘ dʒɔifulnis / ( n ) : sự vui nhộn- atmosphere / ‘ ætməsfiə / ( n ) : bầu không khí- funeral / ‘ fju : nərəl / ( n ) : đám tang- solemn / ‘ sɔləm / ( a ) : trang nghiêm- mournful / ‘ mɔ : nful / ( a ) : tang thương- lull / lʌl / ( v ) : ru ngủ- above / ə ‘ bʌv / all ( adv ) : trên hết- uplift / ‘ ʌplift / ( a ) : hưng phấn, bay bổng- delight / di’lait / ( v ) : làm thú vị, làm mê hồn- a billion / ‘ biljən / – dollar industry / ‘ indəstri / : ngành công nghiệp tỉ đô ( mang lại doanh thu cao )- fairy tale / ‘ feəriteil / ( n ) : chuyện cổ tích

– criticise / ‘ kritisaiz / ( v ) : chỉ trích- convey / kən ‘ vei / ( v ) : truyền đạt, biểu lộ, bộc lộ- serene / si’ri : n / ( a ) : thanh thản, yên bình- cheer / t ∫ iə / somebody up ( v ) : làm ai cảm thấy vui tươi- all the time ( adv ) : mọi lúc- hometown / ‘ houmwəd / ( n ) : quê quán- birthplace / ‘ bə : θpleis / ( n ) : nơi sinh- music composer / kəm ‘ pouzə / ( n ) : nhà sọan nhạc- compose ( v ) / kəm ‘ pouz / : soạn nhạc, sáng tác nhạc- sweet / swi : t / and gentle / ‘ dʒentl / ( a ) : ngọt ngào và dịu dàng êm ả- rousing / ‘ rauziη / ( a ) : hào hứng, sôi sục- lyrical / ‘ lirikəl / ( a ) : trữ tình- of all time ( adv ) : của mọi thời đại- author / ‘ ɔ : θə / ( n ) : tác giả- national anthem / ‘ næ ∫ nəl, ‘ ænθəm / ( n ) : quốc ca- rural / ‘ ruərəl / ( a ) : nông thôn, làng quê- except / ik’sept / for ( conj ) : trừ, chỉ trừ- appropriate / ə ‘ proupriitli / ( a ) : thích hợp, thích đáng

– tune / tju : n / ( n ) : giai điệu- mixture / ‘ mikst ∫ ə / ( n ) : sự trộn lẫn, sự hòa quyện- appreciate / ə ‘ pri : ∫ ieit / ( v ) : coi trọng, nhìn nhận cao

UNIT 13: FILMS AND CINEMA

Phim và điện ảnh

– action / ‘ æk ∫ n / film ( n ) : phim hành vi- cartoon / kɑ : ‘ tu : n / ( n ) : phim hoạt hình- detective / di’tektiv / film ( n ) : phim trinh thám- horror / ‘ hɔrə / film ( n ) : phim kinh dị- romantic / rou’m æntik / film ( n ) : phim lãng mạn- science fiction / ‘ saiəns ‘ fik ∫ n / film ( n ) : phim khoa học viễn tưởng- silent / ‘ sailənt / film ( n ) : phim câm- war / wɔ : / film ( n ) : phim cuộc chiến tranh- vivid / ‘ vivid / ( a ) : sôi sục- terrifying / ‘ terifaing / = frightening ( a ) : sợ hãi- violent / ‘ vaiələnt / ( a ) : đấm đá bạo lực- disgusting / dis’g ʌstiη / ( a ) : đáng khinh miệt- mournful / ‘ mɔ : nful / ( a ) : tang thương- thriller / ‘ θrilə / ( n ) : phim giật gân- century / ‘ sent ∫ əri / ( n ) : thế kỉ ( 100 năm )

– sequence / ‘ si : kwəns / ( n ) : trình tự, chuỗi- still / stil / picture ( n ) : hình ảnh tĩnh- motion / ‘ mou ∫ n / ( n ) : sự hoạt động- movement / ‘ mu : vmənt / ( n ) : sự hoạt động- decade / ‘ dekeid / ( n ) : thập kỉ ( 10 năm )- scene / si : n / ( n ) : cảnh- position / pə ‘ zi ∫ n / ( n ) : vị trí- cast / kɑ : st / ( n ) : đội ngũ diễn viên- character / ‘ kæriktə / ( n ) : nhân vật- part / pɑ : t / ( n ) : vai diễn ( trong phim )- audience / ‘ ɔ : djəns / ( n ) : người theo dõi- film marker / film, ‘ mɑ : kə / ( n ) : nhà làm phim- spread / spred / ( v ) : lan rộng- musical cinema / ‘ mju : zikəl, ‘ sinimə / ( n ) : phim ca nhạc- discover / dis’k ʌvə / ( v ) : tò mò- tragic / ‘ trædʒik / ( a ) : bi thảm+ tragedy ( n ) : thảm kịch- sink / siηk / ( v ) : chìm- luxury / ‘ lʌk ∫ əri / ( n ) : sự sang trọng và quý phái- liner / ‘ lainə / ( n ) : tàu lớn- voyage / ‘ vɔiidʒ / ( n ) : chuyến đi du lịch xa trên biển- be based on : được dựa trên

– disaster / di’z ɑ : stə / ( n ) : thảm họa- occur / ə ‘ kɜ : ( r ) / ( v ) : xảy ra, Open- generous / ‘ dʒenərəs / ( a ) : hào phóng- adventurer / əd ‘ vent ∫ ərə / ( n ) : người thích phiêu lưu mạo hiểm- be on board / bɔ : d / ( exp ) : trên tàu- fall in love ( with someone ) : yêu ai- be engaged / in’geid ʒd / ( exp ) : đã đính hôn- iceberg / ‘ aisbə : g / ( n ) : tảng băng- the content / ‘ kɔntent / of the film : nội dung chính của phim- the setting / ‘ setiη / of the film : toàn cảnh phim- description / dis’krip ∫ n / ( n ) : sự diễn đạt- rescue / ‘ reskju : / ( v ) : giải cứu

UNIT 14. THE WORLD CUP

Cúp thế giới

– champion / ‘ t ∫ æmpjən / ( n ) : nhà vô địch- runner-up /, rʌnər ‘ ʌp / ( n ) : đội về nhì- tournament / ‘ tɔ : nəmənt / ( n ) : vòng đấu, giải đấu- consider / kən ‘ sidə / ( v ) : nhìn nhận, coi ( là )- popular / ‘ pɔpjulə / ( a ) : được ưa thích- sporting sự kiện / ‘ spɔ : tiη, i’vent / ( n ) : sự kiện thể thao

– passionate / ‘ pæ ∫ ənət / ( a ) : mê hồn- globe / gloub / ( n ) : toàn thế giới- attract / ə ‘ trækt / ( v ) : lôi cuốn- billion / ‘ biljən / ( n ) : 1 tỉ- viewer / ‘ vju : ə / ( n ) : người xem- governing body toàn thân / ‘ gʌvəniη, ‘ bɔdi / ( n ) : cơ quan quản lí- set / set / up ( v ) : xây dựng- world championship / wə : ld, t ∫ æmpjən ∫ ip / ( n ) : giải vô địch quốc tế- take part / pɑ : t / in ( v ) : tham gia- host / houst / ( n ) : chủ nhà- final / ‘ fainl / ( n ) : trận chung kết, vòng chung kết- witness / ‘ witnis / ( v ) : tận mắt chứng kiến- compete / kəm ‘ pi : t / ( v ) : cạnh tranh đối đầu- elimination / i, limi’nei ∫ n / games ( n ) : những trận đấu loại- finalist / ‘ fainəlist / ( n ) : đội vào vòng chung kết- jointly / ‘ dʒɔintli / ( adv ) : phối hợp, link- trophy / ‘ troufi / ( n ) : cúp vô địch- honoured / ‘ ɔnəd / ( a ) : vinh dự- title / ‘ taitl / ( n ) : thương hiệu- competition /, kɔmpi ‘ ti ∫ n / ( n ) : cuộc cạnh tranh đối đầu, tranh tài

– a series / ‘ siəri : z / of ( n ) : một loạt- involve / in’v ɔlv / ( v ) : tương quan- prize / praiz / ( n ) : phần thưởng- provide / prə ‘ vaid / ( v ) : phân phối- facility / fə ‘ siliti / ( n ) : thiết bị- FIFA : / ‘ fi : fə / : liên đoàn bóng đá quốc tế- penalty shoot-out / ‘ penlti, ‘ ∫ u : t’aut / ( n ) : cú đá phạt đền- defeat / di’fi : t / ( v ) : vượt mặt- goal – scorer / goul, kɔ : rə / ( n ) : cầu thủ ghi bàn- ambassasdor / æm ‘ bæsədə / ( n ) : đại sứ- promote / prə ‘ mout / ( v ) : thôi thúc- peace / pi : s / ( n ) : độc lập- championship / ‘ t ∫ æmpjən ∫ ip / ( n ) : chức vô địch- committee / kə ‘ miti / ( n ) : ủy ban- announce / ə ‘ nauns / ( v ) : thông tin- postpone / pə ‘ spoun / ( v ) : hoãn lại- severe / si’vi ə / ( a ) : khắc nghiệt- captain / ‘ kæptin / ( n ) : đội trưởng- Communist / ‘ kɔmjunist / Youth Union : Đoàn người trẻ tuổi cộng sản- friendly match ( n ) : trận đấu giao hữu

UNIT 15: CITIES

Các thành phố

– The Empire / ‘ empaiə / State Building : tòa nhà đại sứ- The United Nations Headquarters / ‘ hed’kw ɔ : təz / : trụ sở Liên hợp quốc- Times Square / ‘ taimz, skweə / : trung tâm vui chơi quảng trường thời đại- Central Park / ‘ sentrəl, pɑ : k / : khu vui chơi giải trí công viên TT- well-known / ‘ wel ‘ noun / ( a ) : nổi tiếng- state / steit / ( n ) : bang- at the point / pɔint / : tại nơi, tại điểm- mingle / ‘ miηgl / ( v ) ( with sth ) : hòa tan- harbour / ‘ hɑ : bə / ( n ) : cảng- metropolitan /, metrə ‘ pɔlitən / ( a ) : thuộc về Hà Nội Thủ Đô, đô thị- region / ‘ ri : dʒən / ( n ) : khu vực- population /, pɔpju ‘ lei ∫ n / ( n ) : dân số- found / faund / ( v ) : xây dựng- take over / ‘ teik’ouv ə / ( v ) : tiếp quản- finance / fai’n æns / ( n ) : kinh tế tài chính- characterise / ‘ kæriktəraiz / ( v ) : nét đặc trưng- The Statue of liberty ( n ) : tượng Nữ thần tự do- art gallery / ɑ : t, ‘ gæləri / ( n ) : phong tọa lạc nghệ thuật và thẩm mỹ

– orginally / ə ‘ ridʒnəli / ( adv ) : mở màn, khởi đầu- communication / kə, mju : ni’kei ∫ n / ( n ) : thông tin liên lạc- national holiday / ‘ næ ∫ nəl, ‘ hɔlədi / ( n ) : ngày nghỉ lễ cả nước- transport / ‘ trænspɔ : t / ( n ) : giao thông vận tải- reserved / ri’z ə : vd / ( a ) : dè dặt, kín kẽ- A.D. ( anno domini ) : sau Công nguyên- B.C. ( before christ ) : trước Công nguyên- be situated / ‘ sitjueitid / ( a ) : nằm ở- be famous / ‘ feiməs / for ( sth ) ( a ) : nổi tiếng bởi cái gì- historic ( a ) / his’t ɔrik / : mang tính lịch sử dân tộc- cathedral ( n ) / kə ‘ θi : drəl / : thánh đường, nhà thời thánh lớn- House of Parliament ( n ) : tòa nghị viện- ideal / ai’di əl / ( a ) : lí tưởng- get away / ə ‘ wei / from ( sth ) : tránh xa

UNIT 16: HISTORICAL PLACES

Địa danh lịch sử

– historical / his’t ɔrikəl / ( a ) : có tương quan đến lịch sử dân tộc- Co Loa Citadel / ‘ sitədl / : thành Cổ Loa- Hoa Lu capital / ‘ kæpitl / : cố đô Hoa Lư

– Den Hung Remains / ri’meinz / : khu di tích lịch sử đền Hùng- Son La prision / ‘ prizəm / and museum / mju : ‘ ziəm / : nhà tù và viện kho lưu trữ bảo tàng Sơn La- Hue imperial / im’pi əriəl / city : kinh thành Huế- Cu Chi tunnels / ‘ tʌnlz / : địa đạo Củ Chi- dynasty / ‘ dinəsti / ( n ) : triều đại- cultural / ‘ kʌlt ∫ ərəl / ( a ) : thuộc về văn hóa truyền thống- representative / repri’zent ətiv / ( n ) : hình tượng- Confucian / kən ‘ fju : ∫ n / ( n ) : đạo nho- behaviour / bi’heivj ə / ( n ) : lối hành xử- establish / is’t æbli ∫ t / ( v ) : xây dựng- on the grounds / graundz / of : trên khu đất- educate / ‘ edju : keit / ( v ) : giáo dục, đào tạo và giảng dạy- memorialize / mə ‘ mɔ : riəlaiz / ( v ) : tôn vinh, tưởng niệm- brilliant / ‘ briljənt / ( a ) : lỗi lạc- scholar / ‘ skɔlə / ( n ) : học giả- achievement / ə ‘ t ∫ i : vmənt / ( n ) : thành tích- royal / ‘ rɔiəl / ( a ) : cung đình, hoàng gia- engrave / in’greiv / ( v ) : khắc, chạm trổ

– stele / ‘ sti : li / ( n ) : bia đá ( số nhiều : stelae )- giant / ‘ dʒaiənt / ( a ) : to lớn, khổng lồ- tortoise / ‘ tɔ : təs / ( n ) : con rùa ( trên cạn )- well-preserved / wel, pri’z ə : vd / ( a ) : được bảo tồn tốt- architecture / ‘ ɑ : kitekt ∫ ə / ( n ) : kiến trúc- banyan / ‘ bæniən / tree ( n ) : cây đa- feudal / ‘ fju : dl / ( a ) : phong kiến- flourish / ‘ flʌri ∫ / ( v ) : hưng thịnh, tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ- pride / praid / ( n ) : niềm tự hào- talented man / ‘ tæləntid, mæn / ( n ) : nhân tài- train / trein / ( v ) : tập luyện- Ho Chi Minh’s Mausoleum / mɔ : sə ‘ liəm / : lăng quản trị Hồ Chí Minh- construction / kən ‘ strʌk ∫ n / ( n ) : quy trình kiến thiết xây dựng- late president / ‘ prezidənt / ( n ) : vị quản trị quá cố- cottage / ‘ kɔtidʒ / ( n ) : ngôi nhà nhỏ, nhà tranh- maintenance / ‘ meintinəns / ( n ) : sự bảo trì, tu sửa- World Cultural Heritage / ‘ heritidʒ / : di sản văn hóa truyền thống quốc tế- comprise / kəm ‘ praiz / ( v ) : gồm có- section / ‘ sek ∫ n / ( n ) : khu vực, phần- the Royal Citadel : Hoàng Thành- the Imperial Enclosure : Nội Cát- the Forbidden City : Tử Cấm Thành- admission fee ( n ) : phí vào cổng- Thong Nhat Conference / ‘ kɔnfərəns / Hall : Dinh Thống Nhất= Reunification / ri : ju : nifi’kei ∫ n / Hall : Dinh Thống Nhất= Independence Palace / indi’pend əns, ‘ pælis / : Dinh Độc Lập- bombardment ( n ) / bɔm ‘ bɑ : dmənt / : cuộc oanh tạc bằng bom, sự nổ bom

luyenthingoaingu.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *