Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Nghề nghiệp

Việc giới thiệu bản thân, công việc bằng tiếng Anh rất phổ biến. Trong các trường hợp đó, bạn bắt buộc phải nắm được bộ từ vựng tiếng Anh và áp dụng thành thạo. Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn và

ghi điểm trong mắt đối phương. Đừng quên lưu lại danh sách các từ vựng về nghề nghiệp mà luyenthingoaingu.com giới thiệu sau đây nhé!

1. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Nghề nghiệp

Nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nhân sự, hay bạn đang học từ vựng tiếng Anh chắc chắn bạn phải nắm được bộ từ vưng tiếng Anh theo chủ đề nghề nghiệp. Đây là bộ từ vựng được sử dụng rất phổ biến. Chắc chắn bạn sẽ cần đến khi giới thiệu bản thân hoặc khi làm quen bạn mới.

Lĩnh vực Luật và An ninh

Bodyguard (ˈbɒdɪˌgɑːd): Vệ sĩ

Judge ( ˈʤʌʤ ) : Quan tòa
Forensic scientist ( fəˈrɛnsɪk ˈsaɪəntɪst ) : Nhân viên pháp y
Lawyer ( ˈlɔːjə ) : Luật sư nói chung
Barrister ( ˈbærɪstə ) : Luật sư bào chữa
Magistrate ( ˈmæʤɪstreɪt ) : Quan tòa xét xử sơ thẩm
Solicitor ( səˈlɪsɪtə ) : Cố vấn pháp lý
Prison officer ( ˈprɪzn ˈɒfɪsə ) : Công an ở trại giam
Security officer ( sɪˈkjʊərɪti ˈɒfɪsə ) : Nhân viên bảo mật an ninh
Customs officer ( ˈkʌstəmz ˈɒfɪsə ) : Nhân viên hải quan
Policewoman ( pəˈliːsˌwʊmən ) : Cảnh sát
Detective ( dɪˈtɛktɪv ) : Thám tử

Lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ thông tin

Programmer ( ˈprəʊgræmə ) : Lập trình viên
Software developer ( ˈsɒftweə dɪˈvɛləpə ) : Nhân viên tăng trưởng ứng dụng
Web develope ( wɛb develope ) : Nhân viên tăng trưởng mạng
Database administrator ( ˈdeɪtəˌbeɪs ədˈmɪnɪstreɪtə ) : Nhân viên quản trị tài liệu
Web designer ( wɛb dɪˈzaɪnə ) : Nhân viên phong cách thiết kế mạng

Lĩnh vực Tài chính – Kinh doanh

Accountant ( əˈkaʊntənt ) : Kế toán
Economist ( i ( ː ) ˈkɒnəmɪst ) : Nhà kinh tế tài chính học
Investment analyst ( ɪnˈvɛstmənt ˈænəlɪst ) : Nhà nghiên cứu và phân tích góp vốn đầu tư
Businessman ( ˈbɪznɪsmən ) : Doanh nhân
Financial adviser ( faɪˈnænʃəl ədˈvaɪzə ) : Cố vấn kinh tế tài chính
Marketing director ( ˈmɑːkɪtɪŋ dɪˈrɛktə ) : Gám đốc marketing

Từ vựng tiếng Anh về lĩnh vực kinh doanh rất phổ biến

Lĩnh vực Y tế và Công tác xã hội

Doctor ( ˈdɒktə ) : Bác sĩ
Paramedi : Trợ lý y tế
Psychiatrist ( saɪˈkaɪətrɪst ) : Nhà tâm thần học
Dentist ( ˈdɛntɪst ) : Nha sĩ
Physiotherapist ( ˌfɪzɪəˈθɛrəpɪst ) : Nhà trị liệu vật lý
Nurse ( nɜːs ) : Y tá
Pharmacist ( ˈfɑːməsɪst ) : Dược sĩ
Social worker ( ˈsəʊʃəl ˈwɜːkə ) : Nhân viên công tác làm việc xã hội
Veterinary surgeon ( ˈvɛtərɪnəri ˈsɜːʤən ) : Bác sĩ thú y

Lĩnh vực Bán lẻ

Baker ( beɪkə ) : Thợ làm bánh
Bookmaker ( ˈbʊkˌmeɪkə ) : Nhà cái ( trong cá cược )
Beautician ( bjuːˈtɪʃən ) : Nhân viên làm đẹp
Bookkeeper ( ˈbʊkˌkiːpə ) : Kế toán
Florist ( ˈflɒrɪst ) : Người trồng hoa
Cashier ( kæˈʃɪə ) : Thu ngân
Shop assistant ( ʃɒp əˈsɪstən ) : Nhân viên bán hàng
Estate agent ( ɪsˈteɪt ˈeɪʤənt ) : Nhân viên bất động sản
Sales assistant ( seɪlz əˈsɪstənt ) : Ttrợ lý bán hàng
Shopkeeper ( ˈʃɒpˌkiːpə ) : Chủ shop
Tailor ( ˈteɪlə ) : Thợ may
Store manager ( stɔː ˈmænɪʤə ) : Người quản trị shop
Travel agent ( ˈtrævl ˈeɪʤənt ) : Nhân viên đại lý du lịch

Để test trình độ và cải thiện kỹ năng Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại luyenthingoaingu.com để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

Lĩnh vực Khoa học đời sống, tự nhiên và xã hội

Biologist ( baɪˈɒləʤɪst ) : Nhà sinh vật học
Scientist ( ˈsaɪəntɪst ) : Nhà khoa học
Chemist ( ˈkɛmɪst ) : Nhà hóa học
Physicist ( ˈfɪzɪsɪst ) : Nhà vật lý
Meteorologist ( ˌmiːtiəˈrɒləʤɪst ) : Nhà khí tượng học
Lab technician ( læb tɛkˈnɪʃən ) : Nhân viên phòng thí nghiệm
Botanist ( ˈbɒtənɪst ) : Nhà thực vật học
Researcher ( rɪˈsɜːʧə ) : Người làm điều tra và nghiên cứu
Diplomat ( ˈdɪpləmæt ) : Nhà ngoại giao

Lĩnh vực Hành chính – Quản lý

HR manager ( eɪʧ-ɑː ˈmænɪʤə ) : Trưởng phòng nhân sự
Personal assistant ( ˈpɜːsnl əˈsɪstənt ) : Thư ký riêng
Project manager ( ˈprɒʤɛkt ˈmænɪʤə ) : Trưởng phòng / quản trị dự án Bất Động Sản
Office worker ( ˈɒfɪs ˈwɜːkə ) : Nhân viên văn phòng
Receptionist ( rɪˈsɛpʃənɪst ) : Lễ tân
Telephonist ( tɪˈlɛfənɪst ) : Nhân viên trực điện thoại thông minh
Recruitment consultant ( rɪˈkruːtmənt kənˈsʌltənt ) : Chuyên viên tư vấn tuyển dụng
Manager ( ˈmænɪʤə ) : Quản lý / trưởng phòng
Secretary ( ˈsɛkrətri ) : Thư ký

Lĩnh vực Lao động tay chân

Cleaner ( ˈkliːnə ) : Lao công
Bricklayer ( ˈbrɪkˌleɪə ) : Thợ xây
Carpenter ( ˈkɑːpɪntə ) : Thợ mộc
Electrician ( ɪlɛkˈtrɪʃən ) : Thợ điện
Mechanic ( mɪˈkænɪk ) : Thợ sửa máy
Roofer ( ˈruːfə ) : Thợ lợp mái
Glazier ( ˈgleɪziə ) : Thợ lắp kính

Tiler (ˈtaɪlə): Thợ lợp ngói

Driving instructor ( ˈdraɪvɪŋ ɪnˈstrʌktə ) : Giáo viên dạy lái xe
Masseuse ( mæˈsɜːz ) : Nữ nhân viên xoa bóp
Groundsman ( ˈgraʊndzmən ) : Nhân viên trông coi sân bóng
Decorator ( ˈdɛkəreɪtə ) : Người làm nghề trang trí
Blacksmith ( ˈblæksmɪθ ) : Thợ rèn
Gardener ( ˈgɑːdnə ) : Người làm vườn
Plumber ( ˈplʌmə ) : Thợ sửa ống nước
Welde : Thợ hàn

Để test trình độ và cải thiện kỹ năng Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại luyenthingoaingu.com để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

Lĩnh vực Lữ hành và khách sạn

Cook ( kʊk ) : Đầu bếp
Hotel manager ( həʊˈtɛl ˈmænɪʤə ) : Quản lý khách sạn
Chef ( ʃɛf ) : Đầu bếp chính
Tourist guide ( ˈtʊərɪst gaɪd ) : Hướng dẫn viên du lịch
Bartender ( ˈbɑːˌtɛndə ) : Nhân viên ship hàng quầy bar
Bouncer ( ˈbaʊnsə ) : Bảo vệ ( đứng ở cửa )
Hotel porter ( həʊˈtɛl ˈpɔːtə ) : Nhân viên luân chuyển đồ ở khách sạn
Waitress ( ˈweɪtrɪs ) : Bồi bàn

Nếu bạn làm trong lĩnh vực du lịch thì bạn cần phải học nhiều từ vựng tiếng Anh

Các ngành nghề khác

Technicians ( tɛkˈnɪʃənz ) : Kỹ thuật viên
Engineer ( ˌɛnʤɪˈnɪə ) : Kỹ sư
Lecturer ( ˈlɛkʧərə ) : Giảng viên
Music teacher ( ˈmjuːzɪk ˈtiːʧə ) : Giáo viên dạy nhạc
Train driver ( treɪn ˈdraɪvə ) : Người lái tàu
Bus driver ( bʌs ˈdraɪvə ) : Người lái xe buýt
Flight attendant ( flaɪt əˈtɛndənt ) : Tiếp viên hàng không
Pilot ( ˈpaɪlət ) : Phi công
Housewife ( ˈhaʊswaɪf ) : Nội trợ
Politician ( ˌpɒlɪˈtɪʃən ) : Chính trị gia
Factory worker ( ˈfæktəri ˈwɜːkə ) : Công nhân xí nghiệp sản xuất
Translator ( trænsˈleɪtə ) : Phiên dịch
Model ( ˈmɒdl ) : Người mẫu
Choreographer ( ˌkɒrɪˈɒgrəfə ) : Biên đạo múa
Editor ( ˈɛdɪtə ) : Biên tập viên
Journalist ( ˈʤɜːnəlɪst ) : Nhà báo
Writer ( ˈraɪtə ) : Nhà văn
Graphic designer ( ˈgræfɪk dɪˈzaɪnə ) : Nhân viên phong cách thiết kế đồ họa
Artist ( ɑːtɪst ) : Nghệ sĩ
Photographer ( fəˈtɒgrəfə ) : Thợ ảnh
Playwright ( ˈpleɪraɪt ) : Nhà soạn kịch
Singer ( ˈsɪŋə ) : Ca sĩ
Film director ( fɪlm dɪˈrɛktə ) : Đạo diễn phim
Dancer ( ˈdɑːnsə ) : Diễn viên múa

Để test trình độ và cải thiện kỹ năng Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại luyenthingoaingu.com để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

2. Mẫu câu sử dụng từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Nghề nghiệp

Nếu bạn muốn học từ vựng tiếng Anh hiệu quả, bạn vừa nên nắm được bộ từ vựng, vừa nắm được cách đặt câu. Có như vậy bạn mới có thể ghi nhớ từ vựng và cách sử dụng từ. Đây là một trong những phương pháp được nhiều người đặc biệt áp dụng và thành công.

Dưới đây, luyenthingoaingu.com sẽ bật mí cho bạn một số mẫu câu thông dụng nhất khi học từ vựng tiếng Anh về chủ đề nghề nghiệp. Cùng theo dõi nhé!

Bạn làm việc ở đâu?

Với câu hỏi này bạn hoàn toàn có thể hỏi :

A : Where are you working ? – Bạn thao tác ở đâu ?
A : What company do you work for ? – Bạn đang thao tác cho công ty nào vậy ?

Để vấn đáp cho câu hỏi này bạn hoàn toàn có thể vận dụng một số ít cấu trúc như :

I work for + tên công ty/ tổ chức

B : I work for a truyền thông company – Tôi thao tác cho một công ty truyền thông online
B : I work for a foreign financial corporation – Tôi thao tác cho một tập đoàn lớn kinh tế tài chính quốc tế

 I’m a partner in + tên công ty/ tổ chức

B : I am a partner in a real estate corporation in Ho Chi Minh City – Tôi là thành viên của một tập đoàn lớn bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh
B : I am a partner in the Ministry of Investment – Tôi là thành viên của Bộ góp vốn đầu tư

Vận dụng từ vựng tiếng Anh theo chủ đề công việc trong giao tiếp

Bạn làm ngành gì?

Với câu hỏi này, bạn hoàn toàn có thể hỏi :

A : What are you doing there ? – Bạn đang thao tác gì ở đó ?
A : What field are you working in ? – Bạn thao tác ở ngành nào ?
A : What kind of work are you doing ? – Bạn làm đang việc làm gì vậy ?

Để vấn đáp thắc mắc này bạn hoàn toàn có thể vận dụng một số ít cấu trúc sau :

I’m a/an + công việc mà bạn đang làm

B : I am a student – Tôi là sinh viên
B : I am a doctor – Tôi là bác sĩ

 I work as a/an + công việc mà bạn đang làm

B : I work as a collector – Tôi đang là một nhân viên cấp dưới thu mua
B : I work as an architect – Tôi đang là một kiến trúc sư

 I work in + công việc bạn đang làm

B : I work in marketing – Tôi làm trong nghành nghề dịch vụ marketing
B : I work in real estate – Tôi làm trong nghành nghề dịch vụ bất động sản
B : I am unemployed – Tôi đang thất nghiệp

B: I don’t do any work currently – Hiện tại tôi không làm bất cứ công việc gì

Trên đây, luyenthingoaingu.com đã giới thiệu đến bạn bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Nghề nghiệp thông dụng nhất. Chắc chắn bạn sẽ dễ dàng trong khâu giao tiếp hay hiểu rõ đối phương đang hoạt động trong lĩnh vực gì. Đừng quên lưu lại và áp dụng ngay hôm nay bạn nhé!

Bạn đang gặp khó khăn khi ghi nhớ cách vận dụng các cụm từ trong tiếng Anh? Hãy nhanh tay tìm hiểu Phương pháp làm chủ tiếng Anh chỉ với 30 phút mỗi ngày tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *