Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 1 phần Getting Started

Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 1 phần Getting Started

Bộ từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 1 – Local Environment phần Getting Started được luyenthingoaingu.com tổng hợp cụ thể dưới đây .Bên cạnh những cấu trúc ngữ pháp thì từ vựng tiếng Anh lớp 9 chương trình mới cũng tiềm ẩn nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng và thiết yếu so với những em học viên THCS. Do đó, việc xem trước và ôn tập qua bộ từ vựng tiếng Anh lớp 9 sẽ giúp ích rất nhiều cho những em trong quy trình học tập vào năm học tới. Hôm nay tất cả chúng ta hãy cùng đến với Unit 1 : Getting Started với bộ từ vựng về chủ đề Local Environment nhé !

1. Từ vựng chủ đề Local Environment

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa của từ

artisan
/ ɑtɪ : ’ zæn / ( n. )
thợ làm nghề thủ công bằng tay
handicraft
/ ’ hændikrɑ : ft / ( n. )
loại sản phẩm thủ công bằng tay
workshop
/ ’ wɜ : kʃɒp / ( n. )
xưởng, công xưởng
attraction
/ ə ’ trækʃn / ( n. )
điểm mê hoặc
preserve
/ prɪ ’ zɜ : v / ( v. )
bảo tồn, gìn giữ
authenticity
/ ɔ : θen ’ tɪsəti / ( n. )
tính xác nhận, chân thực
cast
/ kɑ : st / ( v. )
đúc ( đồng … )
craft
/ krɑ : ft / ( n. )
nghề thủ công bằng tay
craftsman
/ ’ krɑ : ftsmən / ( n. )
thợ làm đồ bằng tay thủ công
team-building
/ ’ ti : m bɪldɪŋ / ( n. )
thiết kế xây dựng đội ngũ, ý thức đồng đội
drumhead
/ drʌmhed / ( n. )
mặt trống
embroider
/ ɪm ’ brɔɪdə ( r ) / ( v. )
thêu
frame
/ freɪm / ( n. )
khung
lacquerware
/ ’ lækəweə ( r ) / ( n. )
đồ sơn mài
layer
/ ’ leɪə ( r ) / ( n. )
lớp ( lá … )
mould
/ məʊld / ( v. )
đổ khuôn, tạo khuôn
sculpture
/ ’ skʌlptʃə ( r ) / ( n. )
điêu khắc, đồ điêu khắc
surface
/ ’ sɜ : fɪs / ( n. )
mặt phẳng
thread
/ θred / ( n. )
chỉ, sợi
weave
/ wi : v / ( v. )
đan ( rổ, rá … ), dệt ( vải … )
turn up
/ tɜ : n ʌp / ( phr. v. )
Open, đến
set off
/ set ɒf / ( phr. v. )
khởi hành, mở màn chuyến đi
close down
/ kləʊz daʊn / ( phr. v. )
đóng cửa, ngừng hoạt động giải trí
pass down
/ pɑ : s daʊn / ( phr. v. )
truyền lại ( cho thế hệ sau … )
face up to
/ feɪs ʌp tu / ( phr. v. )
đương đầu, xử lý
turn down
/ tɜ : n daʊn / ( phr. v. )
phủ nhận
set up
/ set ʌp / ( phr. v. )
xây dựng, tạo dựng
take over
/ teɪk əʊvə / ( phr. v. )
tiếp quản, tiếp sau, nối nghiệp
live on
/ lɪv ɒn / ( phr. v. )
sống bằng, sống dựa vào
treat
/ tri : t / ( v. )
xử lí
carve
/ kɑ : v / ( v. )
chạm, khắc
stage
/ steɪdʒ / ( n. )
bước, quy trình tiến độ
artefact
/ ’ ɑ : tɪfækt / ( n. )
đồ tạo tác
loom
/ lu : m / ( n. )
khung cửi dệt vải
versatile

/’vɜ:sətaɪl/ (adj.)

nhiều tính năng, đa năng
willow
/ ’ wɪləʊ / ( n. )
cây liễu
charcoal
/ ’ tʃɑ : kəʊl /
chì, chì than ( để vẽ )
numerous
/ ’ nju : mərəs / ( adj. )
nhiều, phần đông, số lượng lớn
birthplace
/ ˈbɜːθpleɪs / ( n. )
nơi sinh ra, quê nhà
khuyến mãi with
/ diːl wɪð / ( phr. v. )
xử lý
get on with
/ get ɒn wɪð / ( phr. v. )
có quan hệ tốt
knit
/ nɪt / ( v. )
đan ( len, sợi )
look foward to
/ lʊk ˈfɔːwəd tu / ( phr. v. )
trông mong
marble sculpture
/ ˈmɑːbl ˈskʌlptʃər /
điêu khắc đá
memorable
/ ˈmemərəbəl / ( adj )
đáng nhớ
pottery
/ ˈpɒtəri / ( n. )
đồ gốm
great – grandparent
/ ɡreɪt / / ˈɡrænpeərənt / ( n )
cụ ( người sinh ra ông bà )
Place of interest
/ pleɪs / / əv / / ˈɪntrəst / ( n. )
khu vực mê hoặc
tug of war
/ tʌɡ / / əv / / wɔː ( r ) / ( n. )
trò kéo co
riverbank
/ ˈrɪvəbæŋk / ( n. )
bờ sông
conical hat
/ ˈkɒnɪkl / / hæt / ( n )
nón lá
minority ethnic
/ maɪˈnɒrəti / / ˈeθnɪk / ( n )
dân tộc thiểu số

2. Bài tập vận dụng

Complete the sentences using the given words/ phrases

team-building
embroider
workshop
craft
drumheads
knitting
reminds
numerous
versatile
stage
treated
conical
cast
weave
surface
craftman’s
frame
artisan
1. The traditional ……………….. village attracts millions of foreign tourists each year .
2. His parents want him to take over their family’s ……………….. which was set up by his grandparents .
3. People use buffalo skin to make the ………………..
4. I need to buy a new ……………….. for the picture. Do you know any shops near here ?
5. We are looking for a manager with good ……………….. and leadership skills .
6. It takes great skill to ……………….. a statue in gold .
7. I’m not allowed to tell you about the plan at this …………….. …
8. The ……………….. piece of pottery must be worth a million dollars .
9. They ……………….. the scarves with flowers to make them more colorful .

10. It’s hard to find a marble with such a smooth and shiny ………………..

11. ……………….. handicraft products from different countries are displayed for sale at the fair.

12. That picture always ……………….. me of my hometown .
13. The problem of air pollution cannot be ……………….. until they work together .
14. This basket is extremely ……………….. – You can use it for lots of different purposes .
15. The woman shut themselves behind doors to … … … … .. their cloth .
16. Jane is … … … … …. her a sweater for Christmas
17. The Bai Tho … … … … …. hat was first made in Tay Ho village, Hue
18. To become a professional … … … … .., a trainee must work hard in more than twenty years .

Đáp án

1. craft
2. workshop
3. drumheads
4. frame
5. team-building
6. cast
7. stage
8. craftman’s
9. embroider
10. surface
11. numerous
12. reminds
13. treated
14. versatile
15. weave

16. knitting

17. conical
18. artisan

Hy vọng rằng bài viết trên đây sẽ giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại ở những bài học tiếp theo nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *