Từ vựng tiếng Anh 7 Unit 3: At home đầy đủ, hay nhất

Dưới đây là phần từ vựng được chia thành những phần tương ứng trong sgk Tiếng Anh 7 .

A. What a lovely home! (Ngôi nhà xinh quá!)

Quảng cáo

Lovely     ['lᴧvlɪ]    (adj): dễ thương, xinh
Awful      ['Ɔ:fl]     (adj): xấu, tồi tệ
Seat      [si:t]      (n): chỗ ngồi
Have a seat            (v): mời ngời
Shop      [ʃɒp]       (v): đi mua sắm
Bright     [brɑɪt]     (adj): sáng sủa
Modern     ['mɒdn]     (adj): hiện đại
Sink      [sɪƞk]      (n): bồn rửa chén
Tub       [tᴧb]       (n): bồn tắm, chậu
Shower     ['ʃɑʊə]      (n): vòi gương sen
Amazing     [ə'meɪzɪƞ]   (adj): đáng ngạc nhiên
Washing machine ['wɒʃɪƞ mə'ʃ:n]  (n): máy giặt
Dryer      ['drɑɪƟ]     (n): máy sấy
Refrigerator  [rɪ'frɪdɜəreɪtə] (n): tủ lạnh
Dishwasher   ['dɪʃwɒʃə]    (n): máy rửa chén đĩa
Electric stove [ɪ'lektrɪk stəʊv] (n): bếp/là điện
Exclamation   [eksklə'meɪʃn]  (n): lời cảm thán
Exclamatory sentence       (n): câu cảm thán
Boring     ['bƆ:rɪƞ]    (adj): nhàm chán, tẻ nhạt
Complaint    [kəm'pleɪnt]   (n): lời than phiền
Complain    [kəm'pleɪn]    (v): than phiền, phàn nàn
Complainment  [kəm'pleɪnmənt]  (n): lời khen
Delicious    [dɪ'lɪʃəs]   (adj): good: ngon
Point      ['pƆɪnt]     (v): chỉ
Both ... and  [bəʊƟ ənd]   (adv): vừa ... vừa; cả ... lẫn
Closet     ['kləʊzɪt]    (n): phòng nhỏ (để đồ đạc, quần áo)
Smell      [smel]      (v): mùi
Care      [keə]       (n): sự khổ cưc, lo lắng
Safety     ['seɪfətɪ]    (n): sự an toàn
Danger     ['deɪndɜə]    (n): sự nguy hiểm
Safe      ['seɪf]     (adj): an toàn
Dangerous    ['deɪndɜərəs]  (adj): nguy hiểm
Horrible    ['hɒrəbl]    (adj): khủng khiếp, tệ
Ví dụ: It's a horrible dinner.
    Bữa ăn tồi tệ quá.

Ví dụ minh họa cách sử dụng both … and:

- She's both beautiful and intelligent.
Chị ấy vừa xinh đẹp vừa thông minh.
- Both his brother and sister go to university.
Cả anh lẫn chị của anh ấy học đại học.

B. Hoa’s Family (Gia đình của Hoa)

Countryside    ['kᴧntrɪsɑɪd]    (n): miền quê
Raise       [reɪz]       (v): nuôi
Cattle       ['kӕtl]       (n): gia súc, bò
Till [tɪl] = until [ᴧn'tɪl]     (prep): tới khi, đến khi
Housework     ['hɑʊswɜ:k]     (n): việc nhà
Take care of = look after       (v): chăm sóc
Primary school   [prɑɪmərɪ sku:l]  (n): trường tiểu học
Elementary school ['elɪmentrɪ sku:l] (n): trường tiểu học
High school    [hɑɪ sku:l]     (n): trường trung học
Secondary school  ['sekəndrɪ sku:l]  (n): trường trung học phổ thông
Junior high school ['ju:nɪə hɑɪ sku:l] (n): trường phổ thông cơ sở
Senior high school ['si:nɪə hɑɪ sku:l] (n): trường cấp 3
Journalist     ['dɜɜ:nəlɪst]    (n): kí giả
Place of work   [pleɪsəv wɜ:k]   (n): nơi làm việc
Look for      [lʊk fə]      (v): tìm kiếm
Advice       [əd'vɑɪs]      (n): lời khuyên
Furnish      ['fɜ:nɪʃ]      (v): cung cấp, trang bị
Furnished     ['fɜ:nɪʃt]  (adj/p.p): có trang bị đồ đạc
Good news     ['gʊd nju:z]    (n): tin vui
Luckily      ['lᴧkɪlr]     (adv): may thay	
Suitable      ['su:təbl]    (adj): thích hợp
Ví dụ: This house is suitable for your family.
    Nhà này thích hợp với gia đình bạn.
The same      [öə seɪm]      (n): cùng giống nhau
Ví dụ: She works in the same hospital as her father.
    Cô ấy làm việc cùng một bệnh viện với cha.
Aske somebody for something      (v): yêu cầu ai điều gì
Ví dụ: You should ask your parents for advice.
    Bạn nên xin cha mẹ cho lời khuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.