Từ vựng tiếng Anh nâng cao

Nếu bạn đã học thuộc được những từ vựng tiếng Anh cơ bản thường gặp trong cuộc sống thì đã đến lúc học thêm những từ vựng ít sử dụng hơn rồi đó. Những từ vựng này ít trong giao tiếp cơ bản những để nói chuyện với những người bạn ngữ thì cũng khá nhiều lúc cần dùng tới. Bài viết này mình sẽ chia sẻ 185 từ vựng tiếng Anh nâng cao để bạn học nhé!

 1. bulk /bʌlk/: phần lớn hơn
 2. sting /stɪŋ/: (côn trùng)đốt, chích, làm đau nhói
 3. ambitious /æmˈbɪʃəs/: có tham vọng
 4. opportunistic /ˌɑːpərtuːˈnɪstɪk/: có tính cơ hội chủ nghĩa
 5. carnivorous /kɑːrˈnɪvərəs/: thuộc động vật ăn thịt
 6. unify /ˈjuːnɪfaɪ/: thống nhất
 7. emigrate /ˈemɪɡreɪt/: di trú
 8. deter /dɪˈtɜːr/: ngăn ngừa
 9. chase /tʃeɪs/: rượt đuổi
 10. prey /preɪ/: con mồi
 11. profound /prəˈfaʊnd/: sâu sắc
 12. condemn /kənˈdem/: buộc tội
 13. seduce /sɪˈduːs/: quyến rũ, mê hoặc, dụ dỗ
 14. eminence /ˈemɪnəns/: sự đức cao vọng trọng
 15. instinct /ˈɪnstɪŋkt/: bản năng
 16. assign /əˈsaɪn/: chỉ định, phân công
 17. veto /ˈviːtoʊ/: phủ quyết
 18. design /dɪˈzaɪn/: thiết kế
 19. bias /ˈbaɪəs/: sự thiên vị, phiến diện
 20. rescue /ˈreskjuː/: giải cứu
 21. import /ˈɪmpɔːrt/: nhập khẩu
 22. outrageous /aʊtˈreɪdʒəs/: gây bất bình, quá đáng
 23. commission /kəˈmɪʃn:/: hội đồng, ủy ban, tiền hoa hồng
 24. item /ˈaɪtəm/: món, khoản, thứ, vật
 25. retrieve /rɪˈtriːv/: lấy ra, khôi phục lại được
 26. germ /dʒɜːrm/: vi trùng
 27. martyr /ˈmɑːrtər/: người tử vì đạo
 28. detonate /ˈdetəneɪt/: làm nổ
 29. fungus /ˈfʌŋɡəs/: nốt sùi
 30. foundation /faʊnˈdeɪʃn/: nền tảng,nền móng
 31. devastating /ˈdevəsteɪtɪŋ/: gây hoang tàn, làm suy sụp tinh thần
 32. assess /əˈses/: đánh giá
 33. universal /ˌjuːnɪˈvɜːrsl/: phổ biến, trên toàn thế giới, đa năng
 34. democratic /ˌdeməˈkrætɪk/: dân chủ
 35. evolution /ˌevəˈluːʃn/: sự tiến hóa
 36. squat /skwɑːt/: ngồi xổm
 37. forensic /fəˈrenzɪk/: thuộc pháp lý,tòa án, pháp y
 38. disgust /dɪsˈɡʌst/: làm (ai đó )ghê tởm
 39. convert /kənˈvɜːrt/: đổi,chuyển đổi
 40. crash /kræʃ/: đâm sầm
 41. litter /ˈlɪtər/: xả rác
 42. patriot /ˈpeɪtriət/: người yêu nước
 43. subtitles /ˈsʌbtaɪtl/: phụ đề
 44. challenge /ˈtʃælɪndʒ/: thử thách
 45. strategy /ˈstrætədʒi/: chiến lược
 46. thread /θred/: xâu thành chuỗi
 47. global /ˈɡloʊbl/: toàn cầu
 48. massive /ˈmæsɪv/: to lớn,đồ sộ,quy mô lớn
 49. accordance/əˈkɔːdns/: theo như, đúng như
 50. acute/əˈkjuːt/: nghiêm trọng, nhức nhối (cơn đau)
 51. accelerate /æk’seləreit/: thúc đẩy, đẩy nhanh
 52. advise /əd’vaiz/: khuyên bảo, bảo, thông báo
 53. appoint /ə’pɔint/ v. bổ nhiệm, tín nhiệm, chỉ định, ấn định
 54. argue /’ɑ:gju:/ v. tranh luận, bàn cãi, tranh cãi
 55. attract /ə’trækt/ v. thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn
 56. contribute /kən’tribju:t/ v. góp, đóng góp, góp phần
 57. co-operate /kau-‘ɔpəreit/ v. hợp tác, chung sức
 58. donation /dou’neiʃn/ n. khoản cho/ tặng, vật tặng
 59. efficient /i’fiʃənt/ adj. hiệu quả, có năng suất, có khả năng, có năng lực
 60. formal /’fɔ:məl/ adj. theo nghi thức, hình thức, chính thức
 61. frighten /’fraitn/ v. làm hoảng sợ, làm sợ
 62. gratitude /’grætitju:d/ n. lòng biết ơn, sự biết ơn
 63. integration /,inti’grei∫n/ n. sự hợp nhất, sự hội nhập
 64. intervention /,intə’venʃn/ n. sự can thiệp, sự xen ngang
 65. interrupt /,intə’rʌpt/ v. gián đoạn
 66. promote /prə’mout] v. quảng bá, đẩy mạnh, thăng tiến
 67. society /sə’saiəti/ n. xã hội, sự giao thiệp, đoàn thể
 68. volunteer /,vɔlən’tiə/ n. quân/ người tình nguyện/ xung phong
 69. A.D (Anno Domini) /’ænou’dɔminai/ sau công nguyên
 70. affection /ə’fekʃn/ yêu mến
 71. agency /’eidʤənsi/ cơ quan, tác dụng
 72. ambiguous /æm’bigjuəs/ mơ hồ
 73. appal /ə’pɔ:l/ kinh hoảng
 74. appal /ə’pɔ:l/ kinh hoảng
 75. attract somebody’s attention /ə’trækt ‘sʌmbədi ə’tenʃn/ gây sự chú ý của ai
 76. B. C. (Before Christ) trước công nguyên
 77. biography /bai’ɔgrəfi/ tiểu sử
 78. birth control method /bə:θ kən’troul ‘meθəd/ phương pháp hạn chế sinh con
 79. burial /’beriəl/ sự mai táng
 80. catch one’s eye /kætʃ/ thu hút sự chú ý của ai
 81. catholicism /kə’θɔlisizm/ đạo thiên chúa
 82. centenarian /,senti’neəriən/ người sống trăm tuổi
 83. charity (n) /’tʃæriti/ tổ chức từ thiện
 84. christianity /,kristi’æniti/ đạo cơ đốc
 85. come true /kʌm tru:/ thành sự thật
 86. commitment /kə’mitmənt/ lời hứa, cam kết
 87. convention (n) /kən’venʃn/ hiệp định
 88. cross the road /krɔs ðə roud/ băng qua đường
 89. death rate /deθ reit/ ti lệ tử vong
 90. delegate /’deligit/ người đại diện, người đại biểu
 91. depression /di’pre∫n/ sự suy yếu
 92. development country /di’veləpmənt ‘kʌntri/ nước đang phát triển
 93. disaster-stricken /di’zɑ:stə straik/ bị thiên tai tàn phá
 94. direct the traffic /di’rekt ðə træfik/ chỉ dẫn giao thông
 95. dominate / ‘dɔmineit/ chi phối, thống trị
 96. dynasty /’dinəsti/ triều đại
 97. ease /i:z/ giảm nhẹ, vơi bớt
 98. eliminate sth/ sb from sth /i’limineit/ loại bỏ/ loại trừ
 99. emphasis /’emfəsis/ sự nhấn mạnh
 100. enclose /in’klouz/ dựng tường rào (xung quanh cái gì)
 101. encounter /in’kauntə/ chạm trán
 102. enterprise /’entəpraiz/ luật doanh nghiệp
 103. epidemic /,epi’demik/ bệnh dịch
 104. eradicate /i’rædikeit/ nhổ rễ, bị tiêu hủy
 105. eternal /i:’tə:nl/ sự bất diệt, vĩnh cửu
 106. ethnic minority /’eθnik mai’nɔriti/ dân tộc thiểu số
 107. excursion /iks’kə:ʃn/ chuyến chơi ngắn ngày
 108. explosion /iks’plouʤn/ sự bùng nổ
 109. express gratitude /iks’pres ‘grætitju:d/ bày tỏ lòng biết ơn
 110. family planning /’fæmili ‘plæniη / kế hoạch hóa gia đình
 111. from then on /frɔm ðen ɔn/ từ đó trở đi
 112. fund-rasing /fʌnd reiz/ gây quỹ
 113. GDP (Gross Domestic Product) /’grous dou’mestik’ prɔdʌkt/ tổng sản lượng nội địa
 114. guideline /’gaidlain/ nguyên tắc chỉ đạo
 115. handicapped /’hændikæp/ tật nguyền
 116. headquarters /’hed’kwɔ:təz/ sở chỉ huy
 117. hesitation /,hezi’teiʃn/ sự do dự
 118. homeless /’houmlisnis/ vô gia cư
 119. humanitarian /hju:,mæni’teəriən/ nhân đạo
 120. impartial /im’pɑ:ʃəl/ công bằng, vô tư
 121. inflation /im’pɑ:ʃəl/ sự lạm phát
 122. inhabitant /in’hæbitənt/ dân cư
 123. insurance /in’∫uərəns/ sự bảo hiểm
 124. intersections /,intə’sek∫n/ giao lộ
 125. islam /’izlɑ:m/ đạo hồi
 126. jump up and down /dʤʌmp ʌp ənd daun/ nhảy lên
 127. orientation /,ɔ:fien’teiʃn/ sự định hướng
 128. labour-saving /’leibə ‘seiviɳ/ tiết kiệm sức lao động
 129. land law /lænd lɔ:/ luật đất đai
 130. lawn /lɔ:n/ bãi cỏ
 131. lead a life /li:d ə laif/ sống một cuộc sống
 132. legal ground /’li:gəl graund / cơ sở pháp lý
 133. living condition /’liviɳ kən’diʃn / điều kiện sống
 134. livelihood (n) /’laivlihud/ cách kiếm sống
 135. local /’loukəl/ địa phương
 136. magnificence /mæg’nifisns/ vẻ tráng lệ
 137. make less severe /meik les si’viə / làm cho bớt nghiêm trọng
 138. mandarin /’mændərin / vị quan
 139. marble /’mɑ:bl/ cẩm thạch
 140. materialistic /mə,tiəriə’listik/ quá thiên về vật chất
 141. mature /mə’tjuə / chín chắn, trưởng thành
 142. micro-technology /tek’nɔlədʤi/ công nghệ vi mô
 143. mission /’miʃn/ sứ mệnh, nhiệm vụ
 144. mysterious /mis’tiəriəs/ sự huyền bí
 145. name after (v) /neim ‘ɑ:ftə / đặt tên theo
 146. natural disaster /’nætʃrəl di’zɑ:stə/ thiên tai
 147. neutral /’nju:trəl/ (nước) trung lập
 148. obtain /əb’tein/ giành được, nhận được
 149. organization for Educational Development tổ chức phát triển giáo dục
 150. orphanage /’ɔ:fənidʤ/ trại mồ côi
 151. overcome difficulties /,ouvə’kʌm ‘difikəlti/ vượt qua khó khăn
 152. overpopulated /’ouvə’pɔpjuleitid/ quá đông dân
 153. policy /’pɔlisi/ chính sách
 154. place of interest /pleis əv ‘intrist/ danh lam thắng cảnh
 155. plane crash (n) /plein kræʃ/ vụ rơi máy bay
 156. psychological tense /,saikə’lɔdʤikəl tens/ tâm lý căng thẳng
 157. pyramid /’pirəmid/ kim tự tháp
 158. quote /kwout/ lời trích dẫn
 159. quarrel /’kwɔrəl/ cãi nhau
 160. raise one’s hand /reiz -/ giơ tay
 161. raise money /reiz ‘mʌni/ / quyên góp tiền
 162. reform /ri’fɔ:m/ cải tổ, cải cách
 163. renovation /,renou’veiʃn/ sự đổi mới
 164. religion /ri’lidʤn/ tôn giáo
 165. Resource /ri’sɔ:s/ tài nguyên
 166. set foot on /set fu:d ɔn/ đặt chân lên
 167. stagnant /’stægnənt/ trì trệ
 168. sandstone /’sændstoun/ sa thạch (đá do cát kết lại thành)
 169. statue /’stætju:/ tượng
 170. stand for /stænd fɔ / viết tắt của cái gì…
 171. stand in /stænd in/ đại diện cho
 172. state intervention /steit intə’venʃn/ sự can thiệp của nhà nước
 173. stimulate /’stimjuleit/ kích thích
 174. strike /straik/ cuộc đình công
 175. subsidy /’sʌbsidi/ sự bao cấp
 176. to be awarded /ə’wɔ:did/ được trao giải
 177. tomb /tu:m/ ngôi mộ
 178. technical failure /’teknikəl ‘feiljə / trục trặc kỹ thuật
 179. throne /θroun/ ngai vàng
 180. tragic /’trædʤik/ bi thảm
 181. treasure /’treʤə/ kho báu
 182. United Nations /ju:’naitid ‘neiʃn/ liên hiệp quốc
 183. venture /’ventʃə/ việc mạo hiểm
 184. war invalid /wɔ: ‘invəli:d/ thương binh
 185. wonder /’wʌndə/ kỳ quan

Trên đây, mình đã tổng hợp 185 từ vựng tiếng Anh nâng cao. Nếu bạn có thể xung nào thêm thì hãy comment xuống phía dưới để mình thêm vào bài viết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *